Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1958

Pseud.: Magdalena Kamińska; Magdalena Michałowska.

Historyk literatury, krytyk literacki, eseistka, poetka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 26 grudnia 1958 w Krakowie; córka Leona Zaręby, filologa, językoznawcy, tłumacza, i Leokadii z Michałowskich, aktorki. Uczęszczała do XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, gdzie w 1977 zdała egzamin maturalny. Następnie studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie; w 1981 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1980 wierszami, opublikowanymi w miesięczniku „Powściągliwość i Praca”. W 1982 zamieściła w „Studenckich Zeszytach Polonistycznych. Sytuacyjna Grupa Naukowa. Warsztat Koła Naukowego Polonistów UJ” (z. 2; podp. Zofia Maria Zaręba) artykuł krytyczny pt. W nieruchomych obrotach czasu. Szkic o cyklu Czesława Miłosza „Na trąbach i na cytrze”. W 1982-86 uczęszczała na studia doktoranckie w Instytucie Filologii Polskiej (IFP) przy UJ. W roku szkolnym 1985/86 podjęła pracę w IX Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie jako nauczycielka języka polskiego. W 1987 obroniła na UJ doktorat na podstawie rozprawy Sacrum i sanctum, czyli o sposobach identyfikacji religijnego wymiaru tekstu poetyckiego (promotor prof. Wiesław Paweł Szymański) i została zatrudniona w Zakładzie Historii Literatury Współczesnej (od 2004 Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku) IFP UJ na stanowisku asystenta stażysty, a następnie starszego asystenta. W swojej pracy badawczej zajęła się m.in. liryką XX wieku (szczególnie poezją Cz. Miłosza, Anny Kamieńskiej, Jana Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyły) oraz metodologiczną problematyką sacrum w literaturze. W 1989-94 była członkiem redakcji miesięcznika katolickiego „List” (tu m.in. pod pseud. Magdalena Michałowska cykl analiz literackich pt. Modlić się wierszem oraz dział recenzji pt. Lektury). W 1990 otrzymała stanowisko adiunkta na UJ. W 1990/91 prowadziła wykład monograficzny Z pogranicza literatury i religii w Instytucie Kultury Religijnej przy Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Akademia Ignatianum). W 1992 ogłosiła swój pierwszy tom poezji pt. Człowiek rośnie w ciszy. Od 1993 współpracowała stale z miesięcznikiem kulturalno-religijnym „Nasza Rodzina”, wydawanym w Paryżu przez wydawnictwo Édition du Dialogue oraz z kwartalnikiem księży jezuitów „Życie Duchowe” (w 2000-02 w składzie rady redakcyjnej). W 1994 została członkiem SPP (od 1996 członek Zarządu Oddziału SPP w Krakowie, w 2009-14 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). W 1994-95 przebywała na rocznym stażu naukowym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prowadząc badania nad spuścizną Anny Kamieńskiej, w szczególności nad jej korespondencją. W 1997 habilitowała się na UJ na podstawie książki pt. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej.W tymże roku podjęła współpracę z dwutygodnikiem „Topos”, zamieszczając tam wiersze, recenzje i szkice literackie (tu cykl analiz literackich pt. Teologia poetów), w 1998-2002 ogłaszała recenzje książek religijnych pt. Z lektur pobożnych w dodatku „Gazety Wyborczej” – „Kraków”. Od 1999 kierowała nieformalnym zespołem badawczym, opracowującym hasła z zakresu literatury religijnej dla Szkolnej Encyklopedii Katolickiej, leksykonu literatury religijnej oraz haseł dla Wielkiej Encyklopedii Religii PWN (tu od 2001 jako konsultant naukowy haseł). Została członkiem Polskiego Towarzystwa Mertonowskiego oraz Polskiego PEN Clubu (2001). W październiku 2002 otrzymała tytuł naukowy profesora, a w lutym 2003 stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ. W 2004 weszła w skład Komisji Historycznoliterackiej przy Oddziale PAN w Krakowie. W 2006 przewodniczyła jury studenckiego konkursu poetyckiego na wiersz o tematyce religijnej. W 2008 wchodziła w skład jury konkursu na pracę studencką inspirowaną myślą Jana Pawła II, organizowanego w ramach Dni Jana Pawła II. W 2006 została członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (2006), Towarzystwa Naukowego KUL (2007) oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego. W 2010 otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego UJ. Została członkiem Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum (w 2007; od 2011 Akademia Ignatianum), rady naukowej serii wydawniczej Myśli ocalone Instytutu Wydawniczego „Maximum” (w 2007), Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio (w 2009), rady programowej czasopisma „Świat i Słowo” (w 2011), członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”, członkiem komitetu naukowego serii wydawniczej Colloquia Orientalia Bialostocensia. Czterokrotnie nagradzana nagrodą rektora UJ.Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007).

W 2008 poślubiła Stanisława Michnio, aktora i reżysera. Mieszka w Krakowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Człowiek rośnie w ciszy. [Wiersze]. Kr.: Zebra 1992, 62 s.
 2. Cykle: Wiersze przy-ziemne; Wiersze osobne; Wiersze pod-niebne.

 3. Dwanaście Bożych słów. [Eseje]. [Współaut.:] A. Borowski, J.L. Kontkowski. Kr.: Wydawn. Apostolstwa Modlitwy: Księża Jezuici 1992, 93 s.
 4. Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lubl.: Wydawn. Tow. Nauk. KUL 1992, 208 s. KUL. Zakład Badań nad Lit. Religijną, 18.
 5. Zawartość: I. Wieczność zjednoczona miłością, czyli o poezji Anny Kamieńskiej: Przewodnik po labiryncie; Sacrum w służbie świeckości; Od sakralizacji sztuki do sakralnego wymiaru słowa; Jedność wszechrzeczy w jedności czasu; W ciemności pragnącej światła i przestrzeni; W przestrzennych blaskach ciszy. – II. Wieczność jako przestrzeń Nieskończonego, czyli o twórczości Zbigniewa Jankowskiego: Życie jako absolut; Dialektyka przeżywania Boga. Przestrzeń spotkania; Spotkanie – otwarcie – przezroczystość; Przestrzeń – jedność; Jedność – pełnia; Przestrzeń spotkania z sacrum. Modlitwa. Twarz Drugiego; Sacrum jako przestrzeń wymogu etycznego; Otwarcie – dom – jedność; Tajemnica – pragnienie – wiara; Cierpienie; Śmierć – pełnia; Światłość – ciemność – przestrzeń – miłość; Sakralność słowa poetyckiego. – III. Wieczność radosna, czyli o twórczości Jana Twardowskiego: Bóg odnajdywany w świecie; Bóg odkrywany na dnie zdziwienia; Dzieciństwo – świętość – wieczność; Kapłaństwo; Bóg odszukany w milczeniu, cierpieniu i ciemności; Przezroczystość – miłość – jedność.

 6. Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej. Kr.: Wydawn. M 1993, 231 s.
 7. Zawartość: Przedmowa. - Anny Kamieńskiej portret własny; Imiona wieczności; Od sakralizacji sztuki do sakralnego wymiaru słowa [poz. 3]; Na granicy dzieciństwa i nieskończoności; Oswoić niebyt; Ocalanie wartości; Odnalezione korzenie; Mechanizmy kreacji sacrum; Zdaniem krytyków.

 8. Wyrwane z przestrzeni. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. Baran i Suszczyński 1996, 55 s.
 9. Zakorzenienia Anny Kamieńskiej. Kr. : Universitas 1997, 176 s.
 10. Nagroda Rektora UJ w 1998.

  Zawartość: Wstęp: Przestrzenie zakorzenienia. – I. Zakorzenienie w przestrzeni międzyludzkiej. Korespondencja do Anny Kamieńskiej. – II. Zakorzenienie w przestrzeni tradycji. Genologia literacka Anny Kamieńskiej. – III. Zakorzenienie w przestrzeni duchowej. Aspekty teologiczne dzieła Anny Kamieńskiej.

 11. Niebo w czerni. [Wiersze]. Bydg: „Homini” 2000, 75 s.
 12. Cykle: Anioły wojny; Tryptyk dialektyczny; Dialogi z nicością; Anioł śmierci; Kornik; Anioł macierzyństwa; Fragment; Anioł ojcostwa; Anioł ślubny; Tryptyk rekolekcyjny.

 13. Tropy sacrum w literaturze XX wieku. Od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. Bydg.: „Homini” 2001, 338 s.
 14. Nagroda Rektora UJ w 2002.

  Zawartość: Cz. I. Tropem pytań o metodę: W meandrach metodologii; Mistyka czy erotyka – dylematy interpretatora. – Cz. II. Tropem motywów: „Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy”. Motyw anioła w poezji Czesława Miłosza [dot. wierszy „Miłość i „Dar”]; Motyw Chrystusa w liryce dwudziestolecia międzywojennego; Matka Boska Częstochowska we współczesnej poezji polskiej; Dziecko, dzieciństwo, dom w literackiej teologii Anny Kamieńskiej; Widzieć znaczy wiedzieć. Motyw katedry w twórczości Juliana Przybosia. – Cz. III. Tropem wartości: Karol Ludwik Koniński czytany współcześnie; Odpowiedzialność poety?; Pryncypia Pana Cogito albo: Dokąd po Herbercie?; Dwa w jednym. Refleksje o Thomasie Mertonie – pisarzu i mnichu; Sacrum na cenzurowanym. Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie. – Cz. IV. Tropem hermeneutyki: Objąć wszystko. Horyzont metafizyczny w międzywojennej poezji Juliana Przybosia; Czesława Miłosza szukanie ojczyzny; Pejzaże kresowe w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza; Krajobrazy pamięci. Wilno i ziemia wileńska w późnych wierszach Czesława Miłosza; Pan Cogito wobec Innego. Sfera transcendencji w twórczości Zbigniewa Herberta; Żeglarz Nieskończonego w macierzystym porcie. O poezji Zbigniewa Jankowskiego; Ścieżka medytacyjna w poezji Zbigniewa Jankowskiego; Zapisane w języku. Doświadczenie duchowe w nowych wierszach Joanny Pollakówny; Duchowe tropy poezji Thomasa Mertona; Człowiek, ziemia, Bóg. Przestrzeń wewnętrzna w poezji Janusza Stanisława Pasierba; Wokół „Mistyki dla początkujących” Adama Zagajewskiego. Próba lektury; Bóg, którego nie ma. O jednym wierszu Tadeusza Różewicza.

  Nagroda Rektora UJ w 2002.

 15. Jerozolima została zburzona. [Wiersze]. Kr.: Homini 2004, 70 s.
 16. O książkach, które pomagają być. Kr.: Homini 2004, 426 s.
 17. Recenzje drukowane m.in. w pismach „List” (1989-94), dod. do „Gazety Wyborczej”, „Kraków” (1998-2001), a także w „Dekadzie Lit.”, „Prz. Powsz.”, „Kwart. Artyst.”. – Nagroda Rektora UJ w 2005.

 18. Czytanie sacrum. Kr.-Rzym: SPP: Inst. Wydawn. „Maximum” 2008, 318 s. Myśli Ocalone, t. 5.
 19. Nagroda Rektora UJ w 2009.

  Zawartość: Wstęp. Co to znaczy „czytać sacrum?”. – Cz. I. Metodologicznie: Sacrum jako kategoria historycznoliteracka; O niektórych związkach między literaturą a religią; Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii; Literatura jako religia; Epifania negatywna w „Nieudanych rekolekcjach paryskich” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; Sakralizacja (u)śmiechu w poezji Jana Twardowskiego, – Cz. II. Hermeneutycznie: O potrzebie duchowości między prowincją a Europą; Ambiwalencja nadziei. Kultura współczesna wobec deficytu wartości; Nieszczęśliwość jako forma istnienia. Kilka refleksji wokół „Cudzoziemki”Marii Kuncewiczowej: Aspekty metafizyczne w emigracyjnej poezji pokolenia „Nowej Fali”. Stanisław Barańczak. Adam Zagajewski; Bóg konieczny i niemożliwy: Stanisław Barańczak – dwa wiersze; Rzeczywistość i duchowość w nowej poezji na przykładzie twórczości pokolenia „bruLionu”; Dekonstrukcja sacrum? Strategie wobec sacrum w twórczości poetyckiej po 1989 roku. Rekonesans; „Ja wobec … ja” oraz „ja” wobec świata. Zanegowane autokreacje w zanegowanym świecie w poezji Marcina Świetlickiego; „Miejsca święte” w wierszach Wojciecha Kudyby; Promieniowanie myśli. Promieniowanie ducha. Kilka wstępnych refleksji wokół twórczości literackiej Karola Wojtyły; Dojrzewanie do śmierci. Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły; Śmierć przekroczona – meditatio mortis Karola Wojtyły; Medytacja znaczeń. O specyfice dykcji poetyckiej Karola Wojtyły; W poszukiwaniu jedności. Między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza; Poeta – prorok w nieruchomych obrotach czasu. Uwagi o cyklu Czesława Miłosza „Na trąbach i na cytrze”; Miłość w horyzoncie domu. O dwu wierszach Czesława Miłosza [dot. wierszy: „Miłość” i „Dar”]; Obrazy przeszłości w międzywojennych wierszach Czesława Miłosza; „I rozłączone się złączy w jedno…”. Motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza; Herbert – Miłosz. Spór o wartości? Prolegomena metodologiczne; Zbigniew Herbert w poszukiwaniu substancji narodu; Kilka uwag o wierszu Zbigniewa Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”; Postacie duszy. Refleksje wokół kilku wierszy Zbigniewa Herberta; Metafizyczne racje pisania: Tadeusz Różewicz - „Dlaczego piszę?”; Czas przeszły – na chwilę nieutracony. O poezji Julii Hartwig; Kilka refleksji wokół wiersza Wisławy Szymborskiej „Niebo”; Moc lęków. Nad wierszami Joanny Pollakówny; Piękna przyjaźń. O listach Anny Kamieńskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego; Dar matki, dar śmierci, dar wieczności, – Cz. III. Komparatystycznie: „Mój Bóg jest ciemny”. Dynamika przedstawień Boga w twórczości Rainera Marii Rilkego; Dziecko w twórczości Rainera Marii Rilkego; Doświadczenie medytacyjne w wierszach Thomasa Mertona; Obraz Kościoła i kapłana w powieściach Georgesa Bernanosa z perspektywy odbioru czytelnika współczesnego; Relacja mistrz - uczeń w „Grze szklanych paciorków”Hermanna Hessego; Zranione ojcostwo. Okaleczone dzieciństwo. Wokół eseju „Wynaleźć samotność” Paula Austera; Pożegnanie miasta. Pożegnanie życia. „Dyptyk Petersburski”Josifa Brodskiego jako pieśń o końcu.

  Przekł. ang. art.: Dojrzewanie do śmierci. Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły: Maturing for world. Death and fatherhood in poetic Anthropology of Karol Wojtyła. [Przeł.] P. Mizia.W: The space of the world: the literary activity of Karol Wojtyła - John Paul II. Cracow 2011. – niem. art.: Religia w przestrzeni literatury. Literatura w przestrzeni religii. W: Glaubensfragen. Religion und Kirche in der polnischen Literatur. Wiesbaden 2011.

 20. Wiersze: Pierwsze. Pozn.: Wydawn. Flos Carmeli 2008, 120 s. Dialogi Poetyckie.
 21. Cykle: Z cyklu Ziemia; Z myśli zgrzebnych i modlitw grzesznych; Z cyklu Czas.

 22. Tylko na chwilę. [Wiersze]. Kr.: Wydawn. Homini Krzysztof Bielawski 2012, 63 s. Wyd. łącznie z przekł. litew.: Tylko na chwilę. Poezja = Liš na hvilinu. [Przeł.] N. Sidiačenko. L’viv: Kamenâr 2013, 120 s.
 23. Przekł. ukr. zob. wyżej.

 24. Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia. Kr.: Homini 2014, 507 s.
 25. Zawartość: Cz. I. Studia o problemach: A. W przestrzeni pamięci: „Idące Wilno” w defiladzie programowej; Miłosz – Herbert: spór o wartości? Prolegomena metodologiczne [poz. 11]; „Poeta pamięta” – zagadnienie krzywdy i przebaczenia w wymiarze historycznym; Szukanie ojczyzny – w poszukiwaniu tożsamości [poz. 8]; Metafizyczne znaczenia pejzaży kresowych w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza [poz. 8]; Krajobrazy pamięci. Wilno i ziemia wileńska w późnych wierszach Czesława Miłosza [poz. 8]; Obrazy przeszłości jako projekt eschatologiczny [poz. 11]; Od negacji do akceptacji. Motyw starości w późnych wierszach Czesława Miłosza [poz. 11]; Postaci kapłanów w poezji Czesława Miłosza, - B. W przestrzeni pytań ostatecznych: Religijne aspekty poezji Czesława Miłosza; W krainie sprzeczności pogodzonych. O ambiwalencjach w konstrukcji bohatera lirycznego międzywojennych poezji Czesława Miłosza; Między wiarą a zwątpieniem. Bohater późnych wierszy Czesława Miłosza wobec dylematów wiary [poz. 11]; Dialog Wschodu z Zachodem. W poszukiwaniu nowej formuły duchowości; Iluminacje Czesława Miłosza zapisane w jego wierszach; Dialogi podwójne. Rozmowa Miłosz – Merton w świetle korespondencji oraz dialog Miłosz – Miłosz w kontekście „Pieska przydrożnego” czytanego w perspektywie listów Miłosz – Merton; Gra światła z ciemnością. Obrazowanie duchowych intuicji; Religijna sankcja misji poety; Emblematy nieskończoności w poezji Czesława Miłosza. Rekonesans; Struktura wyobraźni religijnej w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza. Cz. II. Szkice o wierszach: O czym mówią „Obłoki” Czesława Miłosza – znaczenie i konteksty wiersza. Próba lektury; Poeta-prorok w nieruchomych obrotach czasu. Uwagi o cyklu „Na trąbach i na cytrze” [poz. 11]; Pytania o kulturę w świetle wierszy „O książce” oraz „Œkonomia divina”; „Piosenka o porcelanie”, czyli o kulturze jako pamięci wpisanej w rzeczy; Duchowe perspektywy daru. Kilka refleksji wokół wiersza „Dar” [poz. 11]; Duchowa droga w „Świecie. Poemach naiwnych”; Poetycka definicja miłości. Krótkie rozważanie o wierszu „Miłość” [poz. 11]; Po prostu anielskie. Anioły z wierszy Czesława Miłosza [poz. 8]; „Veni Creator” i „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II” – nieoczekiwane spotkanie tekstów…; „Jasności promieniste” nie tylko w aspekcie konwencji romantycznych; Na łące – jasności promieniste jako szczyt duchowej drogi zapisanej w wierszach ostatnich.

 26. Wiersze dośmiertne. Posł.: W. Ligęza. Kr.: SPP, Oddz. 2017, 70 s. Krak. Bibl. SPP, t. 23
 27. Bóg wpisany w wiersze. Teologia poetów obcych. Kr.; Nowy Sącz: Wydawn. Pasaże 2018, 252 s.
 28. Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły. Kr.; Nowy Sącz: Wydawn. Pasaże 2018, 181 s. Przemiany Sacrum.
 29. Zawartość: Kilka słów na początek lektury. - Sztuka nadziei. Nadzieja w sztuce. Powołanie artysty i misja sztuki w refleksji Karola Wojtyły/Jana Pawła II; Medytacja znaczeń – o specyfice dykcji poetyckiej Karola Wojtyły na tle tendencji w poezji polskiej XX wieku [poz. 11]; Karol Wojtyła – Emil Zegadłowicz; Wymiary przestrzeni w dziele poetyckim Karola Wojtyły; Przekaz doświadczenia mistycznego w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły w perspektywie dialogu; Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans; Modele człowieczeństwa w utworach literackich Karola Wojtyły; Karol Wojtyła jako nauczyciel życia wewnętrznego; Dojrzewanie do ojcostwa w poetyckiej antropologii Karola Wojtyły [poz. 11]; Śmierć jako spełnienie (w) miłości. Dialektyka śmierci i miłości w „Rozważaniu o śmierci” Karola Wojtyły; Koncepcja miłosierdzia zawarta w dramacie „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły w świetle encykliki „Dives im misericordia” Jana Pawła II; Sztuka jako obrona człowieka. Refleksje na marginesach myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce i artyście.

  Nadto studia i artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: O poezji religijnej i sposobach jej badania. „Rocz. Hum.” 1990 z. 1 s. 25-56. – Co to jest poezja religijna? „Horyzonty Wiary” 1991 nr 8 s. 71-82. – Wątek ignacjański i biblijny w twórczości Anny Kamieńskiej. „Horyzonty Wiary” 1992 nr 12 s. 55-68. – Bóg skamandrytów. W: Stulecie skamandrytów. Kr. 1996 s. 41-56, przedr. ze zmianami w: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. Lubl. 1997 s. 65-81. – Mężczyzna jak(o) dziecko. Oblicza niedojrzałości. Piotruś Pan i Mały Książę. W: Duchowość mężczyzny. Kr. 2008 s. 252-263. – Arten und Funktionen biblischer Stilisierungen in der Dichtung des 20. Jahrhunderts an ausgewählten polnischen Beispielen. W: Der heiligen Schrift auf der Spur. Dresden-Wr. 2009 s. 88-100. – Stylizacja biblijna w poezji XX wieku. Między słowem własnym a słowem obcym. „Stud. Bobolanum” 2009 nr 2 s. 129-139. – Horyzont metafizyczny w późnej twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza. W: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009. T. 2. Rzeszów 2010 s. 9-20. – Metafizyczność jako możliwość niepewna i nieoczywista. „Prz. Powsz.” 2010 nr 1 s. 124-134, przedr. w: Dwie dekady (nowej ?) literatury 1989-2009. Kr. 2011 s. 153-163. – Miejsce badań nad sacrum w literaturze w refleksji literaturoznawczej. Rozpoznania i postulaty. W: Polonistyka bez granic. T. 1. Kr. 2010 s. 455-464. – Rodzaje medytacyjności w polskiej poezji współczesnej. Rekonesans. W: Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, a gatunek dyskursu. Wwa 2010 s. 221-233. – Pan Cogito a kościół. Refleksje eklezjologiczne Zbigniewa Herberta w świetle wierszy „Homilia” oraz „Tomasz”. „Prz. Powsz.” 2011 nr 9 s. 132-142. – Piękna przyjaźń. O listach Anny Kamieńskiej do Teresy i Zbigniewa Jankowskich.W: Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis. Kr. 2011 s. 103-113. – Die Religion im Raum der Literatur. Die Literatur im Raum der Religion. Eine Erkundun.W: Glaubensfragen Religion und Kirche in der polnischen Literatur. „Opera Slavica”, Wiesbaden 2011 s. 15-25. – Sposoby artykułowania sacrum w poezji polskiej po 1956 roku. Rekonesans. W: Potrzeba sacrum. Literatura okresu PRL-u. Lubl. 2012 s. 153-166. – Anna Kamieńska i Julia Hartwig w wierszach o starości. „Stud. Bobolanum” 2014 [t.] 1 s. 117-127. – Ślady biblijne w poezji Marcina Świetlickiego. „Topos” 2014 nr 1/2 s. 65-73. – Walt Whitman „Pieśń ze szlaku" - dotrzeć do jądra rzeczy jako istota mądrości. „Topos” 2014 nr 3 s. 85-92. – Biblijne ślady w wierszach Czesława Miłosza: rekonesans. „Konteksty Kult.” 2015 z. 1/2 s. 33-46, przedr. „Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka” 2016 s. 229-241. – Dyskurs(y) religijne Czesława Miłosza. „Filo-Sofija” 2015 nr 4 [cz.] 1 s. 119-127. – Kim jest ojciec? Sakralny wymiar relacji w nowych wierszach Wojciecha Kudyby. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Lubl. 2015 s. 111-122. – Trzy wiersze Williama Cowpera i zawarte w nich doświadczenie duchowe. „Topos” 2015 nr 2 s. 66-72. – Walt Whitman, „Pieśń ze szlaku”. Dotrzeć do jądra rzeczy jako istota mądrości. W: W ogrodzie świata. Kr. 2015 s. 523-531. – Filozofia wobec literatury: literatura wobec filozofii. Warianty wzajemnych odniesień. Rekonesans. „Filo-Sofija”2016 nr 3 [cz. 1] s. 141-152. - Teologia poetów. „Niewidoma dziewczynka” Jana Twardowskiego jako duchowy program. W: Pisał na tak. Wwa 2016 s. 123-130. – Przyroda, człowiek, śmierć, Bóg w twórczości poetyckiej Józefa Barana. Niezobowiązujące glosy krytyczne na siedemdziesięciolecie autora. „Topos” 2017 nr 6 s. 47-55. – Zum Gedächtnisraum in der Dichtkunst von Janusz Szuber. W: Räume, Zeiten und Transferprozesse in der polnischen und anderen ostmitteleuropäischen Literaturen. Wiesbaden 2017 s. 201-210. – Ciężar i dar. Wymiary i funkcje pamięci w poezji Jana Polkowskiego. Glosy do wierszy; Pamięć, przestrzeń i czas w wierszach Janusza Szubera. W: Z ducha Orfeusza. Białystok 2018 s. 167-76; 31-140. – Wyrok bezpowrotnego spełnienia. Nad wierszem Jana Polkowskiego „Sąd nad światłem” w kontekście jego tomu „Pochód duchów”. „Topos” 2018 nr 4 s. 58-66.

  Przekłady wierszy Z. Zarębianki w antologii ang.: Amber Aglow. An anthology of Contemporary Polish women’s poetry. (1981-1995). [Wybór, przekł. i wstęp:] R. Grol. Austin 1996.

Prace redakcyjne

 1. Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, J. Machniak. Kr.: Wydawn. św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2006, 475 s.
 2. Przekł. ang.: The space of the world: the literary activity of Karol Wojtyła - John Paul II. [Przeł.] P. Mizia. Cracow 2011.

 3. A. Koteja: Tworki pisze się z małej litery. Red., wybór wierszy: Z. Zarębianka, Ł. Mańczyk. Kr.: Śródmiejski Ośr. Kultury 2007, 110 s. Debiuty Lamelli.
 4. Antologia mistyki polskiej. [Red.: Z. Zarębianka]. T. 1-2. Kr.: Wydawn. Karmelitów Bosych 2008, 312 s. + 400 s.
 5. Dziedzictwo świętości Jana Pawła II w relacjach świadków. Red. nauk.: Z. Zarębianka. Red.: K. Wilczek. Kr.: Inst. Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II 2011, 77 s.
 6. Idea dialogu w myśli Jana Pawła II. VII Dni Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2013, 254 s.
 7. Oblicza mądrości. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2014, 185 s.
 8. Materiały z VIII Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kr.

 9. Drogi nadziei. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2015, 196 s.
 10. Materiały z IX Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kr.

 11. Nadzieja. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. IX Dni Jana Pawła II. Red.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2015, 60 s.
 12. Świętość. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. Red. nauk.: Z. Zarębianka, K. Dybeł. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2016, 76 s.
 13. Materiały z X Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kr.

 14. Twarze świętości. Red. nauk.: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2016, 152 s.
 15. Materiały z X Dni Jana Pawła II, 3-5 XI 2015, Kr.

 16. Miłosierdzie. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe. XI Dni Jana Pawła II. Red. nauk.: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2017, 52 s.
 17. Odsłony miłosierdzia. Red. nauk.: K. Dybeł, Z. Zarębianka. Kr.: Uniw. Papieski Jana Pawła II; Wydawn. Nauk. 2017, 220 s.
 18. Materiały z XI Dni Jana Pawła II.

 19. Prawa człowieka, prawa narodów. Red.: Z. Zarębianka. Kr.: Wydawn. Nauk. Uniw. Papieskiego Jana Pawła II. 2018, 185 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011.
 • Wywiad: Polski Parnas. Rozm. M. Wittebrot. „Recogito” 2000 nr 3.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • R. SULIKOWSKI: Religijne horyzonty współczesnej poezji religijnej: Zarębianka - Wencel - Pasierb. „Dekada Lit.” 2002 nr 3-4.
 • D.P. KLIMCZAK: Światłość ciemności, czyli Nicość w poezji Zofii Zarębianki. „Topos” 2007 nr 5.
 • E. OSTROWSKI: „Rana skryta w Chrystusa”. Zofii Zarębianki komunia poezji. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 2.
 • A. JUREK: Strategie przywoływania sacrum w eseistyce i poezji Zofii Zarębianki. „Fraza” 2009 nr 1/2.
 • T. BĘTKOWSKA: Dwa wcielenia. „Alma Mater” 2015 nr 175/176.
 • K. PETRYSZAK: Esencja wiary bohaterki w wybranych wierszach Zofii Zarębianki. W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 1. Kr. 2017.
 • TENŻE: Rozpięcie między ontologią a metafizyką, czyli fenomenologiczne odczytanie wybranych wierszy Zofii Zarębianki. W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 2. Kr. 2017.

Powrót na górę↑

Człowiek rośnie w ciszy

 • J. SOCHOŃ: Pisać, milczeć… „Arka” 1993 nr 43.
 • D. SAS: Poza oficyną. „Odra” 1994 nr 4.

Powrót na górę↑

Poezja wymiaru sanctum

 • A. WRÓBEL-CZABANOWSKA. „Ruch Lit.” 1993 z. 4.
 • J. SERAFIN. „Homo Dei” 1994 nr 3.

Powrót na górę↑

Świadectwo słowa

 • Z. CHOJNOWSKI: Źródła słowa. „Prz. Powsz.” 1995 nr 11.

Powrót na górę↑

Wyrwane z przestrzeni

 • T. TOMSIA: Przez chwilę na zawsze. „W Drodze” 1998 nr 1.

Powrót na górę↑

Zakorzenienia Anny Kamieńskiej

 • E. NAWÓJ: Kamieńska po raz drugi. „Nowe Książ.” 1997 nr 8.
 • T. TOMSIA: Prorokini Anna. „Topos” 1998 nr 4.

Powrót na górę↑

Niebo w czerni

 • T. BILCZEWSKI. „Topos” 2001 nr 1.
 • A. SZYMAŃSKA. Śmiertelna nieśmiertelność trwania. „Przegl. Powsz.” 2001 nr 4 [dot. także: E. Ostrowska: Światłem być, M. Wieczorek: Powrót do miasta].
 • W. TRZECIAKOWSKI. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 2001 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Tropy sacrum w literaturze XX wieku

 • T. BILCZEWSKI. „Topos” 2002 nr 3.
 • P. PIETRZAK: W poszukiwaniu zagubionego. „Nowe Książ.” 2002 nr 5.
 • K. WOLSZA. „Prz. Piśmiennictwa Teol.” 2002 nr 1.
 • R. SULIKOWSKI. „Ruch Lit.” 2003 z. 6.

Powrót na górę↑

Jerozolima została zburzona

 • W. KUDYBA: Stracony raj. „Topos” 2005 1/2.
 • Z. OŻÓG: Pod okiem opatrzności. „Fraza” 2005 nr 1/2.

Powrót na górę↑

O książkach, które pomagają być

 • J. KOŁODZIEJSKA: Lektury ludzi myślących. „Nowe Książ.” 2006 nr 1.

Powrót na górę↑

Czytanie sacrum

 • W. LIGĘZA: Locus theologicus. „Tygiel Kult.” 2008 nr 10/12.
 • A. ŻYWIOŁEK. „Ruch Lit.” 2008 z. 6.
 • T. JĘDRZEJEWSKI: Sacrum a literatura. „Prz. Powsz.” 2009 nr 5.
 • W. KUDYBA: Literatura i duchowość. „Topos” 2009 nr 3.
 • A. RESZCZYK: Spotkanie z sacrum. „Akcent” 2010 nr 1.
 • J. ŚLÓSARSKA. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Poloniae” 2010.
 • M.M. TYTKO. „Religious and Sacred Poetry”. Kr. 2013 vol. 1.

Powrót na górę↑

Tylko na chwilę

 • W. KUDYBA: Mejl do Zofii Zarębianki. (O wiecznych wakacjach). „Topos” 2013 nr 1/2.
 • B. SZYMAŃSKA: Kruche piękno ziemi. „Nowa Dekada Krak.” 2013 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Wtajemniczenia (w) Miłosza

 • M. BERNACKI. „Słowo i Świat” 2013 nr 2.
 • TENŻE: Zofii Zarębianki czytanie Miłosza. „Bielsko-Żywieckie Studia Teolog.” 2014.
 • M. PEROŃ: Odkrywanie (nie)wysłowionego. „Ethos” 2014 nr 3.
 • M. ANTONIUK: Książka o inicjacjach, książka inicjacyjna. „Ruch Lit.” 2015 z. 1.
 • S. DŁUSKI: Dom eschatologiczny Miłosza. „Fraza” 2015 nr 1/2.
 • A. RESZCZYK: Metafizyczny świat Miłosza. „Akcent” 2015 nr 2.
 • A. ŻYWIOŁEK: Miłosz „na nowo odczytany”. „Topos” 2015 nr 3.

Powrót na górę↑

Wiersze dośmiertne

Powrót na górę↑

Spotkanie w Słowie

 • P. WOJCIECHOWSKI: Eseje ukrywające wieczność. „Nowe Książki” 2018 nr 9.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Zofia ZARĘBIANKA
Nawigacja
Narzędzia