Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

SKRÓTY W TYTUŁACH CZASOPISM I SERII

(W tytułach jednowyrazowych nie stosowano skrótów)


Acad. – Academia, Academie

Ag. – Agencja

Akad. – Akademia, Akademicki

Alm. – Almanach

Ann. – Annales, Annals, Annuaire, Annual

Apost. – Apostolski, Apostolstwo, Apostoł

Arch. – Archiwum

Archidiec. – Archidiecezja, Archidiecezjalny

Ark. – Arkusz

Artyst. – Artystyczny


Bad. – Badanie, Badawczy

Bałt. – Bałtycki

Besk. – Beskidzki

Białost. – Białostocki

Bibl. – Biblioteczny, Biblioteka, Bibliotekarz

Bibliogr. – Bibliografia, Bibliograficzny

Biul. – Biuletyn

Bull. – Bulletin

Bydg. – Bydgoski, Bydgoszcz

Byt. – Bytom, Bytomski


Chrześc. – Chrześcijański

Ciesz. – Cieszyn, Cieszyński

Codz. – Codzienny

Crac. – Cracoviensis

Czasop. – Czasopismo, Czasopiśmiennictwo

Czer. – Czerwony

Częst. – Częstochowa, Częstochowski

Człow. – Człowiek

Czyn. – Czynności


Daw. – Dawny

Demokr. – Demokracja, Demokratyczny

Diar. – Diariusz

Diec. – Diecezja, Diecezjalny

Doc. – Documents

Dod. – Dodatek

Dok. – Dokumentacja, Dokumentacyjny, Dokumenty

Dolnośl. – Dolnośląski

Duszp. – Duszpasterski

Dydak. – Dydaktyczny

Dz. – Dziennik

Dziec. – Dziecięcy, Dziecko

Dzien. – Dziennikarski, Dziennikarz

Dzis. – Dzisiejszy


Estet. – Estetyczny

Etnogr. – Etnografia, Etnograficzny

Ewang. – Ewangelicki

Expr. – Express


Film. – Filmowiec, Filmowy

Filmogr. – Filmografia

Filol. – Filologia, Filologiczny

Filoz. – Filozofia, Filozoficzny

Fonogr. – Fonograficzny

Frag. – Fragmenta

Franc. – Francuski

Fund. – Fundamenta


Gaz. – Gazeta, Gazetka

Gdań. – Gdańsk, Gdański

Gł. – Główny

Gnieź. – Gnieźnieński

Gon. – Goniec


Hist. – Historia, Historyczny

Hist.-lit. – Historycznoliteracki

Hist.-Lit. – Historyczno-Literacki

Hum. – Humanistyczny, Humanistyka


Il. – Ilustrowany

Inf. – Informacja, Informacyjny, Information, Informator

Inst. – Instytut


Jag. – Jagielloński

Jęz. – Język, Językowy

Językozn. – Językoznawczy, Językoznawstwo


Kal. – Kalendarz

Kapł. – Kapłan, Kapłański

Kat. – Katalog

Katol. – Katolicki

Katow. – Katowice, Katowicki

Kiel. – Kielce, Kielecki

Komis. – Komisja

Komun. – Komunikat

Konf. – Konferencja

Kór. – Kórnicki

Kr. – Kraków

Kraj. – Krajowy

Krajozn. – Krajoznawczy

Krak. – Krakowski

Kron. – Kronika

Kryt. – Krytyka

Książ. – Książka

Księg. – Księgarski, Księgarstwo, Księgarz

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kult. – Kultura, Kulturalny

Kur. – Kurier

Kwart. – Kwartalnik


Lit. – Literacki, Literatura

Lodz. – Lodzensis

Lubel. – Lubelski

Lubus. – Lubuski

Lud. – Ludowy

Ludozn. – Ludoznawczy

Lw. – Lwowski, Lwów


Łódz. – Łódzki

ŁTN – Łódzkie Towarzystwo Naukowe


M. – Miasto

Mag. – Magazyn

Mater. – Materiały

Maz. – Mazowiecki, Mazowsze

Mediew. – Mediewistyczny

Merk. – Merkuriusz

Met. – Metodologiczny, Metodyczny

Mick. – Mickiewicz

Miej. – Miejski

Mies. – Miesięcznik, Miesięczny

Międzynar. – Międzynarodowy

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej

Monogr. – Monografia, Monograficzny

Muz. – Muzyczny

Muzeal. – Muzealnictwo, Muzealny

Muzykol. – Muzykologiczny


Najnow. – Najnowszy

Nakł. – Nakład

Nar. – Narodowy, Naród

Naucz. – Nauczycielski

Nauk. – Naukowy

Naukozn. – Naukoznawstwo

Neofil. – Neofilologiczny

Niedz. – Niedzielny

Niem. – Niemcy, Niemiecki

Niepodl. – Niepodległy

Niezal. – Niezależny

Not. – Notatki, Notatnik, Notes

Now. – Nowego, Nowej, Nowiny, Nowości


Obs. – Obserwator, Obserwatorium

Occid. – Occidentalis

Oddz. – Oddział

Odrodz. – Odrodzenie

Okr. – Okręg, Okręgowy

Olszt. – Olsztyn, Olsztyński

Opol. – Opolski

Oprac. – Opracowywany

Org. – Organizacja, Organizacyjny

Orient. – Orientalis, Orientalistyczny

Ossol. – Ossolińscy

Ośr. – Ośrodek

Ośw. – Oświata, Oświatowy

Oświęc. – Oświęcim, Oświęcimski


Pam. – Pamiętnik

PAN – Polska Akademia Nauk

Państ. – Państwo, Państwowy

Papies. – Papieski

PAU – Polska Akademia Umiejętności

Pedag. – Pedagogiczny, Pedagogika

Philol. – Philologie

Philos. – Philosophia, Philosophicus, Philosophie

Pis. – Pismo

Piś. – Piśmiennictwo

Podhal. – Podhalański

Pogl. – Poglądy

Pol. – Polonia, Polska, Polski

Polit. – Polityczny

Polonist. – Polonistyczny

Pomor. – Pomerania, Pomorski, Pomorze

Pos. – Posiedzenie

Posn. – Posnaniensis

Powsz. – Powszechny

Pozn. – Poznań, Poznański

Pr. – Praca, Pracownia

Pras. – Prasowy

Prasozn. – Prasoznawczy, Prasoznawstwo

Probl. – Problematyka, Problemowy, Problemy

Prz. – Przegląd

Psychol. – Psychologia, Psychologiczny

PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Publ. – Publikacja

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna


Refor. – Reformacja

Rocz. – Rocznik

Rodzaj. – Rodzajów

Rozpr. – Rozprawy

RP – Rzeczpospolita Polska

Rzesz. – Rzeszowski, Rzeszów


Sect. – Sectio

Sekc. – Sekcja

Semin. – Seminarium

Ser. – Seria

Slav. – Slavia

Slaw. – Slawistyczny

Sł. – Słowo

Słow. – Słowiański

Socjol. – Socjologia, Socjologiczny

Solid. – Solidarność

SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu

Społ. – Społeczeństwo, Społeczny

Spr. – Sprawa

Spraw. – Sprawozdanie, Sprawozdawczy

St. – Stołeczny

Stow. – Stowarzyszenie

Stud. – Studium

Studen. – Studencki

Szczec. – Szczeciński

Szk. – Szkoleniowy, Szkolnictwo, Szkolny, Szkoła

Szt. – Sztuka

Sztand. – Sztandar


Śl. – Śląsk, Śląski

Św. – Święty


Teatr. – Teatralny

Teol. – Teologiczny

TN – Towarzystwo Naukowe

TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Tor. – Torunensis, Toruń, Toruński

Tow. – Towarzystwo

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

Tryb. – Trybuna

TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego

Tydz. – Tydzień

Tyg. – Tygodnik, Tygodniowy


UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UG – Uniwersytet Gdański

UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Univ. – Universitas

Uniw. – Uniwersytecki, Uniwersytet

UO – Uniwersytet Opolski

Urz. – Urząd, Urzędowy

URzesz. – Uniwersytet Rzeszowski

USzcz. – Uniwersytet Szczeciński

UŚl. – Uniwersytet Śląski w Katowicach

UW – Uniwersytet Warszawski

UW-M w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWr. – Uniwersytet Wrocławski


Vars. – Varsaviensis


Warsz. – Warszawa, Warszawski

Wiad. – Wiadomości

Wiecz. – Wieczorny

Wielkop. – Wielkopolska, Wielkopolski

Wil. – Wileński

Woj. – Wojewódzki, Województwo

Wojsk. – Wojskowy

WP – Wojsko Polskie

Wratisl. – Wratislaviensis

Wroc. – Wrocław, Wrocławski

WSNS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Współcz. – Współczesny

Wybor. – Wyborcza

Wybrz. – Wybrzeże

Wychow. – Wychowanie, Wychowawczy

Wydawn. – Wydawnictwo, Wydawniczy

Wydz. – Wydział

Wyż. – Wyższy


Zag. – Zagadnienie

Zap. – Zapiski

Zarz. – Zarząd

Zesz. – Zeszyt

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

Związk. – Związkowy

ZWM – Związek Walki Młodych


Źródłozn. – Źródłoznawczy


Żoł. – Żołnierski, Żołnierz

Żyd. – Żydowski, ŻydówSKRÓTY INNE

adapt. – adaptacja

ag. – agencja

Ag. Aut. – Agencja Autorska

AK – Armia Krajowa

Akad. – Akademia

AL – Armia Ludowa

albań. – albański

amer. – amerykański

ang. – angielski

ank. – ankieta

anonim. – anonimowy

antydat. – antydatowany

arch. – archiwum

art. – artykuł

artyst. – artystyczny

AT – Akademia Teatralna

ATK – Akademia Teologii Katolickiej

AU – Akademia Umiejętności

autoryz. – autoryzowany

azerbejdż. – azerbejdżański


b.d. – bez daty

BGW – Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”

białorus. – białoruski

białost. – białostocki

bibl. – biblioteka

bibl-czka – biblioteczka

bibliogr. – bibliograficzny

biogr. – biograficzny

b.m. – bez miejsca wydania

b.m.r. – bez miejsca i roku wydania

b.m.w. – bez miejsca wydania i wydawcy

BN – Biblioteka Narodowa (seria wydawnicza)

BPP – Biblioteka Pisarzów Polskich

b.r. – bez roku

bułg. – bułgarski

b.w. – bez wydawcy

Bydg. – Bydgoszcz


centr. – centralny

chorw. – chorwacki

CRZZ – Centralna Rada Związków Zawodowych

CSRS – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna

cz. – część

czasop. – czasopismo

czes. – czeski

Czyt. – Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”


dat. – datowany

dod. – dodatek

Dolnośl. – Dolnośląski

dot. – dotyczy

Dram. – Dramatyczny (w nazwach teatrów)

druk. – drukarnia, drukowany

duń. – duński

dyr. – dyrekcja


egz. – egzemplarz

ekran. – ekranizacja

estoń. – estoński


fasc. – fasciculus, fascykuł

FAW – Filmowa Agencja Wydawnicza

film. – filmowy

filol. – filologiczny

filoz. – filozoficzny

fiń. – fiński

fot. – fotografia, fotograficzny

fotoof. – fotooffsetowy

fragm. – fragment

franc. – francuski


gimn. – gimnazjum

gł. – główny

graf. – graficzny

grec. – grecki

gruz. – gruziński


hebr. – hebrajski

hist. – historyczny

hist.–lit. – historycznoliteracki

hiszp. – hiszpański

holend. – holenderski

hum. – humanistyczny


IBL – Instytut Badań Literackich

IFiS – Instytut Filozofii i Socjologii

IH – Instytut Historii

i in. – i inni

il. – ilustracja, ilustrował, ilustrowany

im. – imienia

inc. – incipit

inf. – informacja

insc. – inscenizacja, inscenizacyjny

Inst. – Instytut

IS – Instytut Sztuki

Iskry – Państwowe Wydawnictwo „Iskry”


Jag. – Jagielloński

jap. – japoński

jęz. – język


k. – karta

kasz. – kaszubski

Katow. – Katowice

KAW – Krajowa Agencja Wydawnicza

kaz. – kazaski

KiW – Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza” (obecnie: Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”)

klas. – klasyczny

kom. – komitet

konspir. – konspiracyjny

KOR – Komitet Obrony Robotników

koreań. – koreański

KPP – Komunistyczna Partia Polski

Kr. – Kraków

krak. – krakowski

krypt. – kryptonim

ks. – księga

Książn. – Książnica

Księg. – Księgarnia, Księgarski

kuj. – kujawski

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

kult. – kulturalny

KW – Komitet Wojewódzki


l. – lata

lit. – literacki

litew. – litewski

LKP – Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka i Z.Kudelskiego. T. 1. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2000.

LP XX w. – Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Wwa: Wydawn. Nauk. PWN 2000.

LP* po 1939 – Literatura Polska po 1939. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Wwa: PEN* 1989.

LPD – E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Wwa: Elipsa 2000.

L-Print – Wydawnictwo Drukarnia L-Print Zbigniew Lemiech, Lublin

LSW – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

lubel. – lubelski

LubelSW – Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza

Lubl. – Lublin

lud. – ludowy

Lw. – lwowski, Lwów


łac. – łaciński

łotew. – łotewski

łódz. – łódzki

ŁTN – Łódzkie Towarzystwo Naukowe


m. – miasto

maced. – macedoński

masz. – maszynopis

MAW – Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

maz. – mazowiecki

mazur. – mazurski

miej. – miejski

mies. – miesięcznik

Min. – Ministerstwo

mołd. – mołdawski

MON – Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

monogr. – monograficzny

MSPPnO – Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980. Wwa: Interpress 1992.

m.st. – miasto stołeczne

muz. – muzyczny, muzyka


nacz. – naczelny

nadb. – nadbitka

nakł. – nakład, nakładowy

nar. – narodowy

nast. – następny

nauk. – naukowy

nawiąz. – nawiązanie

neofilol. – neofilologiczny

niem. – niemiecki

Niezal. – Niezależny

NK – Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”

norw. – norweski

NOWA – Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA, Warszawa

nr – numer

NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna

NSLD – Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Wwa: Wiedza Powsz. 1984.

nt. – na temat

NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów


objaśn. – objaśnienia

odb. – odbitka

oddz. – oddział

ofic. – oficyna

ogł. – ogłoszony

ok. – około

okł. – okładka

OL – Oficyna Literacka, Kraków

omów. – omówienie

opol. – opolski

oprac. – opracował, opracowanie

orm. – ormiański

osob. – osobne

Ossol. – Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo

Ośw. – oświatowy


PAL – Polska Akademia Literatury

Pallot. – „Pallottinum”. Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

pam. – pamiątkowa

PAN – Polska Akademia Nauk

państ. – państwowy

PAP – Polska Agencja Prasowa

PAU – Polska Akademia Umiejętności

Pax – Instytut Wydawniczy „PAX”

PBL – Polska Bibliografia Literacka

PCK – Polski Czerwony Krzyż

pedag. – pedagogiczny

Pelikan – Dom Wydawniczy Pelikan

pierwodr. – pierwodruk

PiS – Prawo i Sprawiedliwość

PIW – Państwowy Instytut Wydawniczy

PO – Platforma Obywatelska

podp. – podpisany

podtyt. – podtytuł

Pokolenie* – Oficyna Wydawnicza Pokolenie*, Warszawa

pol. – polski

polem. – polemika

polit. – polityczny

pomor. – pomorski

popraw. – poprawiony

popul. – popularny

por. – porównaj

portug. – portugalski

posł. – posłowie

poszerz. – poszerzony

pow. – powiat

powiel. – powielone

powst. – powstał

powsz. – powszechny

poz. – pozycja

Pozn. – Poznań, poznański

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

praprem. – prapremiera

Prez. – Prezydium

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

przedm. – przedmowa

przedr. – przedruk

Przedświt* – Wydawnictwo Przedświt*, Warszawa

przejrz. – przejrzał, przejrzany

przekł. – przekład

przeł. – przełożył

przygot. – przygotował, przygotowanie

przyp. – przypisy

pseud. – pseudonim

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

pt. – pod tytułem

PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PUNO – Polski Uniwersytet na Obczyźnie

PWKS – Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

PWM – Polskie Wydawnictwo Muzyczne

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

PWRiL – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

PWSF – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza


r. – rok

R. – Rocznik

rec. – recenzja

red. – redagował, redakcja, redakcyjny

reż. – reżyser, reżyseria, reżyserował, reżyserski

RFN – Republika Federalna Niemiec

rkps – rękopis

ros. – rosyjski

rozdz. – rozdział

rozm. – rozmawiał

rozszerz. – rozszerzony

RP – Rzeczpospolita Polska

RSW „Prasa Książka Ruch” – Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch”

rum. – rumuński

rys. – rysunki


s. – strona

SAP – Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działajacych. T. 1-4. Wr.: Ossol. 1971-1986, T. 5 Wwa: Krąg 1995.

SBLP – Słownik badaczy literatury polskiej. [T. 1]-10. Red.: J. Starnawski. Łódź: Wydawn. UŁ 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009.

SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Pod red. S. Gierszewskiego i Z. Nowaka (od. t. 2). T. 1-4 + Suplement 1-2. Gdańsk: Wydawn. Gdańskie 1992, 1994, 1997, 1998, 2002.

scen. – sceniczna

scenogr. – scenografia

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SDP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

SD PRL – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

SD RP – Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

ser. – seria

serb. – serbski

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SGH – Szkoła Główna Handlowa

SiT – Sport i Turystyka

Slaw. – Slawistyczny

SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej

słowac. – słowacki

słoweń. – słoweński

SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków

SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu

spec. – specjalny

społ. – społeczny

spółdz. – spółdzielnia

SPP – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

spraw. – sprawozdanie

sprost. – sprostowanie

st. – stołeczny

Stow. – Stowarzyszenie

streszcz. – streszczenie

Szczec. – Szczecin, Szczeciński

szp. – szpalta

SZSP – Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

szwedz. – szwedzki

Św. – Święty

świat. – światowy

świętokrzys. – świętokrzyski


t. – tom

T. – Teatr (w nazwach teatrów, także w językach obcych)

tab. – tablica

teatr. – teatralny

tłum. – tłumaczenie, tłumaczył

TNW – Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Tor. – Toruń

Tow. – Towarzystwo

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

tur. – turecki

tv – telewizyjny

TV – telewizja

TVP – Telewizja Polska

TWP – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

typograf. – typograficzny


UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UG – Uniwersytet Gdański

UH-P (Kielce) – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

ukr. – ukraiński

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UŁ – Uniwersytet Łódzki

UMCS – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Universitas – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas

Uniw. – Uniwersytet

UO – Uniwersytet Opolski

UP – A. Śródka: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 1-4. Wwa: Aries 1994-1998.

UPozn. – Uniwersytet Poznański (od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

URzesz. – Uniwersytet Rzeszowski

ur. – urodzony

USA – United States of America

USB – Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie

USzcz. – Uniwersytet Szczeciński

UŚl. – Uniwersytet Śląski w Katowicach

UW – Uniwersytet Warszawski

UW-M w Olsztynie – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UWr. – Uniwersytet Wrocławski

uzbec. – uzbecki

uzup. – uzupełnienie, uzupełnił, uzupełniony


Veritas – Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”

vol. – volumin


w. – wiek

WAG – Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”

WAiF – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

warsz. – warszawski

węgier. – węgierski

wg – według

Wiedza Powsz. – Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” (od 2007

Wydawnictwo Wiedza Powszechna Sp. z o.o.)

wielkop. – wielkopolski

wietn. – wietnamski

Wil. – Wilno, Wileński

wkł. – wkładka

WL – Wydawnictwo Literackie

WLubel. – Wydawnictwo Lubelskie

WŁ – Wydawnictwo Łódzkie

właśc. – właściwie

włos. – włoski

WM – Wydawnictwo Morskie

WNOPiM* – Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy*

WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

woj. – województwo, wojewódzki

wojsk. – wojskowy

WP – Wydawnictwo Poznańskie

Wr. – Wrocław

WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

współaut. – współautor

współcz. – współczesny

współwyd. – współwydane

WUP – Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Red. nauk.: J. Kapuścik. T. 1-4 A-Ż, t. 5 Suplement A-Ż. Wwa: Ośrodek Przetwarzania Informacji 1999-2006.

Wwa – Warszawa

wyd. – wydanie, wydał, wydawca, wydany

wydawn. – wydawnictwo, wydawniczy

Wydawn. RTV – Wydawnictwa Radia i Telewizji

Wydz. – Wydział

wygł. – wygłoszony

wyst. – wystawienie, wystawiony


YMCA – Young Men's Christian Association


z. – zeszyt

Zach. – Zachodni

ZAiKS – Stowarzyszenie Autorów „Zaiks”

ZAKR – Związek Polskich Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych „ZAKR”

ZASP – Związek Artystów Scen Polskich

zbior. – zbiorowy

ZG – Zarząd Główny

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

ZLP – Związek Literatów Polskich

zmien. – zmieniony

Znak – Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”

zniszcz. – zniszczony

ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego

zob. – zobacz

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

Zrzesz. – Zrzeszenie

ZSP – Zrzeszenie Studentów Polskich

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich


żyd. – żydowski

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Wykaz skrótów
Nawigacja
Narzędzia