Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1946

Historyk i teoretyk literatury polskiej i anglojęzycznej, poeta, krytyk literacki, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 5 grudnia 1946 w Katowicach; syn Tadeusza Sławka, ekonomisty, i Anny z domu Karwaniak. Uczył się w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach; w 1964 zdał maturę. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W tym okresie rozpoczął twórczość poetycką; w 1969 za wiersz pt. Labirynt podziemny otrzymał III nagrodę w konkursie Złotej Lampki Górniczej. Interesował się muzyką bigbitową. Włączył się w działania kręgu artystycznego katowickiego undergroundu, związanego ze środowiskiem pracowni malarza i performera, Andrzeja Urbanowicza i działalnością grupy malarskiej „Kręgu Oneiron”. Na trzecim roku polonistyki podjął także studia z zakresu filologii angielskiej na UJ. Wraz z kolegami utworzył pod przewodnictwem prof. Przemysława Mroczkowskiego Teatr Studentów Anglistyki przy UJ, w którym wystawiano przedstawienia w języku angielskim, m.in. zagrał rolę księcia w komedii pt. As You Like It W. Shakespeare’a. W 1969 debiutował w druku, zamieszczonym w „Życiu Literackim” (nr 30), felietonem pt. Studenci w Bazylei, relacjonującym występy Teatru w Szwajcarii. W 1969 uzyskał magisterium z filologii polskiej na podstawie rozprawy pt. Stanisław Brzozowski i kultura angielska (promotor prof. Henryk Markiewicz), a w 1971 z anglistyki na podstawie pracy poświęconej Williamowi Blake’owi (promotor prof. Claire Dąbrowska). Następnie powrócił do Katowic, gdzie został zatrudniony jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Śląskim (UŚl.). W 1972 założył wraz z historykiem sztuki Stanisławem Piskorem, polonistą Włodzimierzem Paźniewskim i anglistą Andrzejem Szubą – Grupę Poetycką Kontekst. Po zakończeniu jej działalności w 1981, był członkiem komitetu redakcyjnego organu grupy, almanachu literacko-artystycznego pt. „Studio” (do 1986 ukazało się 8 tomów), w którym zamieszczał przekłady i wiersze (1982, 1984-85). Jako tłumacz debiutował w 1973 na łamach „Poezji” (nr 4) przekładami wierszy Richarda Brautigana pt. Autostopowicz z Galilei i Allena Ginsberga pt. Kalifornijski supermarket, a jako poeta wierszem pt. Lekcja anatomii, opublikowanym w 1974 w „Poglądach” (nr 23). Utwory poetyckie, prozę, artykuły, przekłady i recenzje publikował także w pismach: „Literatura na Świecie” (1974-2003, z przerwami) i „Nowy Wyraz” (1974-75, 1979, 1981). W 1977, jako uczestnik ruchu jazz & poetry, podjął współpracę z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim, wykonując wspólnie z nim recitale muzyczno-poetyckie tzw. „eseje na głos i kontrabas” w ramach Dźwiękowego Teatru Interpretacyjnego (ok. 200 koncertów; w 1995-2002 powstały też nagrania na taśmie magnetofonowej i płytach kompaktowych, wydanych przez wytwórnię B. Mizerskiego OFF Records). Równocześnie kontynuował pracę badawczą w zakresie historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. W 1978 uzyskał na UŚl. doktorat na podstawie rozprawy Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji (promotor prof. Ireneusz Opacki). Od końca lat siedemdziesiątych przez około piętnaście lat prowadził wraz z Wojciechem Kalagą, Emanuelem Prowerem i Tadeuszem Rachwałem seminarium interdyscyplinarne Er(r)go; jego pokłosiem było pięć książek zbiorowych (wyd. 1985-90), które redagował wspólnie z W. Kalagą. Przebywał dwukrotnie na University of California w San Diego – jako stypendysta Fundacji Fulbrighta (1979/80) i American Council of Learned Societies (1989/90). W 1984 wykładał jako visiting professor na University of East Anglia w Norwich. Wraz z Krzysztofem Knittlem i Mieczysławem Litwińskim tworzył w 1985-87 zespół muzyczny Light from Poland. W 1986 zamieszkał w Cieszynie. W tymże roku habilitował się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy The Outlined Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake, po czym otrzymał stanowisko docenta na Wydziale Filologicznym UŚl. W 1990-93 należał do Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. W 1990-96 przewodniczył Cieszyńskiemu Towarzystwu Oświatowemu. W 1991 został członkiem SPP. W 1991-94 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UŚl. Publikował recenzje, artykuły i przekłady w „BruLionie” (1989-92), „NaGłosie” (1993), „Kresach” (1995), „Śląsku” (1998, 2002-03, 2007), „Tygodniku Powszechnym” (stała współpraca od 1998); za opublikowany w tym piśmie artykuł pt. Osamotnienie żałoby (2007 nr 31) otrzymał w 2007 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka. W 1992 uzyskał tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1999 profesora zwyczajnego UŚl. Wykładał jako visiting professor na Università degli Studi di Napoli Federico II w Neapolu (1992) i Stanford University (California; 1994-95). W 1993 został członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Literatury Angielskiej, wicedyrektora Instytutu Filologii Angielskiej i Językoznawstwa Ogólnego UŚl. W 1996-2002 był rektorem UŚl.; równocześnie pełnił funkcje prezydenta Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (1996-2002) oraz wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (1999-2002). W 2002-12 był kierownikiem nowo powstałej Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym UŚl. Był członkiem Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN i Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymał nagrody Rektora UŚl. (kilkakrotnie), Ministra Edukacji Narodowej, w 2000 Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, przyznaną przez Związek Górnośląski, w 2002 za szczególne zasługi dla regionu nagrodę „Lux ex Silesia” i Nagrodę Specjalną „Czarnego Diamentu”, ufundowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a w 2003 za całokształt twórczości Literacką Nagrodę Solidarności. W 2003 zaczął też prowadzić w Radiu eM własną audycję muzyczną pt. Uszy duszy (w 2015 w Radiu Katowice). W 2005 został redaktorem naczelnym pisma „Civitas Mentis” (do 2007; opublikowano dwa tomy) i redaktorem serii pt. Komparatystyka Literacka i Kulturowa, wydawanych przez Wydawnictwo UŚl. w Katowicach. W 2006-13 pełnił funkcję kierownika Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. W 2007 otrzymał Nagrodę UŚl. „Pro Scientia et Arte”. W 2009-15 był członkiem jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W 2009-2011 pełnił funkcję szefa rady programowej kandydatury Katowic do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W 2012 zaczął prowadzić wykłady w Instytucie Filologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Artykuły i recenzje publikował w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” (2008, 2010) „Gazecie Wyborczej” (2011, 2014), „Opcjach” (2011, 2014), „Znaku” (2011-12, 2015, 2017), „Nauce” (2013), „Przeglądzie Politycznym” (2014), „Respublice” (2014), „Herito” (2015), „Czasie Kultury” (2015) oraz w „Tyglu Kultury” (2015). W 2013 „za wybitne zasługi w dziedzinie literackiej i naukowej, a także za ekumeniczne postawy w pisarskiej twórczości” otrzymał „Śląski Szmaragd” przyznany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Katowicach. W 2015 wszedł w skład Kapituły Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Tadeusza Kotarbińskiego. W 2017 za całokształt twórczości otrzymał Nagrodę im. A. Mickiewicza, przyznaną przez jury Poznańskiej Nagrody Literackiej. W 2018 w wyborach samorządowych został wybrany radnym Sejmiku Województwa Śląskiego z list Koalicji Obywatelskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2016) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016).

W 1972 ożenił się z Ewą Romankiewicz, polonistką. Od 2000 mieszka w Cisownicy koło Goleszowa pod Cieszynem.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Grand Circus Hotel. [Wiersze]. Katow.: Oddz. ZLP 1977, 16 s.
 2. Spór o poezję. [Szkice; współaut.:] W. Paźniewski, S. Piskor, A. Szuba. Pod red. S. Piskora. Kr.: WL 1977, 170 s.
 3. Tu T. Sławka: O istocie poezji konkretnej, s. 33-46; Słowo i budowla, s. 47-56; Konwencja i tworzywo poety, s. 72-80 [dot. A. Bursy]; Sztuka słowa, sztuka życia, s. 87-97.

 4. Staw. [Wiersze]. Kr.: WL 1982, 53 s.
 5. Zawartość: Staw. – Wiersze o spokoju: 1-14. – Pieśni Apoloniusza z Tiany. (W uzupełnieniu do Charlesa Olsona), – oraz cykl wierszy o J.A. Gnykciu.

 6. Wnętrze. Z problemów doświadczenia przestrzeni w poezji. Katow.: Wydawn. UŚl. 1984, 234 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 527.
 7. Rozprawa doktorska. – Zawartość: Kilka uwag o istocie wnętrza; Tajemnica i wyjawienie. (O przestrzeni baroku i oświecenia); Pustka wielkiego magazynu. (O przestrzeni modernizmu); Przepływ i kwitnienie. (Doświadczenia przestrzenne surrealizmu, Rainera Marii Rilkego i współczesnych).

 8. Rozmowa. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1985, 66 s.
 9. The outlined shadow. Phenomenology, grammatology, Blake. [Eseje]. Katow.: Wydawn. UŚl. 1985, 159 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,727.
 10. Rozprawa habilitacyjna. – Zawartość: I. The (pre) face of the text; II. Voice as understanding; III. Drawing as Weltanschauung/Weltanschauung as drawing.

 11. Oczy to nie wszystko. [Opowiadania dla dzieci]. Katow.: Śląsk 1988, 57 s.
 12. Zawartość: Wszyscy są tak samo ważni; Moje drogie strachy i cienie; Kłótnia nóg; Wszyscy jesteśmy biali jak śnieg; Historia o człowieku, który bez przerwy mył ręce; Ołówek ma czarną stopę; Pisanie jest budowaniem domu; Oczy to nie wszystko; Świat ma miękkie brzegi; W łóżku leżenie; Z księżycem gadanie.

 13. Między literami. Szkice o poezji konkretnej. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1989, 148 s.
 14. Dot. S. Dróżdża.

  Zawartość: Filozofia spójnika i poezja negatywności; Konkret i różnica; Chłodnym okiem; Słowo i fotografia; „Wszystko z wszystkiego”. Wrocławska kontynuacja poezji; Maszyna czasu. Technika i iluzja obecności; Sztuka nieobecności; Gest i cierpienie. Teksty cyfrowe Stanisława Dróżdża; Sztuka mądrego konkretu; Zestaw pierwszej pomocy.

 15. Andrzej Szewczyk. Manuskrypty = Manuscripts. Galeria Starmach, V-VI 1990. [Katalog wystawy]. Tekst T. Sławek. Kr.: Druk. Wydawn. im. W.L. Anczyca 1990, [12] s.
 16. The dark glory. Robinson Jeffers and his philosophy of Earth time & things. [Eseje]. Katow.: Wydawn. UŚl. 1990, 152 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1086.
 17. Zawartość: 1. Landscape; 2. Landscape & time; 3. Gathering sticks; 4. Romanticism & the minimal difference; 5. Earth, world & the trick of nature; 6. Perspective; 7. Man; 8. Man & time; 9. The moment of destruction; 10. The dark glory; 11. The sense of En-DING.

 18. „Lines, planes and solids”. Studies in the seventeenth-century writings. [Współaut.:] T. Rachwał. Katow.: UŚl. 1992, 102 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1256.
 19. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii Jacquesa Derridy. [Eseje; współaut.:] T. Rachwał. Wwa: Ofic. Literatów „Rój” 1992, 245 s.
 20. Zawartość: I. Przedsłowie. – 1. J.D. [Jacques Derrida]; 2. Pionki i królowe; 3. Derrida i Nietzsche; 4. Derrida i Wittgenstein; 5. Derrida i [H.] Vaihinger; 6. Derrida i krytyka literacka. – II. Posłowie. – 1. Pióro; 2. Korzeń; 3. Wstęp i suplement; 4. Dzień Kartezjusza; 5. Kłącze; 6. Edyp; 7. Od początku; 8. Granice stylu; 9. Stylita; 10. Podzwonne; 11. Fragment większej całości.

 21. Sfera szarości. Studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku. [Eseje; współaut.:] T. Rachwał. Katow.: Wydawn. UŚl. 1993, 184 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1359.
 22. Zawartość: Wnętrze, czyli o środku [dot.: A. Pope: Duncjada]; Wyjście, czyli o przerastaniu [dot.: Ch. Smart: Pieśń do Dawida]; Woal, czyli o prześwitywaniu (interludium); Oko, czyli Blake i „szara godzina” [dot.: W. Blake: Małżeństwo nieba i piekła]; Interludium [dot. relacji między Blake’em a Swedenborgiem]; Ucho, Swedenborg i mowa aniołów; Język, czyli [J.J.] Rousseau, [W.] Sheridan i „źródło”.

 23. Człowiek radosny – Blake, Nietzsche. [Eseje]. Kielce: Szumacher 1994, 46 s. Spotkania z Lit.
 24. O głodzie. Wiersze. Katow.: Śląsk 1994, 77 s.
 25. Literary voice. The calling of Jonah. [Eseje; współaut.:] D. Wesling. Albany, NY: State University of New York Press 1995, XII, 238 s. SUNY Series, the Margins of Literature.
 26. Zawartość: 1. Toward a philosophy of literary voice; 2. Fish and bird: Minimal articulation; 3. Early modern speaking subjects; 4. Bardic voice: Vestiges of the oral and the national [tu m.in. szkic: The exiled voice in Adam Mickiewicz’s „Pan Tadeusz”]; 5. De-tonation: another mode of the minimal; 6. Reading the de-toned text.

 27. Geometry, winding paths and the mansions of spirit. Aesthetics of gardening in the seventeenth and eighteenth centuries. [Eseje; współaut.:] D. Jarrett, T. Rachwał. Katow.: Wydawn. UŚl. 1997, 204 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1659.
 28. Zawartość: 1. „The Gentleman’s delight”. Rapin and the politics of the garden; 2. A path of the spirit. Jacques Delille’s gardens; 3. A traveller in one’s garden. Connecting, collecting and art; 4. From heaven to Hyde Park corner. Cultural and sculptural reproduction; 5. The presence of a painter. Fragonard, Hume and the Swing.

 29. Pięć esejów o gościnności. [Proza poetycka]. Red.: D. Rott. Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej; Fundacja „Pallas Silesia” 1999, 28 s. Bibl. Fundacji „Pallas Silesia”, 4.
 30. Zawartość: I. Immanuel Kant w Królewcu; II. -Bez…; III. Wszystko jedno; IV. Hölderlin w swej wieży; V. „Gościnne izby, stoły lodowca”. (Wers wzięty z Paula Celana).

  Adapt. teatr.: Wyst.: Muz.: B. Mizerski. Pszczyna, III Dialogi Poezji i Muzyki PLESNA CIVITAS w „Izbie u Telemana” 1999.

 31. Podróż czterech mężów z Nysy do Barda Śląskiego. [Opowiadanie]. Pszczyna: Tow. Miłośników Ziemi Pszczyńskiej; Fundacja „Pallas Silesia” 2000, 25 s.
 32. Wyd. jako dokument dźwiękowy pt. Podróż mistyczna z Nysy do Barda Śląskiego. [Muz.:] B. Mizerski. [Sosnowiec:] OFF Records 2000, 1 dysk optyczny (CD).

 33. U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a. Katow.: Wydawn. UŚl. 2001, 608 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1994.
 34. Zawiera części: I. Wyobraźnia; II. Morze. Ręka; III. Przyjaźń; IV. Myślenie płomieniste; V. Miasta; VI. Ameryka (Afryka) Bóg.

 35. Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych. Katow.: Wydawn. UŚl. 2002, 130 s. Wyd. 2 uzup. tamże 2002. Bibliotheca Alia Uniwersa,3.
 36. Revelations of Gloucester: Charles Olson, Fitz Hugh Lane and writing of the place. Frankfurt am Main; Bern: P. Lang 2003, 273 s. Literary and Cultural Theory, 4.
 37. Stanisław Dróżdż: Pojęciokształty. Poezja konkretna – słowa, zdania/cyfry, liczby – wzajemne przenikanie = Conceptiforms. Concrete Poetry-words, sentences/digit, numbers – interpenetrating. Galeria Foksal, czerwiec-sierpień 2005. [Katalog wystawy]. Tekst T. Sławek. Tłum.: J. Holzman. Wwa: Galeria Foksal MCKiS [Maz. Centrum Kultury i Sztuki] i Autorzy 2005, [32] s.
 38. Olmaryja, czyli O miejscu. Esej na głos i kontrabas. Katow.: Muzeum Historii Katow.; Off Records 2006, 47 s. + płyta CD. Poezja Pol. Wyst. m.in.: Chorzów, T. Rozrywki 2005.
 39. Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów. Wybór: Z. Kadłubek. Słowo wstępne: J. Janeczek. Posł.: T. Rachwał. Katow.: Wydawn. UŚl. 2006, 218 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2491.
 40. Zawartość: Żółta ściana Vermeera, czyli sztuka i przyjaźń; Człowiek Bogu oporny. Czytając „Księgę Jonasza”; Bóg, przyjaźń, myśl. Czytając Blake’a i Miłosza; Miłosz, czyli o chrześcijaństwie; Otello, czyli o żywiołach; Przeciw swojskości. Piwnica i studnia; Zdrowie jako postawa wobec życia; Jacques Derrida albo etyka gościnności; Myślenie jako powinność egzystencjalna, czyli o tym, jak tradycja katolicka może wpływać na kształt badań literaturoznawczych; Komparatystyka, czyli powszechność literatury; Żaglowiec Nietzsche.

  Wyd. jako dokument dźwiękowy eseju „Żaglowiec Nietzsche” z podtyt. Esej na głos i kontrabas. [Muz.:] B. Mizerski. [Sosnowiec:] OFF Records 2002, 1 dysk optyczny (CD).

 41. Andrzej Szewczyk. Malarstwo na lustrach. [Katalog wystawy]. Galeria Foksal, luty-marzec 2007. Tekst: T. Sławek, J. Jedliński. Wwa: Galeria Foksal MCKiS [Maz. Centrum Kultury i Sztuki] i Autorzy 2007, [8] s.
 42. Drzewo aniołów. Życie i śmierć Williama Blake’a. Esej na głos i kontrabas. Tekst, deklamacja T. Sławek. Muz.: B. Mizerski. Film i oprawa scenogr.: E. Satalecka. Praprem.: Katow., Malarnia T. Śląskiego 2007.
 43. Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata. Katow.: Wydawn. UŚl. 2009, 379 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2726.
 44. Przekł. ang.: Henry David Thoreau. Grasping the community of the world. [Przekł.] J. Ward. Frankfurt am Main 2014. Dis/Continuities, 7; wyd. jako dokument elektroniczny: Frankfurt am Main 2014, pliki w formatach PDF, EPUB, DOCx, TXT.

 45. Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla. [Interpretacje]. Wstęp: Z. Kadłubek. Katow.: UŚl. 2011, 236 s.
 46. Zawartość: Kim jesteśmy? / dom; (Dys)harmonie / Tamten; Skarga / flet; Cierpienie / cierń / zmartwychwstanie; Szaleństwo / ciemny szyb; Krew / bezwarunkowo / Ulalume; Więź / dawno / dziś; Pracujący; Miasto / brama / śmierć; Słuchać w ... / (w) imię / granica; Niesłychane / maska; Dzieciństwo / źródło / Do Joanny / Samotny; Krzyk; Skarga / zwierzę / melancholia; Obcy / poeta / ofiara; Meduza / Niobe / anioł; Lekcje młodości: Sebastian; Lekcje młodości: Kaspar Hauser; Lekcja młodości: Helian; Lekcja młodości: Elis; Wybrane wiersze Georga Trakla przywoływane w interpretacjach.

 47. NICowanie świata. Zdania z Szekspira. Katow.: Wydawn. UŚl. 2012, 388 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2937.
 48. Nagroda przyznana przez „Lit. na Świecie” w kategorii eseju w 2013.

 49. Oikologia. Nauka o domu. [Autorzy:] T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek. Katow.: Stow. Inicjatyw Wydawn. 2013, 196 s. Bibl. Kwart. Kult. „Opcje”.
 50. Praca z zakresu filozofii. – Tu T. Sławka: Gdzie? s. 7-57; Mapa domu s. 74-141.

 51. U-chodzić. Katow.: Wydawn. UŚl. 2015 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3310.
 52. Zawiera eseje w częściach: Pierwsze kroki; Wielokropek.

 53. Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności. [Esej]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2018, 207 s. Bibl. Arkadii, 152.
 54. Rozprawy i studia w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Chłodnym okiem. (O poezji konkretnej). „Nowy Wyraz” 1978 nr 10 s. 53-66. – Poezja konkretna w tradycji metafizyki. W: Poezja konkretna. Wr. 1979 s. 1-22. – „Peace is a faire model…”. (A poem by Andrew Marcella interpreted). „Kwart. Neofil.” 1981 nr 3/4 s. 315-331. – Gest Wojciecha Czerniawskiego. (Dialektyka percepcji). „Integracje” 1982 nr 14 s. 31-37. – O pisaniu. „Studio” 1982 nr 2 s. 3-15. – Poezja konkretna a tradycyjna. (Problemy interpretacji). W: Poezja konkretna a tradycyjna. Wr. 1983 s. 42-65. – Szepty i krzyki. (Głos jako Istnienie/Istnienie jako Głos). W: Studies – analyses – interpretations 20 th century Anglo-American literature. Katow. 1984 s. 7-28. – Człowiek zraniony. Dwa tematy Szekspirowskie. W: Znak i semioza. Katow. 1985 s. 59-97 [dot.: Koriolan; Tytus Andronikus]. – Profesjonalizacja i ukonkretnienie. (Uwagi o angielskim przekładzie „Officina ferraria” Walentego Roździeńskiego). W: Nowe roździeńsciana. Wr. 1985 s. 87-98. – Filozoficzna podróż windą. Uwagi o elementach stylu Mirona Białoszewskiego (na przykładzie tomu „Odczepić się”). „Jęz. Artyst.” T. 4: 1986 s. 84-101. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 739. – Fikcja i troska. W: Znak, tekst, fikcja. Katow. 1987 s. 105-142. – Minotaur. (O czytelniku w pismach Nietzschego); „Czytająca list przy otwartym oknie” [dot. obrazu J. Vermeera van Delft]; Nawias. W: Tekst (czytelnik) margines. Katow. 1988 s. 138-163; 163-179; 202-212. – Vita femina. Dekonstrukcja jako styl krytyki. W: Interpretacje i style krytyki. Katow. 1988 s. 141-168. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 994. – Derrida, Diderot, Vermeer. Wymiana listów. „Twórczość” 1989 nr 8 s. 59-75. – A hammer of philosophy. The scene of violence in Nietzsche and Jeffers. W: „We are all Indians”. Katow. 1990 s. 20-33. – A topography of sign. W: Discourses, texts, contexts. T. 5. Katow. 1990 s. 128-138. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1084. – The character as reader. W: Discourse and gender. Katow. 1990 s. 40-55. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1059. – Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia. W: Przekład artystyczny. T. 1. Problemy teorii i krytyki. Katow. 1991 s. 7-18. – D’abord l’à-bord: Conrad’s borrowed home. [Współaut.:] T. Rachwał. W: Conrad’s literary career. T. 1. Lubl.; New York 1992 s. 91-102. – Jerome Rothenberg – poezjo- i geografia. „Lit. na Świecie” 1992 nr 3 s. 113-121. – Morze i ziemia. Dyskursy historii. W: „Facta Ficta”. Katow. 1992 s. 33-53. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1239. – Poland: Jerome Rothenberg’s Reading of emptiness. „Polish-Anglosaxon Studies” 1992 t. 3/4 s. 207-218. – Tadeusz Różewicz: „Drzwi” do tłumaczenia. W: Przekład artystyczny. T. 4. Różewicz tłumaczony na języki obce. Katow. 1992 s. 7-16. – Ha, ha, He! Blake – album rodzinny. W: Podsłuchane zapisane. Katow. 1993 s. 46-55. – Kraina Jezior. William Wordsworth i romantyczna hermeneutyka „miejsca”. W: Znajomym gościńcem. Katow. 1993 s. 75-87. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1376. – „More than marriage”. The mechanisms of heterogeneity and interpretation in Blake and Nietzsche. W: The mechanisms of power. Katow. 1993 s. 57-71. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1337. – ORT/WORT. Nomadyzm jako strategia translacji. (Jak tłumaczyć to, co nieprzetłumaczalne). W: Przekład artystyczny. T. 5. Strategie translatorskie. Katow. 1993 s. 7-17. – „Post-modernizm” a re-wizja współczesności. Kilka uwag o Stanisławie Brzozowskim. W: Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowej. Ustroń 1993 s. 27-39. – Ornit(e)ologia. „FA-art” 1994 nr 4 s. 37-50 [dot. J. Derridy]. – [E.A.] Poe i filozofia plotki. W: Plotka. Katow. 1994 s. 26-37. – Vive la differAnce. Konserwatorium dekonstrukcji. „Kresy” 1994 nr 20 s. 131-140, przekł. białorus.: Vive la differAnce. Kanservatoryja dekanstrukcji. W: Byc' abo nja byc' sjarèdneèŭrapejcam. Minsk 2000 s. 345-361. – Dziesięć westchnień na temat starości; Senilizm. W: Starość. Katow. 1995 s. 144-145; 146-156. – Mnemosyne. O pamięci i zapomnieniu. „Kult. i Społ.” 1995 nr 1 s. 75-92. – O poezji Stanisława Barańczaka. „Postscriptum” 1995 nr 11/12 s. 17-27. – Saturniczy pątnik. (Robert Burton i jego „Anatomia melancholii”). „Lit. na Świecie” 1995 nr 3 s. 58-73. – „Tearing pleasures with rough strife”. Blake, Nietzsche, and Imagination. W: Studies in English and American literature and language. Kr. 1995 s. 79-94. – „Through the underwood of words to the clear blue”: [H.D.] Thoreau, [S.] Cavell, and the „Crystallization” of America. W: Canons, revisions, supplements in American literature and culture. Pozn. 1995 s. 47-72. – Anatomy and forgetfulness. Some themes of the postmodern. W: PASE papers in literature, language and culture. Wwa 1996 s. 43-58. – Aphrodite and USS „Enterprise”. Ian Hamilton Finlay, the garden, the suburban. W: Writing places and mapping words. Katow. 1996 s. 135-156. – „Our house has burnt”. (Beyond the dialectics of place and space). „Pr. Nauk. UŚl. 1996 nr 1521 s. 250-260. – „Sunny flocks” and the „hollow pit”. Blake’s „Book of Thel” and a question of sexuality. W: Representations of the erotic. Katow. 1996 s. 59-85, przedr. w: English studies at the University of Silesia. Katow. 2013 s. 287-311. – The Birth of Aphrodite. [Współaut.:] T. Rachwał. W: Representations of the erotic. Katow. 1996 s. 8-23. – The spirit of luxury: [W.] Shenstone, [J.] Delille, and the garden theory. W: Word, subject, nature. Katow. 1996 s. 56-69. – William Blake i piekielna po-etyka lektury. „Zag. Rodzaj. Lit.” 1996 z. 1/2 s. 81-111. – Metamorphosis. Translation and philosophy. „Acta Univ. Nicolai Copernici. English Studies” 1997 nr 7 s. 111-124. – The eye and the body. Some remarks on the philosophy of the „Baba”. „Pr. Nauk. UŚl.” 1997 nr 1595 s. 338-354. – „The includible, the shining rails”. The dream of the railway in early modernity. W: From Norwid to Kantor. Wwa 1999 s. 71-94. – William Blake. Przyjaźń i nieposłuszeństwo. „Odra” 1999 nr 11 s. 35-43. – Demon [S.] Grabińskiego. Próba fenomenologii kolei żelaznej. W: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Katow. 2000 s. 151-182. – Masło i próchno/łza. Blake i filozofia przyjaźni. „Er(r)go” 2000 nr 1 s. 59-71. – What is the text ABOUT? W: The evidence of literature. Lubl. 2000 s. 35-54. – Nasze powinności codzienne. „Res Publica Nowa” 2001 nr 10 s. 4-15. – Religia, czyli o konieczności nieposłuszeństwa i zapytywania. „Res Publica Nowa” 2001 nr 3 s. 100-108. – Widok z okna. (Zamiast wstępu). W: Stefan Szymutko: Nagrobek ciotki Cili. Katow. 2001 s. 7-17. – Dziwne piękno. Kilka uwag o prawdzie i kłamstwie. „Res Publica Nowa” 2002 nr 8 s. 15-25. – Swojskie i obce. Tradycja i awangarda w literaturze. W: Kultura polska. Katow. 2002 s. 181-198. – Prawdziwość żwiru. Rozważania Heaneyowskie na motywach Szekspira. „Lit. na Świecie” 2003 nr 11/12 s. 401-423. – Tu i tam. Pięć lekcji interpretacji. „Dialog” 2003 nr 5 s. 68-82. – Too old to rock and roll, too young to die. De-generacja. „Prz. Polit.” 2004 nr 66 s. 34-41. – Obrona Sokratesa, czyli uniwersytet w świecie usług. „Pr. Komis. Spraw Europejskich” 2005 t. 1 s. 69-82. – Czarne ściany. O jednym wierszu Juliana Kornhausera. „Topos” 2006 nr 3 s. 29-40. – Kontur i granica. Sztuka i myślenie o przyjaźni i różnicy. W: Historia sztuki po Derridzie. Pozn. 2006 s. 129-147. – Ethos and human connection. W:Ethos and exegesis. Katow. 2007 s. 7-18. – Genius loci jako doświadczenie; Miasto zapomniane przez Boga i ludzi i fragment z Horacego; Bowman, opodal farmy Chapmana, nad Bear River. Piaszczysta wyspa na Dunaju niedaleko Bratysławy. W: Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni. Katow. 2007 s. 5-28; s. 67-93; s. 130-153. – „Jak” ludzkiego ducha? „Horyzonty Wychow.” 2007 nr 12 s. 15-28. – Co między nami. O sztuce bycia razem. W: „Zesz. Nauk. Centrum Badań im. E. Stein” 2008 nr 4 s. 127-145. – Trakt starego człowieka. Próba polityki starości. W: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze. Opole 2008 s.15-35. – U źródła. Rozważania hydrauliczne. „Prz. Filoz.-Lit.” 2008 nr 2/3 s. 111-128. – Uniwersytet, jego powaga i warunki. W: Fenomen uniwersytetu. Pozn. 2008 s. 85-105. – „Życie mgliście zarysowane”. Słowo i rysunek w pismach H.D. Thoreau. W: Między obrazem a tekstem. Łódź 2009 s. 159-179. – Na końcu świata. O filozofie jako byciu „między innymi”. „Prz. Filoz.-Lit.” 2010 nr 4 s. 473-495. – The Beatles: A story of certain illusions. W: Fifty years with the Beatles. Łódź 2010 s. 51-71. – Wieczór na Mississippi, czyli przyjaźń jako wstrząs. W: „Pozn. Studia Polonist.”2010 nr 17 s. 127-151. – Dlaczego czytamy Franza Kafkę? W: Podwójny agent. Portrety Kafki. Katow. 2012 s. 7-28. – Niewiele więcej. O powadze czytania. W: Czytanie ma sens. Pozn. 2012 s. 21-43. – „Śmierć to dialog”. Edgar Allan Poe, Emily Dickinson i „podchodzenie” śmierci. W: Wobec śmierci. Pozn. 2012 s. 135-153. – Teologia „braku”. O jednym wierszu Emily Dickinson. W: „Śl. Stud. Teol.-Hist.” 2012 nr 45 s. 94-109. – Bleak liturgies. Thinking faith in the unblest time. W: Więzi wspólnoty. Katow. 2013 s. 316-340. – Wyprawy do bieguna. O doświadczeniu tego-co-krańcowe = Expeditions to the pole. On the experience of what-is-extreme. W: Bieguny = Poles. Katow. 2013 s. 16-33. – Adres i wędrówka. Szkic oikologiczny. „Pr. Komis. Krajobrazu Kulturowego” 2014 nr 24 s. 65-76. – Unanimal mankind. Man, anima and the „organization” of life. „Studia Pedag.-Artyst.” 2014 t. 9 s. 89-107, przedr. w: The animals in us – we in animals. Frankfurt am Main 2014. – Jacques [Derrida] and the politics of melancholia. W: Marvels of reading. Katow. 2015 s. 117-127. – „Pauza w Przyzwyczajeniu”. O doświadczeniu krajobrazu = „A temporary cassation of habit”. On experiencing the landscape. [Przekł. z jęz. pol.:] J. Taylor-Kucia. „Herito” 2015 nr 2 s. 22-31. – Po ptokach. Dwadzieścia lat później. W: Ptaki. Przeploty. Katow. 2015 s. 255-279. – The tremulous word. On language in prayer. W: Breaking the silence. Frankfurt am Main 2015 s. 11-33. – The workers of the eleventh hour. Philology, comparative studies, and living – together. „Rocz. Komparatystyczny” 2015 s. 25-45. – Zawsze jest jakieś ale. Pinokio, czyli co to znaczy „wyjść na ludzi”. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Katow. 2015 s. 331-347. – A crack in the shell. Reading a few lines from „King Lear”. „Anglica” 2016 vol. 25 cz. 3 s. 11-36 [dot. tragedii W. Shakespeare’a]. – Dylematy nowoczesności. Praca, gra, przyszłość. W: Kapitał, praca, człowiek. Wwa 2016 s. 57-69. – Przyjaźń, nadzieja, władza. Tolkienowska próba polityki szarej. W: [J.R.R.] Tolkien – mit, historia, literatura. Pozn. 2016 s. 13-31. – Nie będzie zysku, gdzie nie ma radości. Edukacja, jednostka, wspólnota. „Parezja” 2017 nr 1 s. 140-157 [dot. wykorzystania twórczości Shakespeare’a w edukacji]. – Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei. „Rocz. Pedag.” 2017 s. 9-24. – Uniwersytet. Kilka przypomnień. „Nauka”, Wr. 2017 [nr] 3 s. 23-33. – Ciemne światło wojny. „Teksty Drugie” 2018 nr 4 s. 170-191. – Co właściwie sprawia, że dzisiejsze miasta są tak odmienne, tak pociągające? Miejskość (po)nowoczesna. „Prz. Socjol.” 2018 nr 1 s. 165-183. – O Uniwersytecie słów kilka (dalece niewystarczających). W: Uniwersytet Śląski 1968-2018. Katow. 2018 s. 75-95.

Przekłady

 1. J. Dickey: Wnętrze rzeki. Wybór wierszy. Wybór, tłum. i wstęp T. Sławek. Kr.,Wr.: WL 1985, 73 s. Humanum Est.
 2. T. Merton: Wieża Babel. (Moralitet). [Utwór dramatyczny]. „W Drodze” 1985 nr 6 s. 3-23.
 3. J. Rothenberg: Okoliczności. [Wiersze]. Wybór i przekł. T. Sławek. Kłodzko: KKL [Kłodzki Klub Lit.] 1988, 27 s. Witryna Artystów.
 4. Geografia z wyobraźni. (Antologia osobista). Wiersze poetów brytyjskich i amerykańskich. W tłum.: T. Sławka i A. Szuby. Katow.: SPP. Wydawn. 1991, 77 s.
 5. W. Blake: Tygrys i inne wiersze. W przekł. T. Sławka. Katow.: Sfera 1993, 21 s.
 6. T.M. Siara: Letters for the left hand. [Przeł. z pol.:] J. Sławek i T. Sławek. Katow.: Śląsk; Książnica 1997, [8] s., 57 k.
 7. Tytuł oryginału pol.: Listy na lewą rękę.

 8. L. Czuchajowski: Diverse are the ways of love. [Wiersze]. [Przeł. z pol.:] T. Sławek i T. Rachwał. Kr.: Arcana 2004, 129 s.
 9. N. Cave: Pieśń torby na pawia. Stronie Śląskie: Biuro Lit. 2018, 161 s. Proza – Biuro Lit., 50.
 10. Zawiera prozę, wiersze, teksty piosenek oraz wspomnienia.

  Nadto przekł. wierszy z jęz. pol. na ang. w: Contemporary East European poetry. [Oprac.] E. George. New York; Oxford 1993.

Prace redakcyjne

 1. Znak i semioza. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katow.: UŚl. 1985, 124 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 668.
 2. Znak, tekst, fikcja. Z zagadnień semiotyki tekstu literackiego. Pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katow.: UŚl. 1987, 142 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 833.
 3. Interpretacje i style krytyki. Pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katow.: UŚl. 1988, 183 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 994.
 4. Tekst (czytelnik) margines. Pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katow.: UŚl. 1988, 220 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 989.
 5. Discourse and character. [Red.:] W. Kalaga i T. Sławek. Katow.: UŚl. 1990, 158 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1059.
 6. Discourses, texts, contexts. [Red.:] W. Kalaga, T. Sławek. Katow.: UŚl. 1990, 168 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1084.
 7. „We are all Indians”. Violence, intolerance, literature. [Red.:] W. Kalaga i T. Sławek. Katow.: UŚl. 1990, 125 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1123.
 8. „Facta Ficta”. Z zagadnień dyskursu historii. Pod red. W. Kalagi i T. Sławka. Katow.: UŚl. 1992, 103 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1239.
 9. Znajomym gościńcem. Red.: T. Sławek. Katow.: UŚl. 1993, 257 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1376.
 10. Representations of the erotic. [Red.:] T. Rachwał, T. Sławek. Katow.: UŚl. 1996, 113 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1562.
 11. Word, subject, nature. Studies in seventeenth and eighteenth-century culture. [Szkice]. [Red.:] T. Rachwał, T. Sławek. Katow.: UŚl. 1996, 209 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow.,1557.
 12. Writing places and mapping words. Readings in British cultural studies. [Red.:] D. Jarret, T. Rachwał, T. Sławek. Katow.: Wydawn. UŚl. 1996, 228 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1561.
 13. Organs, organisms, organisations. Organic form in 19th-century discourse. [Red.:] T. Rachwał, T. Sławek. Frankfurt am Main: Peter Lang 2000, 211 s.
 14. Spotkania Popiołkowskie. Pod red. D. Rotta i T. Sławka. Katow.: Stow. Przyj. UŚl.; Fundacja „Pallas Silesia” 2005, 114 s. UŚl. Wczoraj, Dziś, Jutro.
 15. Materiały ze spotkań 18 X 2003 i 25 X 2004.

 16. Genius loci w kulturze europejskiej – Kampania i Neapol. Szkice komparatystyczne. Pod red. T. Sławka i A. Wilkonia przy współudziale Z. Kadłubka. Katow.: Wydawn. UŚl. 2007, 170 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2522.
 17. Dystans i zaangażowanie. Wspólnota, literatura, doświadczenie. Antologia przekładów. Pod red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katow.: Wydawn. UŚl. 2008, 156 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2609.
 18. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Pod. red. Z. Kadłubka i T. Sławka. Katow.: Wydawn. UŚl. 2008, 223 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2623.
 19. Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka = The ties of community. Literature, religion, comparative studies. Red.: P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, T. Sławek. Katow.: Wydawn. FA-art; UŚl. 2013, 430 s. Komparatystyka Lit. i Kulturowa.
 20. Mater. z międzynarodowej konferencji, 16-17 XI 2012 , Katow.

  Zob. też Przekłady poz. 1, 3.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2014.
 • Wywiady: Uniwersytet to miejsce solidarności. Rozm. M.M. Szczawiński. „Śląsk” 1996 nr 10; Znaki żłobione w powietrzu. Rozm. J. Gutorow. „Odra” 1997 nr 10; Gwiazda, której nie ma. Rozm.: B. Zaremba, J. Podsiadło. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 16; Trudne sprawy. Rozm. K. Drwal. „Śląsk” 2000 nr 10; Arogancja kłamstwa. Rozm. J. Makowski. „Tyg. Powsz.” 2001 nr 17; Intelektualista niezależny. Rozm. A. Dorobek. „Akant” 2002 nr 4; Mistrz jako wicemistrz. Rozm. J. Klimczyk. „Res Publica Nowa” 2002 nr 11; O literaturze i nie tylko… Rozm. M. Gwiazda. „Plama” 2002 nr 1; Czytanie bywa okrutne. Rozm. J. Makowski. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 12; Laur honorujący moje porażki. Rozm. B. Gajdziszewska. „Tyg. Solidarność” 2003 nr 48; Brama Nic. Rozm. J. Makowski. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 16; Zbudujmy przychylną przestrzeń do życia. Rozm. D. Lubina-Cipińska. „Śląsk” 2006 nr 2; Spojrzenie z „rejsu żaglowcem Nietzsche”. Rozm. Z. Kresowaty. „Twórczość” 2010 nr 9; Nietakt kanap. Rozm. P. Mucharski. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 41; Zróbcie miejsce na karnawał. Nadzieja w czasach schyłku. Rozm. B. Strzelczyk. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 5; Kuria mać! Śmiech to ostatnia broń nadziei. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2018 nr 76 dod. „Wyborcza na Wielkanoc”.

Powrót na górę↑


 • WUP.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka = Tracing Tadeusz Sławeks's routes. [Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia prof. T. Sławka]. Red.: P. Bogalecki, Z. Kadłubek, A. Mitek-Dziemba, K. Pospiszil. Katow.: Wydawn. UŚl. 2016, 623 s. [Zawiera m.in.: Z. KADŁUBEK: Obywatel Ulisses, czyli najkrótszy toast; J. GUTOROW: Intensywność bycia. Tadeuszowi Sławkowi na urodziny; R. TERDIMAN: Thirty-four years. History (improbable); L. NEUGER: Podania, oświadczenia i ciasto; M.P. MARKOWSKI: From nation to fascination: a personal story; S. OBIREK: Niezłomna wiara w siłę słowa; K. ROLEDER: Tadeusz Sławek częściowo poznany; J. KUREK: Gniew, smutek i dobroć [dot. gł. Antygona w świecie korporacji]; M. MELECKI: Zatarcia; K. SIWCZYK: Przepastność; B. MYTYCH-FORAJTER: Uczyć się od dzieci [dot.: Oczy to nie wszystko]; T. RACHWAŁ: On all fours. On Manimals, Animots, and other creaturely beings; A. MITEK-DZIEMBA: Przemoc i piękno. O teologii i estetyce zwierząt na marginesie pisarstwa Annie Dillard oraz Tadeusza Sławka; G. MARSZOŁEK: The time being of Gary Snyder’s „Stories in the night”; A. CZARNOWUS: Boundaries and laughter in the „Chester Noah’s Flood”; J. JARNIEWICZ: Suplement do czerni i bieli albo wracając do Dróżdża [dot. komentarzy T. Sławka do twórczości S. Dróżdża]; K. POSPISZYL: Gdzie-nie-gdzie. Kilka refleksji o miejscach poruszonych [dot.: Oikologia]; A. GLEŃ: Co można nakazać własnemu językowi? Glosy do wiersza Tadeusza Sławka z tomu „O głodzie” [dot. wiersza o inc.: Słowa niech będą jak cokolwiek bądź…]; J. SOĆKO: „Nic” do powiedzenia [dot.: NICowanie świata]; Widok podwójny. Rozmowa z Bogdanem Mizerskim; Z. KADŁUBEK: Salto vitale; A. DZIADEK: Tadeusz Sławek o otchłaniach Trakla [dot.: Kim jesteśmy]; P. BOGALECKI: Tadeusz Sławek: stawka mniejsza (przypis); Zdania ze Sławka. Antologia subiektywna; Bibliografia prac prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka 1970–2015 (wybór). [Oprac.:] T. Gęsina, K. Muszyński].

Powrót na górę↑

 • Światy poetyckie Tadeusza Sławka. Po red. E. Bartos i M. Kisiela. Katow.: Śląsk 2017, 234 s. Światy Poetyckie, 5. [Materiały z sympozjum zorganizowanego w listopadzie 2016 w Czerwionce-Leszczynach; zawartość: P. BOGALECKI: „Pisarz liter”. Tadeusza Sławka przypisy do awangardy; M. PIOTROWSKA-GROT: „Księga natury”. Poetyckie kreacje przyrodnicze Tadeusza Sławka; E. SUSZEK: (Nie)byt a prawda. Odsłony negatywności w poezji Tadeusza Sławka; E. BARTOS: Narodziny. Poetycka kosmogonia Tadeusza Sławka; K. NIESPOREK: Milczenie słowa. O wierszu „Hiob” Tadeusza Sławka; A. NAWARECKI: Mucha w powietrzu. O „hotelowych” wierszach Tadeusza Sławka; K. CZAJA: Prequel Antygony w świecie korporacji? Wokół wiersza *** [Na początku jest ruch…]; M. BARON-MILIAN: Czcza gadanina albo próżność pisania. O głodnych kawałkach Tadeusza Sławka; K. WYSZYŃSKA: „Ostatni romantyk i alchemik”. J.A. Gnykć Tadeusza Sławka [dot. cyklu z poz. 3]; P. SARNA: Kim jesteś, Panie Gnykć? Analiza retoryczna cyklu wierszy [dot. cyklu z poz. 3]; E. DUTKA: W sieci rozmowy, analogii i znaczeń. Wokół wiersza *** [Czułość…] Tadeusza Sławka; G. MAROSZCZUK: „Aporie donacji”. Kilka uwag o jednym wierszu Tadeusza Sławka; A. ŚNIOSZEK: O pocieszeniu jakie daje niepewność. Na marginesie poezji Tadeusza Sławka; P. MAJERSKI: Bibliografia Tadeusza Sławka].

Powrót na górę↑


 • S.S. NICIEJA: Bard w gronostajach. „Nowa Tryb. Opol.” 1997 nr 27.
 • J. GUTOROW: Tadeusz Sławek: Spóźnione notatki. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 22 [rec.: Pięć esejów o gościnności, Podróż czterech mężów z Nysy do Barda Śląskiego, Olmaryja, czyli o miejscu].
 • J. NOWOSAD: 30 lat na głos i kontrabas. „Opcje” 2007 nr 2.
 • T. BOGALECKI: Literaturoznawstwo jako roz-twarzanie. Problem podwójnego autorstwa w tekstach Tadeusza Rachwała i Tadeusza Sławka. „Przestrzenie Teorii” 2007 nr 7.
 • J. KUREK: „Tyle nadziei, ile mojej rozmowy ze światem”. „Uszy duszy”, czyli jubileusz Tadeusza Sławka. „Śląsk” 2016 nr 12.

Powrót na górę↑

Grand Circus Hotel

 • [M. PYTASZ] M.P.: Śląska seria poetycka. „Nowy Wyraz” 1978 nr 10 [tu m.in. o T. Sławku].

Powrót na górę↑

Spór o poezję

 • J. PIESZCZACHOWICZ: Podróż do granic poezji. W tegoż: Pegaz na rozdrożu. Łódź 1991.

Powrót na górę↑

Staw

 • R. BEDNARCZYK: Żywa natura prawdy. „Tak i Nie” 1983 nr 24.
 • M. KRASSOWSKI: Rzetelność i umiar. „Tu i Teraz” 1983 nr 9.

Powrót na górę↑

Rozmowa

 • W. KAWIŃSKI: Profil niewidocznego miejsca. „Tak i Nie” 1986 nr 33.
 • T. ZŁOTORZYCKI: Milczenie. „Nowe Książ.” 1986 nr 1.
 • N. AUGENBLICK: Quinta essentia. „Pismo Lit.-Artyst.” 1987 nr 2.

Powrót na górę↑

Oczy to nie wszystko

 • E. OGŁOZA: „Oczy to nie wszystko”. O filozofowaniu i empatii w prozie dla młodego odbiorcy. W: „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Opole 2010.

Powrót na górę↑

Maszyna do pisania

 • T. KOMENDANT: Czy ujrzę postmodernizm w Warszawie. „Res Publica Nowa” 1993 nr 9.
 • S. SADOWSKI. „Słowo” 1993 nr 34.
 • W. SZYDŁOWSKA: Derrida, czyli rozbójnik. „Życie Warsz.” 1993 dod. „Ex Libris” nr spec. z V.
 • M. WILCZYŃSKI: Śladami dekonstrukcji. „Czas Kult.” 1993 nr 2.
 • M.P. MARKOWSKI: Jak (nie) pisać o dekonstrukcji? „Teksty Drugie” 1994 nr 2, polem.: M. WILCZYŃSKI: Z rekonstrukcją ostrożnie. „Czas Kult.” 1994 nr 4.
 • W. RZOŃCA: Dwie książki o dekonstrukcjonizmie. „Prz. Hum.” 1994 nr 6 [dot. też: J. Derrida: Pismo filozofii].
 • M. SAGANIAK: „Maszyna do pisania” jako wehikuł przyszłości nauki o kulturze. „Kult. Współcz.” 1994 nr 1.

Powrót na górę↑

U-bywać

 • J. JARNIEWICZ: U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a. „Res Publica Nowa” 2002 nr 9.

Powrót na górę↑

Antygona w świecie korporacji

 • Katecheta i frustraci. Rozm.: D. Nowacki, S. Szymutko, G. Olszański, R. Koziołek. „Opcje” 2002 nr 6 [dyskusja o książce].
 • K. DRWAL: W poszukiwaniu równowagi. „Śląsk” 2003 nr 2.
 • J. ZALEWSKI: Uniwersytet „daje do myślenia”. „Czas Kult.” 2003 nr 5.

Powrót na górę↑

Olmaryja, czyli O miejscu

 • K. KARWAT: Muzyka do (w)słuchania. „Śląsk” 2005 nr 10 [rec. koncertu w T. Rozrywki w Chorzowie].

Powrót na górę↑

Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości

 • K. KARWAT: „Poza” literaturą. „Śląsk” 2007 nr 5.
 • J. PASZEK: Ot korab, a barok to! „Opcje” 2007 nr 1 [dot. też: „Zobaczyć świat w ziarenku piasku…”. Tom jubileuszowy dla prof. Tadeusza Sławka. Katow. 2006].

Powrót na górę↑

Drzewo aniołów

 • J. NOWOSAD: Na głos, kontrabas, sopran i film. „Śląsk” 2007 nr 5 [rec. koncertu w T. Śląskim w Katow. w 2007].

Powrót na górę↑

Ujmować

 • G. JANKOWICZ: Wspólnota jednostek. Co nam mówi Henry David Thoreau? „Tyg. Powsz.” 2010 nr 7.
 • A. KUNCE: Ekstra- wagancja myśli. „Kult. Współcz.” 2010 nr 4.
 • M. WILCZYŃSKI: Coś dodać, nic ująć. „Lit. na Świecie” 2011 nr 5/6.
 • P. JĘDRZEJKO. „Er(r)go” 2012 nr 1/2.
 • E. OGŁOZA: Proza H.D. Thoreau w odbiorze Tadeusza Sławka. W: Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich. Zielona Góra 2013.
 • M.S. BURROWS. „Polish Journal for American Studies” 2016 vol. 10.

Powrót na górę↑

Kim jesteśmy?

 • A. DZIADEK: Otchłanie Trakla. „FA-art” 2011 nr 3/4, przedr. pt. Tadeusz Sławek o otchłaniach Trakla. W: Polytropos. Katow. 2016.

Powrót na górę↑

U-chodzić

 • J. GUTOROW: Myśleć szybkim krokiem. „Prz. Polit.” 2016 nr 136.
 • SZ. WRÓBEL: Przechodzień i jego cień. Nachodzenie i podejście „U-chodzenia” Tadeusza Sławka. „Twórczość” 2017 nr 11.

Powrót na górę↑

Znak, tekst, fikcja.

 • D. ULICKA: Tradycje, perspektywy. „Nowe Książ.” 1988 nr 9.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Tadeusz SŁAWEK
Nawigacja
Narzędzia