Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1966

Historyk i teoretyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 3 grudnia 1966 w Ostrowie Wielkopolskim; syn Zbigniewa Płuciennika, spawacza, i Anny, pielęgniarki. W 1981-86 uczęszczał do Liceum Medycznego im. H. Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarza studiował w indywidualnym toku polonistykę oraz uczęszczał na zajęcia z antropologii kultury na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Był członkiem Samorządu Studenckiego, NZS, a także kierownikiem, reżyserem i aktorem studenckiej grupy teatralnej Trupa Fajt (1989-91). Po obronie w 1991 magisterium z filologii polskiej został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Teorii Literatury ówczesnej Katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu (od 2002 Katedra Teorii Literatury Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych, od 2006 Instytutu Kultury Współczesnej) UŁ. Debiutował w 1992 artykułem pt. Tekst i tekst. O niektórych związkach intertekstualnych „Hymnu na dzień Zwiastowania N.P. Maryi” Adama Mickiewicza, opublikowanym w pokonferencyjnej książce zbiorowej Biblia a kultura Europy = La Bible à la culture de l’Europe. W 1992-94 pełnił funkcję opiekuna koła naukowego na polonistyce oraz pisma studentów kulturoznawstwa. W badaniach teoretycznoliterackich interesował się szczególnie kategorią wzniosłości, komparatystyką i szeroko pojętą kognitywistyką. W 1994-96 dwukrotnie wyjeżdżał na staże naukowe do Lund w Szwecji: podczas pierwszego półrocznego stażu ukończył m.in. kurs Individual Curriculum in Cognitive Semantics organizowany na wydziale filozoficznym Lund University Cognitive Science; podczas drugiego rocznego pobytu skończył m.in. kurs Swedish for Advanced Students, odbywający się w Department of Scandinavian Languages. W czerwcu 1999 obronił na UŁ rozprawę doktorską pt. Retoryka wzniosłości w dziele literackim (promotor prof. Teresa Cieślikowska) i po kilku miesiącach przeszedł na stanowisko adiunkta. Uczestniczył trzykrotnie w kursach organizowanych w Bolzano przez Istituto Mitteleuropeo di Cultura w ramach International School in Cognitive Analysis: Advances in Cognitive Semantics (1999), Dependence and Dynamic Categories (2000) oraz Hierarchies of Representation (2001). W 1999-2000 był członkiem amerykańskiego stowarzyszenia The Society for Critical Exchange. Na przełomie czerwca i lipca 2000 przebywał na Course Design Workshop w Central European University w Budapeszcie. Następnie do maja 2001 realizował projekt finansowany przez tę jednostkę. W tym czasie prowadził ćwiczenia i wykłady z poetyki, teorii literatury i komparatystyki na polonistyce i kulturoznawstwie UŁ, a także zajęcia w języku angielskim dla studentów programu Erasmus w ramach modułu Poland: History, Culture and Society. (Short History of the Sublime in the Polish Lyric). W 2001 został członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Poetics and Linguistics Association w Wielkiej Brytanii oraz Centre for Rhetorics and Hermeneuticsw Stanach Zjednoczonych. W 2001-03 prowadził warsztaty z retoryki na podyplomowych studiach dziennikarskich na Wydziale Studiów Amerykanistycznych i Komunikacji Społecznej UŁ, a w następnym semestrze wygłosił gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim wykłady z poetyki kognitywnej. W 2002 został członkiem amerykańskiej Michigan Academy of Science, Arts, and Letters oraz angielskich stowarzyszeń: International Association of Literary Semantics i Society for Reformation Studies. W listopadzie 2003 uzyskał habilitację na UŁ na podstawie rozprawy Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia. Od września do grudnia 2004 przebywał w Anglii na stażu naukowym w Westminster College Cambridge. W tymże roku przystąpił do British Comparative Literature Association oraz International Comparative Literature Association (Stany Zjednoczone). W 2004 otrzymał Nagrodę Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Wyższych Łodzi za całokształt osiągnięć w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2004-06 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Filologicznego ds. internacjonalizacji badań naukowych i procesu kształcenia. W 2006 został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W tymże roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. Prócz zajęć z logiki, semiotyki i poetyki historycznej oraz wykładów kursowych prowadził także seminaria magisterskie na polonistyce i kulturoznawstwie oraz seminaria dla doktorantów Wydziału Filologicznego UŁ. Ponadto przeprowadził dwa kursy w języku angielskim dla studentów międzynarodowych z wymiany programu Erasmus: Theory of Narrative Writing oraz Literary Culture of 20th century. W 2007 został członkiem redakcji rocznika „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, a w 2010 jego redaktorem naczelnym. Od września 2007 kierował zespołem badawczym Podmiotowość, teoria, literatura. Od października 2008 przebywał na urlopie naukowym w Clare Hall w Cambridge. Po powrocie od marca 2009 do 2012 pełnił funkcję kierownika Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury na Wydziale Filologicznym UŁ. W tymże roku otrzymał tytuł naukowy profesora i przeszedł na stanowisko profesora zwyczajnego UŁ. W październiku 2009 wykładał gościnnie na Lund University Cognitive Science w Szwecji. W 2012-16 pełnił funkcję prorektora ds. programów i jakości kształcenia UŁ. Wielokrotnie wyjeżdżał za granicę na kwerendy, konsultacje i konferencje naukowe, m.in. na Słowację (1993), do Holandii (1997, 2002), Indii (2000), Stanów Zjednoczonych (2000), Kanady (2000), na Węgry (2001), do Szwecji (2001-02 i 2009), Wielkiej Brytanii (2001-08). Wykładał gościnnie także w amerykańskim Seton Hall University (NJ; 2013). W 2014-16 był kierownikiem Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. W 2015 objął funkcję przewodniczącego Oddziału Komisji Kultury i Sztuki PAN w Łodzi. W tymże roku był recenzentem w postępowaniu o przyznanie doktoratu honoris causa UŁ Umbertowi Eco. W 2015-16 zasiadał w Radzie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W 2016 kierował projektem Uniwersytet Otwarty UŁ, a następnie został pełnomocnikiem Rektora ds. otwartych zasobów edukacyjnych.

Od 1999 był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a od 2012 do 2016 świeckim członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augusburskiego w Polsce. W 2016 włączył się w działalność Komitetu Obrony Demokracji i został rzecznikiem Prasowym KOD w Łodzi, a także Członkiem Zarządu Regionu. Od tegoż roku na portalu Liberté! prowadził blog Nespresso Nowiny (http://pluciennik.liberte.pl).

W 2001 ożenił się z Magdaleną Rembowską, historyczką literatury. Ma dwóch synów: Szymona (ur. 2004) i Mateusza (ur. 2010). Mieszka w Łodzi.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Retoryka wzniosłości w dziele literackim. Kr.: Universitas 2000, 302 s.
 2. Rozprawa doktorska. – Nagroda Rektora UŁ II stopnia w 2001.

 3. Krótka historia wzniosłości w literaturze polskiej z perspektywy historycznej. Materiały kursowe. Łódź: Wydawn. UŁ 2001, 438 s.
 4. Skrypt dla studentów. Zawiera korpus tekstów literackich z kontekstami i pytaniami analityczno-interpretacyjnymi.

 5. Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej. Kr.: Universitas 2002, 221 s.
 6. Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia. Łódź: Wydawn. UŁ 2002, 180 s. Rozpr. Habilitacyjne UŁ. Wyd. 2 tamże 2004.
 7. Nagroda Rektora UŁ I stopnia w 2004.

  Zawartość: Wprowadzenie. – Postać literacka, emotikony i identyfikacje; Przejmowanie perspektywy innego i znaczniki iluzji w języku i literaturze; Personifikacja, empatia i amalgamaty konceptualne w literaturze; Formalna identyfikacja z przestrzenią w literaturze; Formy podawcze literatury i empatyczne naśladowanie językowe; Współczucie i studia nad literaturą. – Zamiast zakończenia.

 8. Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga. Kr.: Universitas 2006, 296 s.
 9. Nagroda Rektora UŁ II stopnia w 2007.

  Zawartość: Wprowadzenie: Dlaczego „wokół hipotez Younga”? Kreacyjność i stereotypowość. – Różnorodność ludzka, kreacyjność i literatura; Indywidualizm, Renesans i reformacja; Indywidualizm, nowożytność i Oświecenie; Shaftesbutry, purytanizm i dialektyka entuzjazmu; Indywidualizm dysydencki i dyskurs o entuzjazmie: teoria i praktyka eksperymentalizmu emocjonalnego Isaaca Wattsa; Eksperymentalny „zmysł serca” Jonathana Edwardsa a Oświecenie; Indywidualizm, empiryzm i problematyka tożsamości w „Tristramie Shandy” Sterne’a. – Zakończenie: Empatia a kreacyjność. Wokół indywidualizmu nowożytnego w wieku XVIII i kognitywistyki początku wieku XXI.

  Wersja ang. rozdz. Różnorodność ludzka, kreacyjność i literatura: Human diversity, creativity and literature, about conjectures on original composition by Edward Young. W: Multiculturalism at the start of 21st century. Łódź 2007 s. 123-148.

 10. Infinity in language. Conceptualization of the experience of the sublime. [Wspołautor:] K. Holmqvist. Newcastle: Cambridge Scholars 2008, 185 s.
 11. Nagroda Rektora UŁ I stopnia w 2009.

  Zawartość: A short guide to the theory of the sublime; Image and imagination in the theory of the sublime; Conceptualised infinity; “Many, many”, accumulation and a model of mind; Princess Antonomasia and the quixotism of culture; Appearance markers; Conceptualised deviations from expected normalities; Echoes of the infinite I: Sublimicism in the Polish lyric; Echoes of the infinite II: Overview of the sublime in the contemporary popular culture; Non-Cartesian semantics and empathy.

 12. Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej. [Szkice]. Kr.: Universitas 2009, 249 s. Horyzonty Nowoczesności,t. 78.
 13. Nagroda Rektora UŁ I stopnia w 2010.

  Zawartość: Wprowadzenie. – 1. Laboratorium nowoczesnej podmiotowości. Oświecenie i niekończąca się opowieść literatury. – 2. Laboratorium wolności i zmącenia. Dialogowość, literatura i wolność słowa: Umysł jako dialog; „Aeropagitica” Johna Miltona i dialogika apokaliptyczno-rynkowa (1644); „O Wolność sumienia” Jana Crella (1637) – dialogika rynkowa i oświecenie w wieku XVII; „Co to jest Oświecenie?” Kanta a Bracia Polscy. Dialogika dedukcji transcendentalnej; „O wolności” (1859) Johna Stuarta Milla – ewolucyjna dialogika indukcyjna; Pragmatystyczna dialogika powieściowa – racjonalność według Fisha i Rorty’ego; Wnioski. Dialogika deliberacyjna. – 3. Anatomia nowoczesnej duszy. Nowożytne doświadczenie literatury. Od „Psałterza Dawidowego” Jana Kochanowskiego do… strumienia świadomości i promieni Roentgena. – 4. Laboratorium autoanalizy i wątpliwości. Solilokwium i tolerancja: metareprezentacje jako presupozycje gatunku literackiego; Tolerancja czytelnicza dla postaci Szatana z „Raju utraconego” Johna Miltona (1667); Kognitywistyczna analiza solilokwium Szatana; Presupozycje gatunku solilokwium; Wnioski. – 5. Laboratorium umysłu debatującego. Nowożytne indywidualizmy, kawiarnia a ogrody Marvella: Ian Watt o indywidualizmie w literaturze okresu kontrreformacji i co z tego wynika; Andrew Marvell (1621-1678) i jego ogrody: „indywidualizm ogrodowy”; Andrew Marvell i jego ogrody; „indywidualizm leśny” (transcendentalny); Wnioski. – 6. Demoniczne laboratorium fanatyzmu i gwałtowności. Wyobraźnia apokaliptyczna i 11 września 2001 jako wydarzenie medialne i literackie. – 7. Laboratorium „łzy widzącej”. Obrazowanie niewyobrażalnego, kognitywistyka i radykalny empiryzm. – 8. Laboratorium analityczne intersubiektywności. Metodologiczny indywidualizm w kognitywistyce i literaturoznawstwie.

  Wesje ang.: rozdz. 4: Soliloquy and tolerance. Metarepresentations as presuppositions of a literary genre. [Współaut.:] K. Holmqvist. W: Literature, culture, and tolerance. Frankfurt am Main 2009, – rozdz. 5: Modern individualisms and Marvell’s Garden. W: Space of a garden – space of culture. Newcastle 2008 s. 105-127.

  Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Tekst i tekst. O niektórych związkach intertekstualnych „Hymnu na dzień Zwiastowania N.P. Maryi” Adama Mickiewicza. W: Biblia a kultura Europy = La Bible à la culture de l’Europe. T. 2. Łódź 1992 s. 94-101. – „Będzie i będzie” Białoszewskiego? W: O wierszach Mirona Białoszewskiego. Łódź 1993 s. 58-77 [dot. wiersza: Apokaliptyka]. – Dwa światy – dwie poezje, czyli Różewicz o stosowności. W: Dlaczego Różewicz. Łódź 1993 s. 30-41. – O presupozycjach retorycznych w badaniach literackich. W: Text a kontext. Zbornik. Prešov 1994 s. 59-71. – Paradoks w tekście sakralnym. [Współaut.:] A. Izdebska. „Łódz. Studia Teol.” 1994 nr 3 s. 215-224. – Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto... W: Poetyka bez granic. Wwa 1995 s. 120-133. – Awangardowy „święty bełkot” Wata. W: Szkice o poezji Aleksandra Wata. Wwa 1999 s. 23-46. – The avant-garde sublime in a futurist work of literature. On „Namopanik barwistanu” by A. Wat. „Postscript”, St. John’s (Kanada) 1999 [nr] 1 s. 69-79. – Figura zaprzeczonej gradacji w „Brewiarzu” Herberta. W: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia. Kr. 2001 s. 345-369. – Słów kilka o językowej konceptualizacji doświadczenia wzniosłości i jej związku z komunikacją. W: Język w komunikacji. T. 2. Łódź 2001 s. 205-212. – The Hebraic and the Indian sublime from the rhetoric point of view. [Współaut.:] K. Holmqvist. „Journal of Indian Philosophy and Religion”, Elkins, WV 2001 [nr] 6 s. 37-52. – Horror i ukrzyżowanie. Empatia formalna i elementy gotyckiej retoryki wzniosłości w reprezentacjach ciała poddanego przemocy. W: Wokół gotycyzmów. Kr. 2002 s. 51-59. – A short history of the sublime in Polish literature from a comparative perspective. W: Poland. History, culture and society. Selected readings. Łódź 2003 s. 235-242; wyd 2 tamże 2015. – Moralne aspekty doświadczenia i teorii wzniosłości. W: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Lubl. 2003 s. 339-349. – Stereotypy i kreacyjność a literatura. W: Stereotypy w literaturze (i tuż obok). Wwa 2003 s. 99-111. – Literackie i językowe punkty widzenia a empatyczne naśladowanie w tekście literackim. W: Punkt widzenia w tekście i dyskursie. Lubl. 2004 s. 203-218. – Opowieści według Marka Turnera a empatia. W: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych. Kr. 2004 s. 407-419. – Compassion and literature. Neo-sentimentalism in literary theory. [Współaut.:] K. Holmqvist. „Zag. Rodz. Lit.” 2005 z. 1/2 s. 129-142. – Boska Księżniczka Antonomazja, podobieństwo i identyfikacja. W: Kognitywistyka. T. 2. Podobieństwo. Lubl. 2006 s. 163-169. – Kognitywizm w badaniach literackich. W: Literatura. Teoria. Metodologia. Wyd. 3. Wwa 2006 s. 450-487, przekł. ukr.: Kognitivizm u literaturoznavčih dostiženiah. W: Literatura, teoria, metodologia. Kiïv 2006 s. 414-446. – Dialogowość, literatura i wolność słowa. „Przestrzenie Teorii” 2008 nr 9 s. 69-82. – Ku intersubiektywnej, naturalistycznej i ewolucyjnej teorii humoru. Bachtin, formalizm rosyjski i Shaftesbury. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Wwa 2008 s. 199-208; przekł. ang.: Towards an intersubjective, naturalistic and evolutionary theory of humour. „Liberty to wit” and „Freedom of Raillery” in Shaftesbury’s writing. W: Shades of humour. Vol. 1/2. Piotrków Trybunalski 2008 s. 77-85. – Empathy, stereotypes, negation, and creativity. Towards a linguistic model of intersubjectivity. [Współaut.:] K. Holmqvist. W: Cognitive approaches to language and linguistic data. Frankfurt am Main 2009. – Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna. [Współaut.:] L. Karczewski. W: Prawda w literaturze. Lubl. 2009 s. 83-100. – Tekst w sieci postmodernistycznej powieści. [Współaut.:] P. Kruczkowska. W: Tekst (w) sieci. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. Wwa 2009 s. 73-81. – Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata? „Teksty Drugie” 2010 nr 4 s. 62-72. – Jak jest możliwa literacka antropologia konsumpcji. W: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Pozn. 2010 s. 139-154. – Od przygodności podmiotu do przygodności wartości. Umysł pragmatyczny w badaniach literackich. [Współaut.:] L. Karczewski. W: Lingua Terra Cognita. [T.] 1. Gdańsk 2010 s. 441-472. – Princess Antonomasia and the truth: two types of metonymic relations. [Współaut.:] K. Holmqvist. W: Tropical truth(s). The epistemology of metaphor and other tropes. New York 2010. – Przestrzenie kultury i wolne czytanie. W: Poznawanie słowa. Łódź 2010 s. 61-77. – Metodologiczny indywidualizm w kognitywistyce i literaturoznawstwie. W: Przestrzenie kognitywnych poszukiwań. Łódź 2011 s. 7-17. – Czytanie, mózg i gadżety. Najnowsza refleksja nad czytaniem. W: Metody badań i poszukiwania. Łódź 2012 s. 106-120. – Obrazowanie niewyobrażalnego, kognitywistyka i radykalny empiryzm. Wokół „świętych łez” Marvella. W: Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne. Lubl. 2012 s. 249-259. – The poetics of colorful logic and the literary categorization of the world. W: Texts and minds. Frankfurt am Main 2012 s. 173-182, wyd. 2 tamże 2014. – Sylwiczność nasza powszednia i metakognicja. „Teksty Drugie” 2012 nr 6 s. 246-257. – Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? Poetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich. W: Przyszłość polonistyki. Katow. 2013 s. 133-145. – Jakość i natchnienie w „Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach” Roberta M. Pirsiga. „Prz. Hum.” 2014 nr 2 s. 45-55, wersja ang.: Quality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in „Zen and the art of motor-cycle maintenance. An inquiry into values” by Robert M. Pirsig. [Współaut.] J. Sałaj. „Zagad. Rodz. Lit.” 2014 z. 1 s. 167-183. – Cognitive and semantic universals in translations of Psalm 139. „Zagad. Rodz. Lit.” 2015 z. 2 s. 29-49. – Ewolucjonistyczna historia literatury a samoświadomość. W: Kulturowa historia literatury. Wwa 2015 s. 241-252. – Mask and face, sublimity and proximity. Metaphors of cognition as experience in translations of psalm 139. „Stud. Litteraria Univ. Iagellonicae Cracoviensis” 2015 [T.] 10 s. 249-259. – Styl przekładów biblijnych i protest song Czesława Miłosza. Narracja generacyjna wobec archaiczności. „Teksty Drugie” 2015 nr 3. – The epic cognitive frame in the psalms. A case study of the polish translations with psalm 137. „Stud. Slavica Litteraria” 2015 nr 2 s. 25-47. – Uniwersytet Łódzki. Sytuacja kierunków humanistyczno-społecznych w Polsce 2014. Studium przypadku. W: Rozmyślania nad humanistyką. Pozn. 2015 s. 19-32. – Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje. W: Twórczość, pasja, uniwersytet. Łódź 2015 s. 7-23.– Kicz, empatia, sprawiedliwość. Kognitywistyczne studium archaizmu na polskich przekładach biblijnych. W: Kicz w języku i komunikacji. Łódź 2016, s. 13-25. – Poliglotyczna analiza, pryzmatyczne teksty i sylwiczność języka. W: Projekt na daleką metę. Wwa 2016 s. 169-179. – Style pisania w sferze publicznej. Współczesne dziennikarstwo według Umberta Eco na tle antycznej refleksji o poezji. Współaut. J. Sałaj. W: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem - relacje, interakcje, perspektywy. Łódź 2016 s. 211-231. – Dyskurs reformacyjny w parafrazie Psalmu 110 Jana Kochanowskiego. W: Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (Historia, kultura, ekonomia, literatura). = Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur). Lubl. 2017 s. 343-356. – Sublimicyzm i idolatria w przekładach psalmów na język polski, angielski i szwedzki. Kognitywne parametry stylu. W: Idol w kulturze. Lubl. 2017 s. 228-255. – University cooperation with business environment in the digital era. [Współaut.] M. Wróblewski. W: Languages for specific purposes in educational contexts. Łódź 2017. – Istota kulturoznawstwa. „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations” 2018 nr 1. – Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie. W: Strasznie lubię cię piosenko. Łódź 2018 s. 71-87. – Kultura jako aktywizm. Styl działania i styl chrześcijaństwa u Dietricha Bonhoeffera. Liberty, Enlightenment, and the Polish Brethren. Współaut. M. Banaś. „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations” 2018 nr 2 s. ?. – Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury. Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami. W: Negacja w języku, tekście, dyskursie. Łódź 2018 s. 11-20. – Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej. Ramy kognitywne „więzienia” i „wybawienia”. W: Języki i kultury w kontakcie. Katowice 2018 s. 36-54. – Różne modele protestu i wizja kultury w Reformacji. „Rocznik Teologiczny” 2018 z. 3 s. 347-364.

Przekład

 1. M. Johnson: Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Przeł. J. Płuciennik. Łódź: Wydawn. UŁ 2015, 347 s.

Prace redakcyjne

 1. Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. Red.: G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik. Kr.: Universitas 2002, 337 s. Por. poz. 2.
 2. Materiały międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji, która odbyła się w Łodzi 15-18 maja 2000.

 3. Gotycyzm i groza w kulturze. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik. Łódź: Wydawn. UŁ 2003, 232 s. Por. poz. 1.
 4. Materiały międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji j.w.

 5. Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji. Pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennik. Łódź: Wydawn. UŁ 2008, 515 s. Por. poz. 4, 5.
 6. Wybrane referaty z międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Łodzi 28-31 maja 2007.

 7. Literatura, kultura, tolerancja. Red.: G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik. Kr.: Universitas 2008, 566 s. Por. poz. 3, 5.
 8. Wybrane referaty z międzynarodowej konferencji jw.

 9. Literature, culture, and tolerance. [Red.:] A.R. Murphy, J. Płuciennik. Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, 271 s. Por. poz. 3, 4.
 10. Wybrane referaty z międzynarodowej konferencji jw.

 11. Metody badań i poszukiwania. Pod red. J. Płuciennika i P. Stalmaszczyka. Łódź: Wydawn. Primum Verbum 2012, 142 s.
 12. Twórczy Uniwersytet. Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Pod red. J. Płuciennika i Kingi Klimczak. Łódź: Wydawn. UŁ 2013, 140 s.
 13. Critical theory and critical genres. Contemporary perspectives from Poland. [Red.:] Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014, 223 s. Literary and cultural theory, vol. 41.
 14. Wyd. jako dokument elektroniczny. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften 2014, plik w formacie PDF.

 15. Profesor Grzegorz Gazda. Red. zeszytu: J. Płuciennik, A. Śliz. Łódź: Łodz. Tow. Nauk. 2014, 29 s. Sylwetki Łódz. Uczonych, z. 115.
 16. Łódzkie przestrzenie i praktyka teorii. 70 lat Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego (1945-2015). [Księga pamiątkowa]. [Red.] J. Płuciennik, A. Zatora. Łódź: Wydawn. UŁ 2015, 25 s.
 17. On-line/Off-line. Between text and experience writing as a lifestyle. [Red.] P. Gärdenfors, W. Powers, J. Płuciennik, M. Wróblewski. Łódź: Wydawn. UŁ 2015, 402 s.
 18. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/16886

 19. Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej. Pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak. Łódź: Wydawn. UŁ 2015, 225 s.
 20. Wyd. jako dokument elektroniczny: Łódź: Wydawn UŁ 2015, plik w formacie PDF.

 21. Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji. Wydali D. Kowalska, K. Płachcińska, J. Płuciennik. Wstęp: J. Płuciennik. Łódź: Wydawn. UŁ 2017, 767 s.
 22. Wolny dostęp on-line: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/psalmy-polskie-czasu-reformy/ [dostęp 23 marca 2019].

 23. L. Roper: Marcin Luter. Prorok i buntownik. Tłum.: M. Potz i L. Chmielewska. Red. nauk.: M. Hintz, J. Płuciennik, J. Sojka. Łódź: Wydawn. UŁ 2017, 498 s.
 24. Wolny dostęp on-line: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/marcin-luter-2/ [dostęp 23 marca 2019].

 25. Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet. Pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018, 168 s.
 26. Wolny dostęp on-line: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf [dostęp 23 marca 2019].

OPRACOWANIA (wybór)

Powrót na górę↑

Retoryka wzniosłości w dziele literackim

 • K. KOEHLER: Na bezdrożach wzniosłości. „Arcana” 2001 nr 1.

Powrót na górę↑

Figury niewyobrażalnego

 • P. MICHAŁOWSKI: Co i jak nas przerasta? „Teksty Drugie” 2003 nr 6.

Powrót na górę↑

Literackie identyfikacje i oddźwięki

 • A. ŁEBKOWSKA. „Ruch Lit.” 2004 z. 1.

Powrót na górę↑

Nowożytny indywidualizm a literatura

 • B. KUCZERA-CHACHULSKA. „Wiek Oświecenia” 2007 [T.] 23.

Powrót na górę↑

Literatura, głupcze!

 • J. CZURKO, M. DRABIKOWSKA. „Zag. Rodz. Lit.” 2010 z. 1/2.
 • G. MARZEC: Literatura, głupcze? „Teksty Drugie” 2010 nr 4.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Jarosław PŁUCIENNIK
Nawigacja
Narzędzia