Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1954

Pseud.: Jan Prot.

Historyk literatury, edytor.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 28 lutego 1954 we wsi Kuślin (Wielkopolska); syn Władysława Przychodniaka, mistrza owczarskiego, i Agnieszki Banaś. Uczęszczał do Technikum Łączności nr 1 im. M. Kopernika w Poznaniu, gdzie w 1974 złożył egzaminy maturalne i otrzymał świadectwo dojrzałości. W tymże roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Po uzyskaniu w 1978 tytułu magistra filologii polskiej został zatrudniony w Instytucie Filologii Polskiej (IFP) UAM jako asystent w Zakładzie Literatury Polskiej XIX wieku (od 1996 Zakład Literatury Romantyzmu). Debiutował w 1979 recenzją książki M. Masłowskiego pt. Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej komedii” do II wojny światowej, ogłoszoną na łamach „Ruchu Literackiego” (nr 4). W następnych latach rozwijał badania z zakresu historii literatury i dziewiętnastowiecznej krytyki literackiej oraz teatru okresu romantyzmu. Artykuły, recenzje i edycje tekstów źródłowych publikował m.in. w „Pamiętniku Teatralnym” (1980), „Pamiętniku Literackim” (1985–86) i „Studiach Polonistycznych” (1985). W 1987 ogłosił (podp. pseud.: Jan Prot) artykuł w bezdebitowym tomie materiałów dydaktycznych dla szkół średnich pt. Od klasycyzmu. (Glosariusz, 3). Stopień naukowy doktora uzyskał na UAM w 1987, na podstawie rozprawy pt. U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825 (promotor prof. Zofia Trojanowiczowa). Od tegoż roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta. Publikacje naukowe zamieszczał m.in. nadal w „Pamiętniku Literackim” (1993, 1996) oraz w „Polonistyce” (1993, 1996, 1999, 2009). W 2001 przedstawił na UAM rozprawę habilitacyjną pt. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Już jako profesor UAM współredagował w 2002–09 „Serię Literacką” rocznika „Poznańskie Studia Polonistyczne” (wydawanego w postaci numerów monograficznych z odrębnymi tytułami). Prowadził działalność edytorską, m.in. (razem z J. Brzozowskim), przygotowując edycję krytyczną poezji Juliusza Słowackiego. Uczestniczył również w realizacji projektów z zakresu dokumentacji literackiej (o charakterze bibliograficznym i biograficznym); w 2002–11 był kierownikiem studiów o specjalizacji dokumentalistyczno-bibliotekarskiej, prowadzonej na poznańskiej polonistyce. W 2008 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2011 wszedł w skład Rady Naukowej wydawanego w Toruniu czasopisma „Sztuka Edycji”. Był kierownikiem projektu naukowego Nowy Korbut. Adam Mickiewicz – bibliografia podmiotowa, realizowanego (w 2011-2016) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w ramach środków finansowych przyznanych w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (ukończony tom pt. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. T. 10, cz. 1: Adam Mickiewicz – Twórczość złożony do druku). W 2015, w ramach grantu badawczego przyznanego w konkursie „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki” (moduł „Tradycja”), rozpoczął prace nad nowym wydaniem krytycznym Króla-Ducha Juliusza Słowackiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymywał indywidualne nagrody Rektora UAM (II stopnia w 1981, 1994, 2002) oraz nagrodę zespołową (III stopnia w 2011).

W 1979 ożenił się z Marią Grześkowiak, nauczycielką języka polskiego. Z tego związku ma dwoje dzieci: Marcina (ur. 1980) i Agnieszkę (ur. 1987). Mieszka w Puszczykowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. U progu romantyzmu. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815–1825. Wr.: Wiedza o Kulturze 1991, 205 s. Źródła do Hist. Pol. Krytyki Teatr., 1.
 2. Rozprawa doktorska.

  Zawartość: 1. „Zimni znawcy” – paradoksy iksowskiej krytyki teatralnej: A) Za kulisami Towarzystwa Iksów; Kto był Iksem?; Rozwój i upadek Towarzystwa; B) Iksowska szkoła teatru i krytyki; C) Co to jest romantyczność? – 2. Przyjaciele Prawdy i miłośnicy narodowości: A) Antyiksowscy oponenci i opozycjoniści; B) Kazimierz Brodziński w kręgu spraw teatralnych; C) „Wstąpili w ten zawód dziennikarze...” – 3. Między klasycyzmem a romantyzmem: A) Teatr Narodowy i prasa warszawska w dobie kryzysu 1821-1825; B) Ponawianie krytyki teatralnej: Pseudoiksowie, czyli Tomasz Le Brun i D.K.R.; Amatorzy, sprawozdawcy i recenzenci; C) Romantycy wchodzą na scenę krytyczną. – 4. Kres klasycystycznej – początek romantycznej krytyki teatralnej?

 3. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 2001, 360 s., 10 s. tabl. UAM. Pr. Wydz. Filol. UAM; Filol. Pol., 67.
 4. Rozprawa habilitacyjna.

  Zawartość: „Munimentum” Wielkiej Emigracji. Uwagi wstępne. – I. Romantyczny agon: Pejzaż z tezą. Paryż i „Paryż” Juliusza Słowackiego; Śpiew Orfeusza. Od „Lambra” do „Kordiana” – w kręgu tyrteizmu Juliusza Słowackiego; Pielgrzymi w teatrze. O doświadczeniach teatralnych Wielkiej Emigracji; Wiktor Hugo w oczach romantyków polskich; Style romantycznych polemik (Słowacki – Mickiewicz – Mochnacki – Ostrowski). – II. „Imaginacja” i „druk”. O pismach Maurycego Mochnackiego: Droga Maurycego Mochnackiego [zmien. wersja wstępu do M. Mochnackiego „Pism krytycznych i politycznych”]; Milczenie krytyka; Mochnacki wciąż pisze; Nieznane teksty Maurycego Mochnackiego w prasie emigracyjnej. – III. Publicysta Adam Mickiewicz: Walka o rząd dusz. O strategii i stylu artykułów politycznych Adama Mickiewicza w „Pielgrzymie Polskim”; Odezwa do Galicjan, czyli „ostatnie słowo” redaktora „Pielgrzyma Polskiego”; Między romantyzmem a nowoczesnością. Adam Mickiewicz i „Trybuna Ludów”. – IV. Nieznane publikacje Maurycego Mochnackiego i Adama Mickiewicza: Emigracyjne publikacje Maurycego Mochnackiego; Nieznane teksty Adama Mickiewicza; Pomnik Mochnackiego. – Zakończenie.

  Art. (wersje pierwotne) w jęz. franc.: Pielgrzymi w teatrze. O doświadczeniach teatralnych Wielkiej Emigracji. Les expériences théâtrales de l’émigration polonaise en France après l’insurrection de 1830–1831. W: L`Europe et son combat pour la liberté à travers le théâtre et l’opéra. Paris 1996 s. 167–180; Wiktor Hugo w oczach romantyków polskich: Victor Hugo aux yeux des Polonais du XIXe siècle. W: Les grands hommes des autres. Actes du Xe Colloque Poznań–Strasbourg des 4–6 novembre 1998. Pozn. 2000 s. 251–259.

 5. Wierzenickie niedyskrecje. Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego. Pozn.: PTPN 2006, 58 s.
 6. Poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Dwanaście szkiców postromantycznych. Kr.: Universitas 2016, 313 s.
 7. Zawartość: Słowo wstępne: I. Juliusza Słowackiego poszukiwanie formy: Czy Słowacki pisał francuskie wiersze?; Antyerotyki, czyli jak „rozwiązać zadania człowieka”; Dlaczego Słowacki przestał chodzić do teatru?; W lirycznych przestrzeniach; Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy mistyka; Objaśnianie poezji; Ostatnie zdania i uwagi. – II. Cierpienia, ofiary…: „Barbara Radziwiłłówna” [A. Felińskiego], czyli epifania przemienionego narodu; Podwójna obcość. Z dziejów polskiego stereotypu prześladowczego; Wiosna i jesień poetów: Poznań 1948; „Świński wiek”. Hrabia [Zygmunt] Krasiński i la modernité wieku XIX. – III. …i eksplozje: Wielka eksplozja. Z dziejów pewnej metafory. – Postscriptum.

  Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: W świecie „ułudy romantycznej” Józefa Kotarbińskiego. (Program poezji romantycznej na scenie). „Pam. Teatr.” 1980 z. 2 s. 205–226 [obszerniej o książce J. Kotarbińskiego: Ze świata ułudy]. – Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1827 roku. „Pam. Lit.” 1985 nr 2 s. 257–265. – Nieznane artykuły Maurycego Mochnackiego w „Nowej Polsce” z 1831 roku. „Studia Polonist.” 1985 t. 13 s. 110–144. – Pierwszy artykuł M. Mochnackiego w prasie warszawskiej? „Pam. Lit.” 1985 z. 1 s. 109–119. – Romantycy wobec teatralnej materii. W: Technika w teatrze a sztuka inscenizacji. Pozn. 1988 s. 105–116. – „Dziennik” Piotra Kopczyńskiego, czyli sceny z życia codziennego Wielkiej Emigracji. W: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Pozn. 1991 s. 119–128. – Badania nad dramatem polskim okresu 1795–1830. (Dokonania i perspektywy). W: Dramat i teatr postanisławowski. [T.] 1. Wr. 1992 s. 9–24. – Romantyczny egzystencjalizm. Wokół „Marii” Antoniego Malczewskiego. W: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Wrocław 1992 s. 152-159 [autor podp.: Zbigniew Przy-chodniak (Jan Prot)]. – Stan badań nad dramatem polskim okresu romantyzmu; „Córka Miecznika” Konstantego Majeranowskiego – zapomniany melodramat według „Marii” A. Malczewskiego. [Współaut.:] K. Trybuś; W kręgu melodramatu. O nowych publikacjach francuskich i jednej polskiej sprzed półwiecza. W: Dramat i teatr romantyczny. [T.] 1. Wr. 1992 s. 9–44; 271–278; 309–320. – O wyprawie Maurycego Mochnackiego w Lubelskie w świetle jego nieznanych listów z grudnia 1830 i stycznia 1831. „Pam. Lit.” 1993 z. 3/4 s. 126–137. – Obrona „Sylfidy”. O zapomnianych recenzjach teatralnych Antoniego Lesznowskiego. W: Zapomniane wielkości romantyzmu. Pozn. 1995 s. 235–248. – Le romantisme français en Pologne. La France dans les écrits de Maurycy Mochnacki. W: Les influences étrangères en Pologne du Moyen-Âge à nos jours. Strasbourg [1996] s. 72–80. – O losach spuścizny rękopiśmiennej po Maurycym Mochnackim w świetle dokumentów Towarzystwa Literackiego w Paryżu z lat 1835–1838. [Współaut.:] K. Trybuś. „Akta Tow. Hist.-Lit. w Paryżu = Actes de la Societé Historique et Litteraire Polonaise” 1996 t. 3 s. 73–97 [z wykazem zbioru rękopisów pt.: Dokumenty rozmaite dotyczące depozytu Maurycego Mochnackiego 1835–38]. – O czczości uwag kilka. Prolegomena do badań nad przeoczonym problemem historii teatru; Jak paziem być? [Współaut.:] E. Nowicka [dot. pazia w historii i literaturze]. W: Igraszki trafu, teatru i tematów. Pozn. 1997 s. 7–16; 45–57. – Alojzy Feliński „Barbara Radziwiłłówna”. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1. Od wieku XVI do Młodej Polski. Gdańsk 2002 s. 119–135. – Intrygujący list Maurycego Mochnackiego. W: Romantyzm, poezja, historia. Wwa 2002 s. 313–324. – Podwójna obcość. Początki polskiego stereotypu prześladowczego. W: Ulotność i trwanie. Pozn. 2003 s. 295–310 Bibl. Lit. Pozn. Stud. Polonist., 36; wersja oryg. w jęz. franc.: Le double étranger des romantiques polonais et l’esprit national. W: Amis et ennemis héréditaires. Les stereotypes nationaux. Pozn. 2006 s. 99–108. – Antyerotyki, czyli Juliusza Słowackiego walka z formą człowieka. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2004 t. 11 s. 115–129, przedr. w: Biografie romantycznych poetów. Pozn. 2007 s. 159–171. Pr. Komis. Filol. PTPN, 49. – Juliusz Słowacki i teatralne konwencje. W: Słowacki teatralny. Pozn. 2006 s. 35–54. – Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego. W: Z warsztatu edytora dzieł romantyków. Tor. 2008 s. 21–39. – O tym, jak literatura stała się piękna (i jak piękną być przestała). W: Piękno wieku XIX. Pozn. 2008 s. 9–24. Pr. Komis. Filol. PTPN, 54. – Poznań, rewolucja i romantyzm. „Kron. M. Pozn.” 2008 nr 1 s. 172–197. – „Le théâtre des nations” et l’Esprit de la France, selon Juliusz Słowacki. W: Conscience nationale. État et religions. Strasbourg 2008 s. 257– 268. – Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku. „Pam. Lit.” 2009 z. 3 s. 181–199. – Le pacte historique ou le deuxième mensonge romantique. Lelewel – Mickiewicz – Słowacki. W: Littérature et Histoire. Vol. 1. Histoire et fiction. Pozn. 2009 s. 59–68. – Wiosna i jesień poetów. Juliusz Słowacki, Karol Baliński i Ryszard W. Berwiński w Poznaniu w roku 1848–1849. W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 357–368. – O czytaniu i objaśnieniu utworów Słowackiego. „Czasop. Zakładu Nar. Imienia Ossol.” 2010 z. 20/21 s. 47–63. – Comment (re)présenter un échec national? La chute de l’insurrection de novembre 1831 dans le romantisme polonais. W: Fiction et histoire. Strasbourg 2011 s. 169–180. – Jarosław Marek Rymkiewicz, czyli wielka eksplozja polskiego romantyzmu. W: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców. Pozn. 2011 s. 219–233. – Mesijanska fantazma – otvoreni i skriveni kod poljske književnosti. W: Njegoševi dani 3. Međunarodni naučni skup, Nikšić, 1–3 septembra 2010. Godine. Nikšić 2011 s. 213–223. – Między pisarską wolnością a edytorską koniecznością. Jak drukować brulionowe wiersze Juliusza Słowackiego. W: Poeta przez pryzma przepuszczony. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin. Pozn. 2011 s. 29–64. – Z Collège de France do „La Tribune des Peuples”, czyli co się stało z legendą słowiańską Adama Mickiewicza? W: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia. Wwa 2011 s. 286–298. – Czy Poznań był romantyczny? W: Stolice i prowincje kultury. Wwa 2012 s. 161–176. – Grande explosion. L’histoire d’une métaphore. W: Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture. Pozn. 2012 s. 27–40. – Jak czytać – i drukować – raptularzowe wiersze Słowackiego? „Debaty Artes Liberales” 2012 t. 5 s. 35–50. – Liryczne przestrzenie Juliusza Słowackiego. W: Przygody romantycznego „Ja”. Idee – strategie twórcze – rezonanse. Pozn. 2012 s. 81–98. – (Faire) revivre l’histoire. Le vécu historique dans les memoires des insurgés polonais de 1830–1831. W: Vivre l’histoire. Strasbourg 2013 s. 83–96. – Wstęp w: Słowacki: Wiersze. [Współaut.:] J. Brzozowski. Wr. 2013 s. I–CXXXVIII. BN I, 319. – Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego. [Współaut.:] J. Brzozowski, E. Fradois, M. Kalinowska. „Pam. Lit.” 2014 z. 2 s. 127–145. – Józefa Korzeniowskiego próby i kolizje romantyczne. Jeszcze raz o tragedii „Mnich”. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2015 t. 27 nr 1 [9] s. 25–46. – Z filozoficznego dziennika Augusta Cieszkowskiego. (Czytane w rękopisie). W: Cieszkowski in memoriam 1814–2014. Pozn. 2015 s. 93–119. – Czego nie napisał Słowacki – sprostowanie filologiczne. „Gaz. Wybor.” 2017 nr (z 27 II) [nawiąz. do eseju W. Osiatyńskiego pt. Gdy demokracja przegrywa z symbolami]. – Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza. „Biblioteka”, Poznań 2017 nr 21 s. 181-204. – Wiersze z podróży – w odnalezionym raptularzu Juliusza Słowackiego. Rozpoznania wstępne. „Sztuka Edycji” 2017 nr 1 s. 69-84. – Zofia Trojanowiczowa, czyli „Niezwykłość Mickiewicza”. W: Nie kłaniać się okolicznościom. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej. Poznań 2018 s. 99-114.

  Nadto scenariusze filmów dokumentalnych: Romans z ojczyzną. Maurycy Mochnacki 1803–1834. Scenariusz i reż.: J. Kubiak, Z. Przychodniak. TVP (Telewizja Edukacyjna Programu 1) 1997; Modlitwa poety. Scenariusz: J. Kubiak, Z. Przychodniak. Reż.: J. Kubiak. TVP 2005 [o lirykach religijnych A. Mickiewicza]; Napoleon w Poznaniu. Scenariusz: J. Przychodniak. Reż.: J. Kubiak. TVP 2006.

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. Technika w teatrze a sztuka inscenizacji. Materiały. Ogólnopolska konferencja naukowa w Poznaniu, 30 maja – 1 czerwca 1988. Pod red. Z. Przychodniaka i T. Krzeszowiaka. Pozn.: PTPN 1988, 141 s. Politechnika Pozn., UAM, PTPN, Pol. Centrum Międzynar. Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru.
 2. Zapomniane wielkości romantyzmu. Pokłosie sesji. Pod red. Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Pozn.: Wydawn. PTPN 1995, 292 s. PTPN. Wydz. Filol.-Filoz. Pr. Komis. Filol. PTPN, 37.
 3. Materiały z sesji pt. „Na tropach sławy. Rysunki zapomnianych romantyków”, zorganizowanej w Pozn. 8–10 XII 1993 przez Zakład Lit. Pol. XIX w. Inst. Filol. Pol. UAM i Komisję Filol. PTPN.

 4. M. Mochnacki: Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp: Z. Przychodniak. Wybór i oprac.: J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1–2. Kr.: Universitas 1996, 489 + 383 s.
 5. Nie tylko o Norwidzie. (Profesor Zofii Trojanowiczowej). [Szkice]. Pod red. J. Czarnomorskiej, Z. Przychodniaka, K. Trybusia. Pozn.: Wydawn. PTPN 1997, 314 s. Pr. Komis. Filol., 38.
 6. Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798–1998. Praca zbiorowa. Pod red. [i ze wstępem] Z. Trojanowiczowej i Z. Przychodniaka. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 1998, 534 s., [16] s. tabl. Pr. Wydz. Filol. UAM. Filol. Pol., 61.
 7. Nagroda zespołowa (I stopnia) Rektora UAM w 1998.

 8. Słowacki współczesnych i potomnych. W 150. rocznicę śmierci Poety. Pod red. [i ze wstępem] J. Borowczyka i Z. Przychodniaka. Pozn.: Pozn. Studia Polonist. 2000, 261 s. Pr. Inst. Filol. Pol. UAM. Bibl. Lit. „Pozn. Studiów Polonist.”, 26.
 9. Od Carrolla do Norwida. [Szkice]. Wybór i oprac.: J. Borowczyk, Z. Przychodniak, P. Śliwiński. Pozn.: „Pozn. Studia Polonist.” 2003, 196 s. Studenckie Debiuty Nauk., 1.
 10. Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150. rocznicę śmierci poety. Pod red. [i ze wstępem] Z. Przychodniaka i M. Piotrowskiej. Pozn.: Sorus 2005, 216 s., [6] k. tabl.
 11. J. Słowacki: Wiersze. Oprac.: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. Nowe wyd. krytyczne. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 2005, XXXI, 925 s. UAM.
 12. Wybrane teksty także w jęz. ang. i franc. – Edycja wyróżniona nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2005.

 13. Album Norwidowskie. Profesor Zofii Trojanowiczowej na 50-lecie pracy naukowej. Wybór i oprac.: A. Artwińska, Z. Przychodniak. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 2007, 120 s. UAM. Pr. Wydz. Filol. UAM. Filol. Pol., 103.
 14. J. Maciejewski: Mistyczne symbole i polityczne realia. Studia i głosy. Wstęp i dobór tekstów: J. Fiećko i Z. Przychodniak. Pozn.: Wydawn. PTPN 2007, 186 s. PTPN; UAM. Klasycy Nauki Pozn., 4.
 15. Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki. Red.: E. Nowicka i Z. Przychodniak. Pozn.: Wydawn. PTPN 2008, 455 s. PTPN. Wydz. Filol.-Filoz. Pr. Komis. Filol. PTPN, 54.
 16. Karta tytułowa także w jęz. ang.

 17. J. Słowacki: Poematy. Nowe wyd. krytyczne. Oprac.: J. Brzozowski, Z. Przychodniak. T. 1–2. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 2009. UAM.
 18. T.1. Poematy z lat 1828–1839, XXXIV, 846 s., [5] s. tabl.

  T. 2. Poematy z lat 1842–1849, 754 s.

  Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UŁ w 2009.

 19. Fiction et histoire. [Red.:] Z. Przychodniak, G. Séginger. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg 2011, 304 s. Formes et Savoirs.
 20. Materiały z kolokwium zorganizowanego w 2010 w Pozn. przez Inst. Filol. Pol. UAM we współpracy z Université Paris-Est Marne-la-Vallee (w ramach pol.-franc. programu „Polonium”).

 21. Fiction de l’histoire. Formes et imaginaires de la rupture. [Red.:] Z. Przychodniak. P. Śniedziewski. Pozn.: [Wydawn. PTPN] Éditions de la Société des Amis des Sciences et des Lettres 2012, 215 s. [PTPN] Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Littérature et Histoire, 2.
 22. Tytuł z dodanej s. tytułowej: Fikcja historii. Formy i wyobrażenia zerwania. – Materiały z kolokwium zorganizowanego w 2010 w Pozn. przez Inst. Filol. Pol. UAM we współpracy z Universite Paris-Est Marne-la-Vallee (w ramach pol.-franc. programu „Polonium”).

 23. J.I. Kraszewski: Ideał męża wieku XIX. Wstęp i oprac.: J. Kubiak i Z. Przychodniak. Pozn.: Tow. im. H. Cegielskiego [Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interfund] 2013, 121 s.
 24. Na okł. podtytuł: Józef Ignacy Kraszewski o Hipolicie Cegielskim. W 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego. – Edycja na podstawie: Hipolit Cegielski. Wspomnienia pośmiertne z notat udzielonych ułożone. [Ogł. w roczniku] „Rachunki z roku 1868”. Pozn. 1869.

 25. J. Słowacki: Wiersze. Wstęp i oprac.: J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Wr.: Ossol. 2013, CXXXVIII, 626 s. BN I, 319. Wyd. 1 dodruk 2017.
 26. J. Słowacki: Beniowski. Poemat z roku 1841 i dalsze pieśni. Oprac.: J. Brzozowski i Z. Przychodniak. Nowe wyd. krytyczne. Pozn.: Wydawn. Nauk. UAM 2014, LVI, 632 s., [8] k. tabl. UAM.
 27. Wiersze z biografią. Próby edytorskie z poezji polskiej. Koncepcja i red. nauk. Z. Przychodniak. Pozn.: Pozn. Studia Polonist. 2016, 140 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2016.

Powrót na górę↑

U progu romantyzmu

 • K. GAJDA. „Ruch Lit.” 1993 z. 1/2.

Powrót na górę↑

Walka o rząd dusz

 • A. DERLATKA. „Ruch Lit.” 2001 z. 5.
 • A. FABIANOWSKI: Publicystyczne oblicze romantyzmu. „Nowe Książ.” 2001 nr 8.
 • M. KOWALSKI. „Pam. Lit.” 2003 z. 1.
 • E. NOWICKA. „Prz. Hum.” 2003 nr 2.

Powrót na górę↑

Poszukiwania, cierpienia i eksplozje

 • M. BIZIOR: Postromantyczne spoj-rzenie. „Pamiętnik Literacki” 2018 z. 1.

Powrót na górę↑

Zapomniane wielkości romantyzmu

 • J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1995 z. t. 2 [dot. m.in. t. pod red. Z. Przychodniaka].
 • H. KRUKOWSKA. „Pam. Lit.” 1999 z. 1.

Powrót na górę↑

M. Mochnacki: Pisma krytyczne i polityczne

 • Pisma krytyczne i polityczne (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 3): J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1997 t. 4 [dot. m.in. t. w oprac. Z. Przychodniaka].
 • J.M. RYMKIEWICZ: Polska między bytem a zagładą. „Życie” 1997 nr 115.
 • T. WINEK. „Pam. Lit.” 1999 z. 2.
 • Z. WÓJCICKA. „Ruch Lit.” 1997 z. 6.

Powrót na górę↑

Nie tylko o Norwidzie

 • J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1997 t. 4 [dot. m.in. t. pod red. Z. Przychodniaka].
 • M. INGLOT: Rewia romantycznych dylematów. „Stud. Norwidiana” 1999/2000 t. 17/18.

Powrót na górę↑

Księga Mickiewiczowska

 • J. BOROWCZYK: Noty o książkach. Romantyzm, Pozytywizm, Młoda Polska. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1999 t. 6 [dot. m.in. t. pod red. Z. Przychodniaka].
 • M. JANUSZKIEWICZ: Wieszcz wiecznie żywy. „Gaz. Malarzy i Poetów” 1998 nr 5.
 • S. STERNA-WACHOWIAK: Poeta XX wieku. „Nowe Książ.” 1998 nr 12.
 • A. ZIOŁOWICZ. „Ruch Lit.” 1999 z. 2.

Powrót na górę↑

J. Słowacki: Poematy

 • Poematy (Prace redakcyjne i edytorskie poz. 13): M. ŁAWRYNKOWICZ: Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. „Szt. Edycji” 2011 nr 1.

Powrót na górę↑

Barbara Tyszkiewicz

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Zbigniew PRZYCHODNIAK
Nawigacja
Narzędzia