Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1947

Historyk literatury, krytyk literacki.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 16 maja[1]; data 28 września figuruje w błędnym zapisie urzędowym. 1947 we wsi Topiąca (mazowieckie); syn Romana Dąbrowskiego i Władysławy z Głowackich, rolników. Od 1961 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. W 1965 zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Debiutował w 1970 artykułem Świat metaforą opisany. O prozie Tadeusza Nowaka, opublikowanym na łamach dwutygodnika „Współczesność” (nr 11). W tymże roku uzyskał magisterium i został zatrudniony na Wydziale Polonistyki UW. W pracy naukowo-badawczej zajął się historią literatury polskiej XX w. oraz komparatystyką, a w późniejszym okresie szczególnie m.in. problematyką modernizmu, postmodernizmu i krytyki etycznej, a także tożsamości kulturowej. W 1970-81 należał do PZPR oraz do ZNP. W 1975 obronił na UW pracę doktorską pt. Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie (promotor dr Janusz Rohoziński). Artykuły, studia i recenzje ogłaszał na łamach wielu czasopism, m.in. „Tygodnika Kulturalnego” (1979—80, 1985-87, tu m.in. w 1985-86 cykl felietonów literackich pt. Orzeł i reszka literatury współczesnej), „Nowych Książek” (1979-81), „Miesięcznika Literackiego” (1978-88), „Przeglądu Humanistycznego” (1979-81, 1990-98). Kilkakrotnie pracował jako lektor języka i kultury polskiej na zagranicznych uczelniach: w 1975-77 na Uniwersytecie w Getyndze, w 1987-89 w Coal Mining Management College w Pekinie, a w 1990-94 w Instytucie Slawistyki w Tybindze. W 1988 habilitował się na UW w oparciu o rozprawę pt. „Nierzeczywista rzeczywistość". Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki. W 1995-2003 był członkiem ZLP. Organizował lub współorganizował, a także był uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i sesji naukowych, m.in. na uniwersytecie w Wiedniu, uniwersytetach w Berlinie, w Saarbrücken, Passau, Trewirze, Greifswaldzie, Bonn, Brukseli, Lueven, Bukareszcie, Sofii, Ljubljanie, Belgradzie, Piliscabie, Neapolu, Pradze, Brnie, Debreczynie, Mińsku, Drohobyczu i Lwowie. W 1993-95 brał udział w grancie naukowym Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, a w 1997-98 grancie dydaktycznym Open Society Institute w Budapeszcie. W semestrze zimowym 1996/1997 i letnim 1999/2000 jako profesor-gość w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Heidelbergu wykładał literatury zachodniosłowiańskie. W 1997 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego UW i w tymże roku wszedł w skład Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej. W 1999-2002 był członkiem senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, a w 2002-05 członkiem Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich poza Wydziałami. W 2001-06 pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatury XX wieku w Instytucie Literatury Polskiej (ILP) UW. W 2002 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 2002-05 był przewodniczącym Komisji Literaturoznawczej I Wydziału Polonistyki do spraw przewodów doktorskich; funkcję tę pełnił także w 2005-12. W 2002-05 przewodniczył Radzie Naukowej Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW. Wielokrotnie brał udział w programie dydaktycznym Polonicum na kursach wakacyjnych i zimowych oraz jako wykładowca w ramach programu Sokrates/Erasmus. W 2002 był współorganizatorem (wspólnie z prof. Andrzejem Makowieckim) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, a w 2003 konferencji Dwudziestowieczność (wspólnie z dr. Tomaszem Wójcikiem). W 2003 został kierownikiem Pracowni Badań Literackiej Kultury Mniejszości ILP UW; w jej ramach prowadził zajęcia i publikował teksty dotyczące pogranicza kulturowego polsko-niemiecko-żydowskiego. W 2003-06 kierował wspólnie z prof. Haliną Janaszek-Ivanićkovą pracami Międzynarodowej Sieci Naukowej powołanej do realizacji projektu pt. Literatury słowiańskie po 1989 roku w dialogu z Europą a światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy (sesje naukowe w Budziszynie/Bautzen 2003 oraz w Piliscabie, Węgry 2004). W 2004 we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Drohobyczu zorganizował konferencję naukową pt. Drohobycz-miasto wielu kultur. W 2005-12 pełnił funkcję dyrektora ILP UW. W 2007 z jego inicjatywy powstał Zakład Komparatystyki, tworzony wraz z prof. Edwardem Kasperskim i dr hab. Ewą Szczęsną, którego został członkiem (od 2018 jako profesor emeritus). W 2005 roku przebywał przez miesiąc na stypendium badawczym Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) na uniwersytecie w Trewirze. Okresowo współpracował z Polskim Radiem i Telewizją, m.in. brał udział w kolejnych edycjach teleturnieju Wielka Gra, a w późniejszych latach w programach kanału TVP Kultura. W 2004-11 należał do Rady Programowej „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, w 2008-13 do redakcji „Prac Filologicznych. Seria Literaturoznawcza”. W 2009 dołączył do Komitetu Redakcyjnego rumuńskiego czasopisma „Romanoslavica”. W 2007 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego UW. W tymże roku był współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych oraz został członkiem Komitetu Honorowego portalu internetowego Wspólne lektury. W semestrze zimowym 2012/2013 był profesorem-gościem w Seminarium Slawistycznym w Tybindze. Należy do wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Societas Jablonoviana (od 2002), Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (od 2003), Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (od 2013). Trzykrotnie otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1978, 1983, 2006). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie. Wwa: LSW 1977, 271 s.
 2. Nagroda im. S. Piętaka w 1978.

 3. Tadeusz Breza. Wwa: PIW 1982, 213 s. Portrety Współcz. Pisarzy Pol.
 4. Nierzeczywista rzeczywistość. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki. Rozprawa habilitacyjna. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 1987, 329 s. Wyd. 2 zmien. pt. „Nierzeczywista rzeczywistość”. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Wwa: Elipsa 2004, 216 s.
 5. Polska awangarda prozatorska. [Studia]. Wwa: Semper 1995, 183 s.
 6. Zawartość: Cz. I. Problemy prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: 1. Na „odzyskanym śmietniku”; 2. Pokolenie 1910; 3. Z zagadnień awangardyzmu; 4. Awangarda a realizm; 5. Stanowisko krytyki; 6. Świadomość autorów. – Cz. II. Modele prozy awangardowej: 1. Tadeusz Breza: powieść analityczna; 2. Bruno Schulz: mitologizacja rzeczywistości; 3. Witold Gombrowicz: powieść groteskowa; 4. Michał Choromański: powieść jako gra. – Cz. III. Strukturalne przeobrażenia prozy międzywojennej. – Dopowiedzenia.

 7. Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku. [Monografia]. Izabelin: Świat Lit. 1996, 219 s.
 8. Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. [Podręcznik]. Wwa: Trio; Pułtusk: Wyższa Szkoła Hum. 1997, 282 s. Z Prac Instytutu Lit. Pol. UW.
 9. Postmodernizm. Myśl i tekst. [Studium]. Kr.: Universitas 2000, 192 s.
 10. Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej. [Studia]. Izabelin: Świat Lit. 2001, 218 s.
 11. Zawartość: I. Interkulturowość jako metoda badania literatury; II. Modele analizy interkulturowej; III. Dyskurs interetniczny w „Ziemi obiecanej” [W. Reymonta]; IV. Gdańsk, czyli Danzig: Grass – Chwin – Huelle; V. Etnokultura in statu nascendi. Lenz – Kruk – Bobrowski – Panas – Krall; VI. Śląski tygiel Horsta Bienka; VII. Wspomnienie jako legitymacja wspólnej historii: przypadek Andrzeja Kuśniewicza; VIII. (Auto)biografia, czyli próba tożsamości; IX. Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości; X. Marcel Reich – Ranicki: człowiek trzech kultur; Aneks: Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze.

  Przekł. bułg. rozdz. Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości pt. Miloš i Kaneti – (awto)biografiâta kato kul’turen tekst. [Przeł.] R. Petrova. „Literaturni Balkani” Sofia 2011 nr 21.

 12. Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie. Kr.: Universitas 2005, 342 s.
 13. Zawartość: Cz. I. Studia: Projekt krytyki etycznej; O dwóch rodzajach literaturoznawczego dyskursu; Trzy utraty i trzy pożytki; Struktury poznawcze powieści modernistycznej (Zarys); Literatura polska XX wieku w perspektywie porównawczej: modernizm – awangarda – postmodernizm. Rekonesans; (Auto)biografia, czyli próba tożsamości (poz. 8); Pogranicza i mniejszości kulturowe. – Cz. II. Szkice literackie: Między Inter- a transkulturowością: przypadek Bobkowskiego; Estetyka ironii u Gałczyńskiego; Śmierć (nie)wyrażona. Poetyckie przykłady dyskursywizacji odejścia; „… i trwała śmierć bez zmartwychwstania”. O poezji Jana Bolesława Ożoga; Historia albo mity powszednie: „Król Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza; Poetyka powszedniości Kornela Filipowicza. Na materiale mikropowieści; Stare pytania do młodej literatury; Reguła kompensacji. O nowej formule kresowości literackiej; Rewizja wzorca patriotycznego w literaturze polskiej „nowych roczników”.

 14. Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki. [Szkice]. Wwa: Elipsa 2009, 347 s.
 15. Zawartość: Od autora – Wstęp: Dyskurs jako przedmiot komparatystyki; Exemplum I: Większość versus mniejszość – dialektyka dyskursu; Exemplum II: Dyskurs płci. – Dyskursy estetyczne: Ponowoczesna melancholia. Modelowanie dyskursu; Powszechna estetyzacja; Kamp i jego ponowoczesne (po)wiązania; Estetyka melancholii w prozie Schulza; Dialog poezji i malarstwa. Różewicz i Bacon; Różewicz i Mann: paralela komparatystyczna; Geografia kulturowa. Mapa Stasiuka; Modernizm, awangarda, postmodernizm – projekt całości. – Dyskursy tożsamościowe. Psychologia i socjalność: Fantazmatyka Kuśniewicza; Fantazmat żydowski w literaturze polskiej; Swój/obcy/inny. Gdzie jesteśmy?; Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler; Historia i historiografia?; Opozycja „metropolia–prowincja” w literaturze polskiej XX wieku. Kilka aspektów; Kresy w perspektywie postkolonialnej; Wokół stereotypów polskości i niemieckości.

  Przekł. poszczególnych rozdz.: ang. : Estetyka melancholii w prozie Schulza: Aesthetics of Melancholy in Bruno Schulz’s. W: (Un)masking Bruno Schulz. Amsterdam, New York 2009 s. 307-327. – bułg. Swój/obcy/inny. Gdzie jesteśmy?: Svoj i čužd. Kde sme nié? W: Vpreki različiâta. Sofiâ 2008 s. 13-28.

 16. Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne. [Szkice]. Wwa: Elipsa 2011, 416 s.
 17. Zawartość: Wstęp: Od autora. – Cz. I. Literatura i/a poznanie: POSTne literaturoznawstwo; Projekt krytyki etycznej [poz. 9]; Trzy utraty. I trzy pożytki (poz. 9); Struktury poznawcze powieści modernistycznej. (Zarys) [poz. 9]; Modernizm, awangarda, postmodernizm – projekt całości [poz. 10]. – Cz. II. Dyskurs i tożsamość: Dyskurs jako przedmiot komparatystyki [poz. 10]; Pogranicza kulturowe. Kilka pytań i parę konstatacji; (Auto)-biografia, czyli próba tożsamości [poz. 8]; Fantazmat żydowski w literaturze polskiej [poz. 10]; Swój/obcy/inny. Kontynuacja; Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej. – Cz. III: Estetyka i/a gender [z poz. 10]: Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia; Estetyka melancholii w prozie Schulza; Powszechna estetyzacja; Kamp i jego nowoczesne (po)wiązania.

  Przekł. ukr. rozdz.: Dyskurs jako przedmiot komparatystyki: Diskurs âk predmet komparativistiki. [Przeł.] M. Bracka. W: Zahid-Shid: osnovni tendenci rozvitku sučasnogo porinal’nogo literaturoznavstva. Doneck 2012 s. 147-159.

 18. Dwa wątki. [Studia]. Wwa: Dom Wydawn. Elipsa 2015, 324 s.
 19. Zawartość: Od autora. – Cz. I. Lektury podwójne: Geopoetyka a badania kulturowe; Literatura gdańska. Nagrody i historia; Śląsk Horsta Bienka; Tekst Triestu. Początki włoskiego modernizmu; Miłosz i Magris – pararela mitologiczna; Claudio Magris: dialektyka harmonii i rozpadu; Miłosz i Canetti – autobiograficzne świadectwa wielokulturowości; Musil i Roth. Ironia i nostalgia; Różewicz i Mann: paralela komparatystyczna; Melancholijne dialogi Różewicza; Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: J. Bocheński, „Naso poeta” i Ch. Ransmayr, „Die letzte Welt”; Wokół romantycznego paradygmatu (Pierścionek z końskiego włosia Al. Ścibora-Rylskiego i Pierścionek z orłem w koronie A. Wajdy); Literackie i kulturalne przestrzenie podwójnej emigracji: Bobkowski i Regler [poz. 10] – Cz. II. Literatura polsko-żydowska. Noty wokół trudnego tematu: Format żydowski w literaturze polskiej; Rody polsko-żydowskie: dyskursywizacja tożsamości; Grynberg i Krall: Dwie strategie pisarstwa poholocaustowego; Żydowski barbarzyńca w polskim Edenie; Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski; Między dyskursem publicznym a metodologią. Świadomość polska w przebudowie.

 20. Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej. [Monografia]. Wwa: Elipsa 2016, 341 s.
 21. Tylko seks? Antropologia erotyzmu od Sade’a do Houellebecqa. [Studium]. Wwa: Wydawn UW 2018, 284 s.
 22. Artykuły i studia w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Autobiografizm – klęska czy szansa literatury? „Mies. Lit.” 1988 nr 1 s. 39-52. – Kryzys i rozpad monarchii habsburskiej w świetle polskiej i niemieckojęzycznej literatury XX wieku. „Prz. Hum.” 1995 nr 3 s. 57-68. – Pesymistyczne wątki w filozofii i teorii literatury XX wieku. „Prz. Hum.” 1996 nr 3 s. 71-84. – Pogranicza kulturowe. „Prz. Hum.” 1998 nr 3 s. 27-44. – Literackie i kulturowe przestrzenie podwójnej emigracji. Bobkowski i Regler. [Współaut.:] D. Uffelmann. „Prz. Hum.” 2002 nr 6 s. 99-113, toż w przekł. niem.: Kulturelle und literarische Räume doppelter Emigration (Frankreich–Lateinamerika). Andrzej Bobkowski und Gustaw Regler. W: Exclusion. München 2006 s. 139-180. – Nodes of political time: 1945 (współautor). W: History of the literary cultures of East-Central Europe. Amsterdam/Philadelphia 2004 s. 143-176. – O dwóch rodzajach literaturoznawczego dyskursu. [Wstęp do:] Czytane na nowo. Izabelin 2004 s. 7-29. – Polilog Gałczyńskiego. W: Mag w cylindrze. O pisarstwie K.I. Gałczyńskiego. Pułtusk 2004 s. 125-137. – Polnische Wege auf deutsche Spuren. Die Literatur und die Dialektik der Geschichte. [Przeł.] D. Uffelmann. W: Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk. Frankfurt am Main 2004 s. 7-21. – Historia czy/i historiografia w dramacie współczesnym. „Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2005 t. 34 s. 197-204. – Problematyka mniejszości narodowo–etnicznych kulturowych i seksualnych w literaturach słowiańskich po roku 1989. [Wstęp do:] Literatury słowiańskie po roku 1989 T. 4. Mniejszości. Wwa 2005 s. 7-21, toż w przekł. ang.: The problems of national ethnic, cultural and sexual minorites in Slavic literatures after 1980. „Neohelicon”, Budapeszt 2006 t. 33 z. 2 s. 73-88. – Literatura jako nośnik etycznego dyskursu epoki: Fin de siècle i fin de millénaire. W: Etyka i literatura. Wwa 2006 s. 392-402. – Modele literatury i kultury według Italo Calvino. Postmodernistyczna intertekstualność. W: Czytane na nowo. Wwa 2006 s. 243-257. – [Wstęp do:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Wwa 2006, s. 7-32; przekł. fragm.: serb.: Swoji ili/i tudi. Jevreji u polskoj kulturi. W: Slika drugog u balkanskim i srednjioevropskim književnostima. Beograd 2006 s. 105-115; ang.: Fellow countryman or/and aliens. The Jews in polish culture and literature. [Przeł.] J. Adamko. W: Multiculturalism at the start of 21st century. Łódź 2007 s. 227-240.– Estetyka współczesnej melancholii. W: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Wwa 2007 s. 203-218. – Etyczny wygłos interpretacji. Rozumienie, warunki, sens. W: Filozofia i estetyka interpretacji. Kr. 2007 s. 221-233. – Modernizm a postmodernizm. Przeciw, obok czy wraz? W: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Pozn. 2007 s. 51-69, przekł. chorw.: Modernizm i postmodernizm. Protiv, poved ili za jedno? W: Oslamingu-drugi. Osijek/Pozn. 2006. – Dialogi Różewicza. Intra- i intertekstualne gesty poety w późnych tekstach. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Szczec. 2008 s. 169-182. – Facing the stereotypes of Polishness and Germanness: Rudnicki and others. W: Contemporary Polish migrant culture and literature in Germany. Frankfurt am Main 2011 s. 81-101. – Komparatystyka kulturowa. W: Komparatystyka dla humanistów. Wwa 2011 s. 211-288. – Miłosz i Magris – paralela mitologiczna. W: W kręgu idei Miłoszowskich = Miłoszo idéju pasaulyje. Vilnius 2011 s. 34-45. – Poetologiczne i semantyczne aspekty „reguły NIE” w poezji Ewy Lipskiej (na materiale „Piątego zbioru wierszy”). W: Pogłosy. Aspekty twórczości Ewy Lipskiej. Wiedeń 2011 s. 27-38. – Geopoetyka jako principium comparationis w badaniach kulturowych. „Rocz. Komparatystyczny” 2012 nr 3 s. 9-28. – Grynberg i Krall: dwa modele dyskursu polsko-żydowskiego. W: Osteuropäisch-Jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahrhundert. Identität und Poetik. München-Berlin-Washington 2013 s. 259-270. – Literatura emigracyjna lat osiemdziesiątych. Perspektywa amerykańska. Głowacki i inni. W: Poetyka migracji. Katow. 2013 s. 288-303, przekł. niem.: Emigrantenliteratur der 1980er Jahre. Die amerikanische Perspektive: Głowacki und andere. [Przeł.:] T. Weiler. W: Polinische Literatur in Bewegund Die Exilwelle der 1980er Jahre. Bielefeld 2013 s. 177-191. – Dwa przypadki kulturowego przekładu Owidiusza: Juliusz Bocheński, „Nazo poeta” i Christoph Ransmayr, „Die letzte Welt”. „Rocz. Komparatystyczny” 2014 s. 85-104. – Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi. „Porównania” 2013 s. 93-105. – Wilk w Rosji: subaltern? w imperium? (polemika z konceptem „postzależności”). „Porównania” 2014 s. 105-120. – Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna. Rewizja pojęć analitycznych. „Rocz. Komparatystyczny” 2015 s. 395-413, przedr. w: Narodowe, regionalne, kontynentalne, światowe – literatury i dyskursy o literaturach. Kr. 2018. – Der interkulturelle Text. Die Morphologie und die Philosophie = Tekst międzykulturowy. Morfologia i filozofia. W: Migrantenliteratur im Wandel. Junge Prosa mit (nicht nur) polnischen Wurzeln in Deutschland und Europa = Literatura migracyjna w procesie. Młoda proza (nie tylko) polskiego pochodzenia w Niemczech i w Europie. Leipzig 2016 s. ?. – Proza migracyjna. Źródła i znaczenie. „Teksty Drugie” 2016 nr 3 s. 288-307. – „Sacrum” versus „profanum” v pozdni filozofii Leszka Kołakowského (s nékolika dodatky). Przeł. K. Čermochová. W: Lidský život a každodennost v literature. Praha 2016 s. 67-77. – Ekonstrukcja ekfrazy. Przykład Grochowiaka. W: Literatura a malarstwo. Wwa, Kr. 2017 s. 165-178. – Kulturowy tekst Triestu. Na progu nowoczesności. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 1. Teksty doświadczenia. Wwa 2017, s. 63-81 – Literatura Wiednia anno 1900. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 2 Doświadczenia tekstu. Wwa 2017, s. 67-82. – Literatura gdańska. Narody i historia. „Rocz. Komparatyst.” 2017 nr 8 s. 9-32. – Między obrazem publicznym a intymnym. Projekt poszerzenia imagologii na przykładzie twórczości Katarzyny Kozyry i Ewy Kuryluk. „Porównania” 2017 nr 1.

Prace redakcyjne

 1. Stanisław Piętak: Pisma. Pod red. S. Lichańskiego. T. 3-5. Oprac. i posł.: M. Dąbrowski. Wwa: LSW 1988, s. 441 + 357 + 474.
 2. Zawartość : T. 3: Młodość Jasia Kunefała; Białowiejskie noce; Nagi grom; Ucieczka z miejsc ukochanych; t. 4: Po burzy; Ciężkie lato; Odmieniec; t. 5: Burzliwa pora; Bliski kraj; Plama.

 3. Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. [Szkice]. Pod red. M. Dąbrowskiego i A.Z. Makowieckiego. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2000, 470 s.
 4. Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich. [Szkice]. Red. nauk. M. Dąbrowski i H. Gosk. Wstęp: M. Dąbrowski. Izabelin: Świat Lit. 2004, 366 s. Seria Prac Zakładu Lit. Pol. XX w. Inst. Lit. Pol. UW.
 5. Dwudziestowieczność. [Studia]. Pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2004, 664 s.
 6. Drohobycz wielokulturowy = Bagatokul’turnij Drogobič. [Szkice]. Red.: M. Dąbrowski, W. Meniok. Wwa: Elipsa 2005, 284 s.
 7. Tekst w jęz. pol. i ukr.

 8. Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 4. Mniejszości. [Szkice]. Po red. nauk. M. Dąbrowskiego. Wwa: Kolor Plus 2005, 272 s.
 9. Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich. [Szkice]. Red. nauk.: M. Dąbrowskiego i M. Kliszcz. Wstęp M. Dąbrowski. Wwa: Elipsa 2006, 323 s. Ser. Pr. Zakładu Lit. Pol. XX w. Inst. Lit. UW.
 10. Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia. [Szkice]. Pod red. M. Dąbrowskiego i A. Molisak. Wstęp: M. Dąbrowski. Wwa: Elipsa 2006, 473 s.
 11. Lektury inności. Antologia. Pod red. M. Dąbrowskiego i R. Pruszczyńskiego. Wwa: Elipsa 2007, 278 s.
 12. Lektury płci. Polskie (kon)teksty [Szkice]. Red. nauk.: M. Dąbrowski. Wwa: Elipsa 2008, 464 s.
 13. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Red. nauk.: M. Dąbrowski. Wwa: Wydawn. UW 2011, 486 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2009, 2013.

Powrót na górę↑

Stanisław Piętak

 • S. FRYCIE: Literacki portret Stanisława Piętaka. „Prz. Hum.” 1978 nr 7/8.
 • M. GIERYCZ: Studium o Piętaku. „Tyg. Kult.” 1978 nr 18.
 • J. KOPROWSKI: Trzy wcielenia Piętaka. „Nowe Książ.” 1978 nr 16.
 • D. MARSZAŁKOWSKA: Przypomnienie Piętaka. „Mies. Lit.” 1978 nr 11.
 • M. POPIEL: Romantyczny portret. „Życie Lit.” 1978 nr 24.
 • S. TOMALA: Życie w poezję uwikłane. „Literatura” 1978 nr 18.
 • M. CECHNICKA. „Ruch Lit.” 1980 nr 3.
 • A. STANISZEWSKI. „Lit. Lud.” 1981 nr 4/6.

Powrót na górę↑

Tadeusz Breza

 • S. FRYCIE: Książka o Tadeuszu Brezie. „Polonistyka” 1983 nr 8.
 • B. ROGATKO: Wyznawca formy. „Twórczość” 1983 nr 12.
 • T. WÓJCIK: Tadeusz Breza. „Prz. Hum.” 1983 nr 12.

Powrót na górę↑

Polska awangarda prozatorska

 • A. KONKOWSKI: W potrzasku zwątpienia. (O polskiej awangardzie prozatorskiej). „Prz. Hum.” 1996 nr 3.

Powrót na górę↑

Literatura polska 1945-1995

 • A. NASIŁOWSKA: Synteza pułtuska. „Nowe Książ.” 1997 nr 12.
 • S. STANIK: To ci historia! „Myśl Polska” 1997 nr 45.
 • L. SZARUGA: Literaturoznawczy horror. „Kultura”, Paryż 1997 nr 9, polem. M. DĄBROWSKI. „Kultura”, Paryż 1998 nr 1 /2.
 • T. WÓJCIK: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. „Prz. Hum.” 1997 nr 6.

Powrót na górę↑

Postmodernizm

 • M. SIEDLECKA. „Estetyka i Krytyka” 2003 nr 5.

Powrót na górę↑

Swój/Obcy/Inny

 • J. PAŁACH: Mniejsze i większe ojczyzny. „Nowe Książ.” 2002 nr 6.
 • A. UBERTOWSKA: Paradoksy innego. „Teksty Drugie” 2004 nr 1 /2.

Powrót na górę↑

Projekt krytyki etycznej

 • E. KRASKOWSKA: O potrzebie metafizyki. „Prz. Hum.” 2007 nr 2.

Powrót na górę↑

Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki

 • R. CIEŚLAK: Dyskurs jako podmiot komparatystyki. „Pogranicza” 2010 nr 1.
 • T. WÓJCIK: Projekt nowoczesnej komparatystyki kulturowej. „Prz. Hum.” 2010 nr 4.
 • K. BIELAWNA: Pytania do „Komparatystyki dyskursu” „Rocz. Komparatystyczny” 2011, polem. M. DĄBROWSKI: Odpowiedzi wieku… Tamże.
 • B. POPIEL: Dyskurs, estetyka, tożsamość. Spojrzenia komparatystyczne. „Rocz. Komparatystyczny” 2011.

Powrót na górę↑

Dwa wątki

 • B. ZIELIŃSKI: Uroda i mądrość konstrukcji binarnej. „Pozn. Studia Slaw.” 2016 nr 10.
Marlena Sęczek

 1. Data dzienna urodzenia wg inf. autora w ankiecie dla IBL PAN z 2009

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Mieczysław DĄBROWSKI
Nawigacja
Narzędzia