Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1961

Krypt. i pseud.: m., (m), M.K., raM, Zbigniew Marek.

Historyk literatury, krytyk literacki, poeta, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 7 grudnia 1961 w Jędrzejowie; syn Stanisława i Józefy z Antoszewskich, rolników. W 1981 ukończył Technikum Elektryczne im. I. Pawłowicza Kamyszewa w Sosnowcu, po czym rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim (UŚl.). Debiutował w 1980 utworem poetyckim Pieśni, ogłoszonym w tyskim tygodniku „Echo” (nr 33). W 1983 rozpoczął współpracę z miesięcznikiem „Poezja”, w którym zamieszczał recenzje i artykuły. Wiersze i recenzje publikował też w czasopismach studenckich „Kwartał” (od 1983; w 1987 został zastępcą redaktora naczelnego pisma) i „Student” (1986-88) oraz w pismach „Fakty” (1985-88), „Pismo Literacko-Artystyczne” (1986-88), „Radar” (1986-87), „Życie Literackie” (1986-89), a także w antologiach poetyckich. W 1984 otrzymał stypendium Naczelnej Rady Kultury ZSP. Ukończywszy studia w 1986, został zatrudniony w sekretariacie Zakładu Filologii Germańskiej. Od 1987 był asystentem (z przerwą w latach 1988-89, kiedy odbywał służbę wojskową w Szkołach Podchorążych Rezerwy w Szczecinie i Tczewie), a od 1989 starszym asystentem w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej (od 1991 Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, INoLP, od 2005 Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego) UŚl. W 1987-88 pracował na pół etatu w tygodniku „Życie Literackie”. W 1989 otrzymał Stypendium im. T. Borowskiego. Rozpoczął stałą współpracę jako recenzent z miesięcznikiem „Twórczość” (1989-96, 2000-01). W 1991 otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy Twórczość Adama Czerniawskiego (promotor prof. Włodzimierz Wójcik) i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w INoLP. W 1992 i 2004 był redaktorem naczelnym „Rocznika Sosnowieckiego”, w którym także zamieszczał recenzje, a w 1995-2003 kierownikiem działu krytyki i eseju w miesięczniku „Śląsk” (i odtąd stale w nim publikował, m.in. od 2017 sylwetki wybitnych śląskich badaczy literatury). Od 2017 jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Śląsk”. Współpracował też m.in. z „Opcjami” (1995-98, 2001) i „Nowymi Książkami” (stale w 1998-2005). W 1993 wszedł w skład Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. W latach 1993-98 był sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącym Towarzystwa Zachęty Kultury, w 1993 członkiem-założycielem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach (w 1993-2001 sekretarz, 2001-05 i od 2013 wiceprezes, 2005-13 członek zarządu). W 1998 został członkiem Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego, a w 2000 SPP, w 2005 Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, w 2017 Stowarzyszenia im. W. Szewczyka, a w 2018 Polskiego PEN Clubu. W 1996-2002 był zastępcą dyrektora INoLP UŚl. W 1999 uzyskał habilitację na podstawie książki Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce (wyd. 1999) i w 2000 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UŚl. W 2002-08 pełnił funkcję dyrektora INoLP, w 2002 został kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej (od 2018 Zakład Literatury XX i XXI wieku), w 2008-11 był kuratorem Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki w tymże Instytucie. W 2008-16 był członkiem Senatu Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej. Okresowo pracował także jako profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (2002-04), Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (2005-06), Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach (2009-10). W 2004 został członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, m.in. w Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej przy Komitecie (2004-07). W 2004 uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 2007 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego UŚl. W 2008 został ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach. W tymże roku objął funkcję prodziekana ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Filologicznego UŚl. (do 2016), a w 2010 pełnomocnika rektora ds. reprezentowania uczelni w Akademii „Artes Liberales” (do 2016). W 2011-13 kierował Studiami Podyplomowymi Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, w 2013 był pomysłodawcą i współtwórcą Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚl. Został członkiem rady naukowej czasopism „Śląskie Studia Polonistyczne”, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, „Tematy i Konteksty”, „Iudaica Russica”, „Logopedia Silesiana” (przewodniczący rady naukowej) i „Narracje o Zagładzie” (przewodniczący rady naukowej). W 2012 był laudatorem w przewodach doktorskich honoris causa dla Sławomira Mrożka (UŚl.) i Wiesława Myśliwskiego (Uniwersytet Rzeszowski). Za zasługi na polu nauki i na rzecz kultury polskiej otrzymał wiele nagród, w tym Medal im. S. Grochowiaka (1988), Nagrodę Funduszu Literatury (1990), dwukrotnie Nagrodę Artystyczną dla Młodych Twórców Wojewody Katowickiego (1992, 1994), Nagrodę Literacką im. M. Jodłowskiego (1996), nagrodę torontońskiej Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (2003) i Miasta Sosnowca (2004) i Prezydenta Miasta Katowice (2018). W 2015 Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nadał mu tytuł doktora honoris causa. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2005), Brązowym (2005) i Srebrnym (2017) Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006), Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007).

W 1990 ożenił się z Joanną z domu Dusiło, polonistką; ma syna Michała (ur. 1991), anglistę. Mieszka w Katowicach.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Götterdämmerung – emigracja wewnętrzna – Reduta. O literaturze i pokoleniu literackim lat osiemdziesiątych. [Szkic]. Sosnowiec: Piwnica Lit. „Remedium” 1983, [44] s. powiel.
 2. Zawartość: Dwa pokolenia [po Sierpniu 1980 i Grudniu 1981]; Pokolenie Reduty; Literatura młodych po Sierpniu i Grudniu; Dyspozycje światopoglądowe; Stan na dzisiaj.

 3. Nie śnijcie mnie w waszych snach. [Wiersze]. Sosnowiec: Studenckie Centrum Kultury RU [Rady Uczelnianej] ZSP UŚl. „Zameczek-Remedium”, Piwnica Lit. „Remedium” 1983, 19 s., Tomiki Debiutanckie PL [Piwnicy Lit.] „Remedium”.
 4. Zanim rozpierzchniemy się w słowach. [Wiersz]. Sosnowiec: Studenckie Centrum Kultury RU [Rady Uczelnianej] ZSP „Zameczek-Remedium” 1984, [4] s.
 5. Zaproszenie na wieczór autorski.

 6. U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego. [Studium ]. Gliwice: „Wokół Nas” 1991, 125 s.
 7. Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego. Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej. Gliwice: „Wokół Nas” 1992, 115 s.
 8. Kronika nocy. Wiersze z lat 1982-1990. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 1992, 54 s. Rękopisy Nie Płoną.
 9. Gdy stoję tak nieruchomo. [Wiersze]. Katow: Tow. Zachęty Kultury 1993, 40 s.
 10. Bliżej zimy niż lata. Wiersze, przekłady, imitacje. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1995, [70] s.
 11. Mały leksykon kultury. Kierunki, style, tendencje. [Współaut.:] J. Kisielowa, Z. Marcinów. Katow.: Videograf II 1996, 276 s.
 12. Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej – próba modelu. Kielce: Szumacher 1996, 49 s. PAN. Oddz. w Katow. Komisja Hist.-lit. Przedr. zob. poz. 15, 16.
 13. Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej. Katow.: Śląsk 1998, 240 s.
 14. Od Różewicza. Małe szkice o poezji. Katow.: Forum Sztuk 1999, 143 s.
 15. Zawartość: I. Na początku był „Niepokój”; Dylematy Różewiczowskie; Poezja i godność; Role poety; Wiersz – „znieruchomiały obraz świata”; Dwa krajobrazy tej samej kultury; Uwiedziony; Młodzi i Różewicz. – II. Czytanie Herberta; Akwinata przewrócił się w niebie. – III. Poetyka wielogłosowości; Głosów zbieranie; „Poezja jest metaforą”. – IV. Symbolizm egzystencjalny; Pośrodsku cienia i światła; W stronę milczenia. – V. „Prawdą jest to, co nas wiąże”; Rozmowa – znak obecności; „Przestań się bać, nie pisać”.

 16. Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce. Katow.: Wydawn. UŚ 1999, 145 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1788. Wyd. 2 [popraw.] tamże 2014, 220 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3147.
 17. Zawartość: Wstęp: Symboliczna data polskiej kultury; Potrzeba syntezy; Słowo o książce. – Dialektyka przełomu 1955-1959 w Polsce: Wprowadzenie; Światopogląd; Tradycja; Nowa faza kultury; Porządki literatury; Zakończenie. – Egzystencjalizm doby Października. Prolegomena recepcyjne: Wprowadzenie; Wrogowie i sprzymierzeńcy; Zmiana paradygmatu; Zakończenie. – O model literatury nowoczesnej: Wprowadzenie; Plastyka; Poezja; Proza; Zakończenie. – Od „realizmu socjalistycznego” do „literatury tematu”: Wprowadzenie; Między realizmem i awangardą; W stronę literatury tematu; Zakończenie.

 18. Pamięć, biografia, słowo. Szkice o poetach dwóch generacji. Katow.: Gnome 2000, 121 s., Obrazy Lit. XX w., t. 4.
 19. Zawartość: Tragiczna świętość. O „Rodzie Anhellich” Zdzisława Stroińskiego; Skrwawiony mit. O „Śniły mi się szarże…” Zdzisława Stroińskiego; Pamięć, biografia, poezja. Przypisy do wierszy Tadeusza Różewicza; Poeta „punktu zero”. Tadeusz Różewicz wobec „cezury oświęcimskiej”; Bunt i satyra. Poeci z Kontynentów wobec fantazmatów polskości; Szkic do portretu Bogdana Caykowskiego; Metapoezja. Adama Czerniawskiego istnienie w wierszu.

 20. Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Katow.: Wydawn. UŚl. 2004, 181 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2205.
 21. Zawartość: Pięćdziesięciolecie. Próba periodyzacji literatury polskiej po 1939 roku; Obecność emigracji. Literatura polska na obczyźnie w krajowej świadomości badawczej; Skamander i Awangarda? O nową typologię poezji polskiej na obczyźnie po 1939 roku; Polrealizm. Przyczynek do opisu współczesnych doktryn literackich; Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze krajowej – próba modelu [por. poz. 10, 16]; Między kulturą rodzimą i obcą. Doświadczenie poetyckie londyńskiej grupy Kontynenty; Zjawa pokolenia. Uwagi o generacji 60; Strategia i poetyka Nowej Fali. Szkic materiałowy; Nazwy młodej poezji po 1968 roku. Szkic materiałowy; Przełom 1980-1989: hipoteza zmiany kulturowej.

 22. Przypisy do współczesności. [Szkice]. Katow.: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katow.; Ag. Artyst. Para 2006, 183 s.
 23. Zawartość: Współczesność, czyli nieciągłość faktografii. – Druga Wojna: Ocean wojny. O „Pamiętniku po klęsce” Kazimierza Wyki; Zerwane przymierze. O wierszu „Bóg” Zdzisława Stroińskiego; Krajobraz po klęsce. O wierszu „Staw się zaplątał” Zdzisława Stroińskiego; Ponura polskość. O wierszu „Polska” Zdzisława Stroińskiego; Prawdziwy debiut Różewicza. – Wielki Przełom: Gatunek i forma świata. Wstępna próba opisu form poetyckich przełomu 1955-1959 [por. poz. 10, 15]; Osąd historii, rodowodu i zbrodni. O „Ziemi przypisanym” Juliana Kawalca; Apologeta moderny. Rzecz o Ryszardzie Zenglu. – Emigracja: Aksjomat Ihnatowicza. Przypis do światopoglądu londyńskiej grupy Kontynenty; Krytyka literacka na emigracji. Rekonesans.

 24. Wypominki. Wiersze z lat 1995-2008. Katow.: Śląsk 2009, 43 s.
 25. Ananke i Polska. O liryce Zdzisława Stroińskiego. Katow.: Wydawn. UŚl. 2010, 165 s., Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2833.
 26. Czułość. Wiersze. Katowice: Śląsk 2011, 41 s.
 27. Było i się zmyło. Wiersze. Katowice: Śląsk 2012, 64 s.
 28. Critica varia. Katow.: Wydawn. UŚl. 2013, 256 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3062.
 29. Zawartość: Antescriptum: Współczesność: tekst umykający. – Przeglądy: Narracje emigracyjne. O typologiach prozy polskiej na obczyźnie po roku 1939; Tekst Orientacji. Jak czytano/czytamy „nieobecne pokolenie”; Po roku 1989. Jak możliwa jest synteza literatury polskiej. – Portrety: Prawo sądu. O Stanisławie Baczyńskim; Historiozof polskiej emigracji. Tymon Terlecki w pierwszych latach drugiego wychodźstwa niepodległościowego; Pamięć i widmo świata. O „Rozmowach z Marią Kuncewiczową”; Krytyka jako autobiografia. Szkic do portretu Jacka Łukasiewicza; Literatura, czyli świat. O Andrzeju K. Waśkiewiczu; Marzenie i śmierć. O Stefanie Szymutce. – Rozmowy: Z Katowic na wojnę. Rozmowa z Wojciechem Żukrowskim; Romantyzm to walka o oddech. Rozmowa z Ireneuszem Opackim; O literaturze, literatach i badaniach literackich. Rozmowa z Henrykiem Markiewiczem. – Laudacje: „Nic, najwyżej piękno”. Pochwała Czesława Miłosza; Jeden z pokolenia. Pochwała Tadeusza Różewicza; Jeden z nas. Pochwała Sławomira Mrożka; Kulturę umarłą przeniósł do wieczności literatury. Pochwała Wiesława Myśliwskiego.

 30. Droga. [Wiersze]. Katowice: Śląsk 2013, 66 s.
 31. Ruiny istnienia. Szkice o poetach mniej obecnych. Katow.: Wydawn UŚl. 2013, 154 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3047.
 32. Zawartość: Poezja świadectwa. Wprowadzenie do „Hymnów” Józefa Wittlina; Ekstaza i płacz. O jednej balladzie Emila Zegadłowicza; Płacz i euforia. O dwóch wierszach śląskich Juliana Przybosia; Norma Dnia i Pasja Nocy. Glosa do symboliki poetyckiej Tadeusza Sułkowskiego; Między przepaściami. O poezji Wilhelma Szewczyka; Teologia losu. Noty o poezji Bogdana Czaykowskiego; Ruiny istnienia. O poezji Andrzeja K. Waśkiewicza.

 33. C’est la vie. Wiersze. Katow.: Śląsk 2014, 59 s.
 34. Martwa natura. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 2015, 57 s.
 35. Między wierszami. Jedenaście miniatur krytycznych. Katow.: Wydawn UŚl. 2015, 120 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3379.
 36. Zawartość: Nie tren. O „Zmarłym” Władysława Sebyły; Poróżnienie. O „Dwóch śmierciach” Władysława Szlengla; Z czym się żegnamy? O „Zaśpiewie” Czesława Miłosza; Starość, samotność. O wierszu czesława Bednarczyka; Trwałość rzeczy? O wierszu „Pamiątka” Adama Czerniawskiego; Spotkanie. O „Kanadzie” Zofii Bohdanowiczowej; „Utracone” i „odzyskane”. O dwóch wierszach Floriana Śmiei; Ciemność i blask. O „Modlitwie” Stanisława Grochowiaka; Jak zrobić wiersz? O „Literacie” Ryszarda Milczewskiego-Bruno; Wędrówka, los. O piosence Edwarda Stachury.

 37. Nieuchronnie zbliżam się do was. Wiersze z lat 1980-2015. Wyboru dokonał Andrzej Szuba. Kraków: Miniatura 2015, 104 s.
 38. Łazarz. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 2016, 55 s.
 39. Wieniec dla zmarłych. Wybór wierszy w układzie autora. Posł.: K. Niesporek. Katow.: Śląsk 2017, 81 s.
 40. Pożegnania. Kr.: Miniatura 2018, 80 s.
 41. Uniesie nas wiatr. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 2018, 63 s.
 42. Studia i artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Poezja w świetle filozofii literatury. O „wewnętrznej” teorii poznania w twórczości Adama Czerniawskiego. W: Poezja i nostalgia. Katow. 1987 s. 134-152. – Wybory Ryszarda Milczewskiego-Bruno. „Pis. Lit.-Artyst.” 1987 nr 11-12 s. 230-240. – Czy istnieje młoda poezja? W: Moje miejsce: Wczoraj i Dziś. Kr., Chorzów 1988 s. 91-105. – Nowa Fala: wprowadzenie do tematu. „Pis. Lit.-Artyst.” 1988 nr 9 s. 96-104. – „Z gapiostwa, z ekstazy i z niebycia”. O niektórych aspektach światopoglądu Marii Kuncewiczowej. W: W stronę Kuncewiczowej. Katow. 1988 s. 19-30. – „Co też mogłem mieć przed sobą?” Propozycja interpretacyjna „Królewicza” Edwarda Stachury. W: Małe formy prozatorskie. Katow. 1990 s. 62-73. – Polskie przekłady „Requiem” Anny Achmatowej. Uwagi wstępne. W: Przekład Artystyczny. T. 2. Katow. 1991 s. 31-43. – Kontynenty. W: Literatura emigracyjna 1939-1989. T. 1. Katow. 1993 s. 133-146. – Literatura polska przełomu 1955-1959 wobec egzystencjalizmu. W: Plotka. Katow. 1994 s. 62-80. – Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej. Tezy. W: Cezury i przełomy. Katow. 1994 s. 84-98. – Tadeusza Różewicza spory o poezję. W: Świat integralny. Katow. 1994 s. 39-54.– Poetics or Politics: Contemporary Polish Literature. [Transl. W. Maj]. W: „Canadian Review of Comparative Literature” / „Revue Canadienne de Littérature Comparée”, Toronto 1995 vol. 22 nr 3-4 s. 837-844. [Współautor: P. Fast]. – O model literatury nowoczesnej. W: Październik ‘56. Kraków 1996 s. 39-75. – Sześćdziesięciolecie. Próba nowej periodyzacji literatury polskiej po 1939 roku. „Okolica Poetów” 1999 nr 4 s. 9-13. – Czy istnieje „literatura zagłębiowska”? W: Zagłębie Dąbrowskie. Katow. 2001 s. 315-319. – Rzut oka na polską literaturę na Śląsku w XX wieku. W: Śląsk literacki. Katow. 2001 s. 66-79. – Próba periodyzacji literatury polskiej po roku 1939. W: Dzieło literackie i książka w kulturze. Katow. 2002 s. 262-270. – Diaspora śląska: pytania bez odpowiedzi. W: „My som tukej”. Katow. 2004 s. 41-46. – Jak zrobić wiersz? Z zagadnień warsztatu poetyckiego Ryszarda Milczewskiego-Bruno. W: Žánry živé, mrtvé, revitalizované. Opava 2006 s. 72-78. – Prowincjusz. Modele lektury poezji Ryszarda Milczewskiego-Bruno. W: Żonglerzy słów w literaturze. Katow. 2006 s. 139-152. – Różewicz i Šajtar. Przypis do nieznanego fragmentu kontaktów polsko-czeskich. W: Chodec cestami poezie. Opava 2007 s. 85-91. – Śląsk poza Logosem. O „Piątej stronie świata” Kazimierza Kutza. W: Kutzowisko 2. Katow. 2009 s. 251-256. – Dwa wiersze Juliana Przybosia. W: Alfabet Paszka. Katow. 2010 s. 182-201. – Z czym się żegnamy? O „Zaśpiewie” Czesława Miłosza (miniatura). W: Stolice i prowincje kultury. Warszawa 2012 s. 486-489. – Zagłada Różewicza. W: Niepokoje: twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady. Katow. 2014 s. 21-29. – Założenia, modele, struktury. O syntezach historycznoliterackich Józefa Bujnowskiego. W: Zesłania i powroty: twórczość Józefa Bujnowskiego. Katow. 2014 s. 157-172. – Ekstaza i płacz. O jednej balladzie Emila Zegadłowicza. W: Emil Zegadłowicz daleki i bliski. Katow. 2015 s. 199-208. – Herbert i świat Rzymu. „Śl. St. Polonist.” 2015 nr 2 s. 241-248. – O zagłębiowsko-śląskiej szkole badań skamandryckich. W: Reinterpretacje. Katow. 2015 s. 369-381. – Poróżnienie w śmierci. O „Dwóch śmierciach” Władysława Szlengla. W: Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Katow. 2015 s. 77-84. – Prowincja jako kategoria kultury literackiej. W: Historik a literát v provincii. Historyk i pisarz na prowincji. Ostrava 2015 s. 181-193. – Dwudziestolecie otwarte na wieczność. W: Czytanie Dwudziestolecia, IV. T. 2. Częstochowa 2016 s. 7-23. – Ziemie utracone i odzyskane. O dwóch wierszach Floriana Śmiei. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 2. Katow. 2016 s. 13-26. – Korespondencja Zdzisława Hierowskiego i Tadeusza Różewicza (1959-1967). W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Katow. 2017, s. 483-507. – Literatura, czyli świat. O krytyce Andrzeja K. Waśkiewicza. W: Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach. Gdańsk 2017, s. 49-66. – Płaczka. O dwuwierszu Anny Achmatowej. W: Świat za tekstem. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. urodzin. Katow. 2017 s. 275-286. – Rachela Bojmwoł. Szkic do portretu. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 2017 t. 27 s. 87-97. – „Współczesność” jako kategoria estetyczna. Kilka uwag. W: Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie. Poznań 2017 s. 23-32. – Zbieranie z ciszy. O antologii poezji żydowskiej. W: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Katow. 2017 s. 109-118. ‒ „Beznogi garbus o pięknej twarzy”. Szkic do portretu Sołomona Barta. „Iudaica Russica” 2018 nr 1, s. 51-61. – Bibliografia poetycka ks. Jerzego Szymika. W: Świat poetycki ks. Jerzego Szymika. Kat. 2018 s. 216-262. – Karły. Nad jednym wierszem Andrzeja Buszy. W: Kontynenty. T. 1. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Katow. 2018, s. 241-254. ‒ Poetka wygnania. Na marginesie dwóch wierszy Anny Frajlich. W: Tu jestem, zamieszkuję własne życie. Katow. 2018 s. 109-120. – Vita brevis, mors longa. O jednym wierszu Ewy Lipskiej. W: „Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej. Kr. 2018, s. 91-95.

Przekłady

 1. Piołun i orchidea. Antologia dawnej poezji chińskiej. W wyborze i przekładzie M. Kisiela. Kr.: Miniatura 2016, 135, s.
 2. Bai Juyi: Czytając Laozi. Wybór i przekład M. Kisiel. Kr.: Miniatura 2016, 70 s.
 3. Bai Juyi: Na drogach Luoyangu. Wybór i parafrazy M. Kisiel. Kr.: Miniatura 2016, 69 s.
 4. S. Bart: Nieuniknione. Oprac.: D. Hessen i L. Fleishman. Przekład: Z. Dmitroca, E. Skalińska i M. Kisiel. Warszawa: Wydawn Nauk. UKSW 2016, 108 s.
 5. Z księżyca nie spuszczam wzroku. Antologia poezji chińskiej XI-XIII wieku. Wybór i parafrazy M. Kisiel. Kr.: Miniatura 2017, 93 s.
 6. Su Shi: Sięgnę po obłok na niebie. Wybór i parafrazy M. Kisiel. Kr.: Miniatura 2018, 47 s.
 7. Wiatr kołysze lotosy. Antologia liryki chińskiej VII-X wieku. Wybór i parafrazy M. Kisiel. Kr.: Miniatura 2018, 80 s.
 8. Nadto przekłady wierszy M. Kisiela w antologii serb.: Stâne pripravnosti. Pregled savremene pôlske poezje. Generacǐja BruLiona i novǐji autori. [Wybór i przekł.:] A. Šaranac. Belgrad 2010. – Ako trsisz liubov. Almanah. Sostav. R. Aleksandrova [i in.]. Prev. T. Moszczyńska-Lazarova [i in.]. Plovdiv 2018, s. 97

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. Nic nam nie zostało z marzeń ojców. [Antologia wierszy]. Red.: M. Kisiel. Katow.: Piwnica Lit. przy Studenckim Centrum Kultury RU [Rady Uczelnianej] ZSP UŚl. „Zameczek-Remedium” 1985, 15 s.
 2. B. Prejs: Jak gdyby nic się nie stało. [Wiersze]. Red.: M. Kisiel. Katow.: Piwnica Lit., Studencka Rada Lit. ZSP 1986, 16 s.
 3. B. Gruszka-Zych: Napić się pierwszej wody. [Wiersze]. Red.: M. Kisiel. Wwa: MAW 1989, 29 s. Pokolenie, które wstępuje.
 4. Co zostanie… Antologia młodej poezji. Wybór i oprac.: M. Kisiel, Z. Łączkowski. [Halin: Wydz. Kultury, Nauki i Edukacji Nar. Stow. PAX 1990], 109 s.
 5. Z. Łączkowski: Zaklęty jeleń. Wybór prozy poetyckiej z lat 1950-1990. Wybór i posł.: M. Kisiel. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 1992, 107 s.
 6. Bohaterowie literatury polskiej. Pod red. … Katow.: Videograf 1993, 240 s. Kieszonkowa Encyklopedia Literatury i Sztuki, 15.
 7. P. Majerski, P. Majdanik: Trans-pozycje liryczne. Wyboru wierszy z lat 1988-1993 dokonał . M. Kisiel. Katow.: [b.w.] 1993, [44] s.
 8. Inny świt. Antologia młodej poezji na Śląsku. Wybór, wstęp i oprac.: M. Kisiel. Katow.: Górnośląskie Tow. Lit. 1994, 144 s.
 9. Świat integralny. Pół wieku twórczości Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji literackiej, 14 listopada 1994. Pod red. M. Kisiela. Katow.: Górnośląskie Tow. Lit. 1994, 125 s.
 10. A. Wernerowa: Na wydmie z białą rybą. Wyboru wierszy dokonał M. Kisiel. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1994, 89 s.
 11. Leksykon bohaterów literackich. Pod red. M. Kisiela i M. Pytasza. Katow.: Videograf 1995, 320 s.
 12. Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. B. Gutkowskiej, M. Kisiela, E. Tutaj. Bytom: Kwartalnik Lit. „FA-art”; Katow.: Zakład Lit. Współcz. INoLP UŚl. 1995, 182 s.
 13. G. Słobodnik: Wiersze. Wybór i przedm.: M. Kisiel. Katow.: Górnośląskie Tow. Lit. 1995, 138 s.
 14. Przełomy – rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Pod red. W. Wójcika, przy współudziale M. Kisiela. Katow.: Wydawn. UŚl. 1996, 192 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 1573.
 15. Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. [T.] 1. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1996, 132 s.
 16. Śląsk inaczej. Materiały I sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych i Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 25 kwietnia 1996. Pod red. T. Głogowskiego i M. Kisiela. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1997, 86 s. Zob. też sesje II-V poz. 17, 21, 23, 25.
 17. Familok. Materiały II sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 15-16 maja 1997. Pod red. T. Głogowskiego, M. Kisiela i M. Spornia. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1998, 106 s. Zob. też sesje I – III – V poz. 16, 21, 23, 25.
 18. Słowo za słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza. Pod red. M. Kisiela i W. Wójcika. Katow.: „Kwart. Lit. FA-art” 1998, 98 s.
 19. Sytuacja kultury w województwie katowickim. Pod red. M. Kisiela. Katow.: Tow. Zachęty Kultury 1998, 223 s. Program Zrównoważonego Rozwoju Społecznego Województwa Katowickiego, raport nr 7.
 20. Szkolny słownik bohaterów literackich. Pod red. M. Kisiela i M. Pytasza. Wyd. 2 [!] Katow.: Videograf II 1998, 464 s. Wyd. 2 tamże 2000.
 21. Nowy Śląsk. Materiały III sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 6-7 maja 1998. Pod red. T. Głogowskiego, M. Kisiela i M. Sporonia. Katow.: Forum Sztuk 1999, 188 s. Zob. też sesje I, II, IV, V poz. 16, 17, 23, 25.
 22. Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Oprac.: M. Kisiel, D. Rott i W. Wójcik. Katow.: Wydawn. UŚl. 1999, 49 s.
 23. Hałda. Materiały IV Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 6-7 maja 1999. Pod red. M. Głogowskiego i M. Kisiela. Katow.: Pallas Silesia 2000, 149 s. Zob. też sesje I-III, V poz. 16, 17, 21, 25.
 24. Światy Tadeusza Różewicza. Materiały konferencji naukowej, Katowice, 28 kwietnia 1999 roku. Red. i słowo wstępne: M. Kisiel, W. Wójcik. Katow.: Wydawn. Gnome 2000, 165 s.
 25. Śląsk literacki. Materiały V Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8-9 listopada 2000. Pod red. M. Kisiela, B. Morcinek-Cudak i T.M. Głogowskiego. Katow.: Pallas Silesia 2001, 203 s. Zob. też sesje I-IV poz. 16, 17, 21, 23.
 26. Zagłębie poetów. Antologia. Wybór i oprac.: M. Kisiel i P. Majerski, przy współudziale W. Wójcika. Przedm.: M. Czarski. Wstęp: M. Kisiel, P. Majerski. Katow.: Gnome 2002, 214 s.
 27. Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. Pod red. M. Kisiela, przy współudziale P. Majerskiego i Z. Marcinowa. Katow.: Wydawn. UŚl. 2003, 353 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 2139.
 28. Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2003, 136 s. Zob. też materiały sesji II-X poz. 31, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 48.
 29. Słownik bohaterów literatury polskiej. Pod red. M. Kisiela i M. Pytasza. Katow.: Videograf II 2003, 188 s. Słownik za Dychę.
 30. Słownik bohaterów literatury powszechnej. Pod red. M. Kisiela i M. Pytasza. Katow.: Videograf II 2003, 263 s. Słownik za Dychę.
 31. Biografie z Zagłębia. Materiały II Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 20 listopada 2003. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2004, 131 s.
 32. Pod znakiem Ikara. Antologia poetycka. Wybór: T. Kijonka i M. Kisiel. Wstęp: T. Kijonka. Katow.: Górnośląskie Tow. Lit. 2004, 127 s.
 33. O Janie Pierzchale. Materiały III Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 9 grudnia 2004 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2005, 125 s.
 34. Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 1. Pod red. M. Kisiela przy współudziale G. Maroszczuk. Słowo wstępne: M. Kisiel. Katow.: Wydawn. UŚl. 2005, 196 s. Pr. Nauk UŚl. w Katow., 2289.
 35. Intymność wyrażona. Pod red. M. Kisiela i M. Tramera. Katow.: Wydawn. UŚl. 2006, 309 s. Pr. Nauk UŚl. w Katow., 2471.
 36. Materiały konferencyjne.

 37. Mozaika kultur. Materiały IV Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 1 grudnia 2005 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2006, 187 s.
 38. Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie. Pod red. A. Opackiej i M. Kisiela. Katow.: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych; Ag. Artyst. Para 2006, 312 s.
 39. Po pierwsze – Śląsk. Tadeuszowi Kijonce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red.: M. Kisiel, T. Sierny. Katow.: Śląsk 2007, 452 s.
 40. Symbole Zagłębia. Materiały V Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 30 listopada 2006 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2007, 114 s.
 41. Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Pod red. J. Malickiego i M. Kisiela. Katow.: Bibl. Śląska 2007, 118 s. Bibl. Śląska.
 42. Zagłębiowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2008, 150 s.
 43. Artyści z Zagłębia. Materiały VII Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 27 listopada 2008 roku. Pod. red. M. Kisiela P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2009, 118 s.
 44. Nie byłem sam. Na siedemdziesięciolecie urodzin Feliksa Netza. Pod red. M. Kisiela i T. Siernego. Katow.: Śląsk 2009, 292 s.
 45. Pisarze z Zagłębia. Materiały VIII Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 22-23 października 2009 roku. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2010, 196 s.
 46. Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej, Sosnowiec, 16-17 września 2010 roku Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2011, 266 s.
 47. Dlaczego Suchanek? Spojrzenia i interpretacje. Pod red. M. Kisiela. Gdańsk: Fundacja Światło Literatury 2011, 224 s.
 48. Ex pago Silensi. Zbiór jubileuszowy dla Alojzego Lyski. Pod red. M. Kisiela i T. Siernego. Katow.: Śląsk 2011, 156 s.
 49. Przyroda Zagłębia. Materiały X sesji zagłębiowskiej. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2012, 183 s.
 50. Sławomir Mrożek doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red. nauk.: M. Kisiel. Katow.: Wydawn. UŚl. 2012, 73 s. + dysk optyczny.
 51. Tomas Tranströmer. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis. Red. nauk.: M. Kisiel, R. Molencki. Katow.: Wydawn. UŚl. 2014, 94 s.
 52. Światy poetyckie Stanisława Krawczyka. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Katow.: Śląsk 2014, 134 s. [Światy Poetyckie, t. 1].
 53. Światy poetyckie Tadeusza Kijonki. Pod red. M. Kisiela i T. Siernego. Katow.: Śląsk 2016, 265 s. Światy Poetyckie, t. 2.
 54. Światy poetyckie Andrzeja Szuby. Pod red. M. Kisiela i P. Majerskiego. Katow.: Śląsk 2016, 172 s. Światy Poetyckie, t. 3.
 55. Światy poetyckie Wilhelma Szewczyka. Pod red. M. Kisiela i K. Niesporek. Katow.: Śląsk 2016, 166 s. Światy Poetyckie, t. 4.
 56. Złote Cygaro Wilhelma. Antologia Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego w Czerwionce-Leszczynach. 1997-2016. Wybór i oprac.: M. Czajkowska, M. Kisiel, M. Śliwa. Przedmowa: M. Czajkowska. Wstęp: M. Kisiel. Współpraca: R. Ratajczak, S. Zarzycka. Czerwionka-Leszczyny: Miejski Ośrodek Kultury 2016, 175 s.
 57. Światy poetyckie Tadeusza Sławka. Pod red. E. Bartos i M. Kisiela. Katow.: Śląsk 2017, 236 s. Światy Poetyckie, t. 5.
 58. Światy poetyckie Feliksa Netza. Pod red. J. Kisiel i M. Kisiela. Katow.: Śląsk 2017, 289 s. Światy Poetyckie, t. 6.
 59. Światy poetyckie ks. Jerzego Szymika. Pod red. M. Kisiela, K. Niesporek i T. Siernego. Katow.: Śląsk 2018, 270 s. Światy Poetyckie, t. 7.
 60. Tadeusz Kijonka (10 listopada 1936 – 30 czerwca 2017). Oprac. M. Kisiel i T. Sierny. Katow. 2018, 36 s.
 61. Światy poetyckie Bolesława Lubosza. Pod red. M. Kisiela i K. Niesporek. Katow.: Śląsk 2018, 182 s. Światy Poetyckie, t. 8.
 62. Kontynenty. T. 1. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Pod red. M. Kisiela i J. Pasterskiego. Katow.- Rzeszów: Wydawn. UŚl. 2019, 441 s. Pr. Nauk. UŚl. w Katow., 3759.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2013.
 • Wywiady: Porządek w chaosie. Z M.K. i T. Soldenhoffem rozm. P. Cielesz. „Fakty” 1988 nr 51; Między strategią a etyką. Rozm. P. Zaczkowski. „Nowy Medyk” 1989 nr 5 dod. „Młoda Sztuka” nr 7; Krytyk-poeta. Rozm. B. Prejs. „Echo”, Tychy 1995 nr 21; O myśleniu pokoleniami, o krytyce literackiej… Rozm. M. Fox. „Topos” 1998 nr 1/2; Wychodzenie z getta. Rozm. K. Karwat. „Dz. Zach.” 1999 nr 248; Przyjdzie pora i na żart. [Rozm.] D. Lubina-Cipińska. „Rzeczpospolita” 2000 nr 78; Krytyk z domieszką naukowca. Rozm. B. Gruszka-Zych. „Śląsk” 2004 nr 4; Żyjąc, wypominamy. Rozm. A. Nęcka. „Fraza” 2010 nr 1; Polonistą zostaje się w tramwaju. Rozm. B. Widera. „Śląsk” 2011 nr 12; Mniej regulacji. „Wprost” 2016 nr 11 [dot. organizacji szkolnictwa wyższego].

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (P. Majerski).
 • Pisarze i badacze literatury w Zagłębiu Dąbrowskim, t. 1 Sosnowiec 2002.
 • Doctor honoris causa Akademii im. Jana Długosza. Profesor doktor habilitowany Marian Kisiel. Częstochowa: Wydawn AJD 2015, 33 s. Doktorzy honoris causa Akademii im. Jana Długosza, nr 4.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • S. SZYMUTKO: Maniek. „Śląsk” 2000 nr 2.
 • K. MALISZEWSKI: Akty nowej aksjologizacji. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • A. NĘCKA: Marian Kisiel laureat Nagrody Miasta Sosnowca za działalność publicystyczno-naukową. „Rocz. Sosnowiecki” 2004 t. 13.
 • K. KŁOSIŃSKI: Przymierze soli. „Śląsk” 2013 nr 12.
 • J. PASZEK: Padwana dla Mariana. „Śląsk” 2013 nr 12.
 • A. WĘGRZYNIAK: Uczony i poeta. „Śląsk” 2016 nr 1[dot. nadania tytułu doktora honoris causa Akademii im. J. Długosza w Częstochowie].

Powrót na górę↑


 • W. WÓJCIK: Talent i pasja. Droga twórcza M.K. W tegoż: Spotkania zagłębiowskie. Katow. 2006.

Powrót na górę↑

Götterdämmerung – emigracja wewnętrzna – Reduta

 • K. KARWAT: Remedium. „Nowy Medyk” 1986nr 12.
 • K. KARWAT: Wydawnictwa sosnowieckiej „Piwnicy Literackiej”. „Integracje” 1987 z. 21.
 • R. TWARDOŃ: Raport z „Piwnicy”. „Student” 1987 nr 6, toż: „Rocz. Sosnowiecki” 1992, z. 1, s. 44-50.

Powrót na górę↑

Kronika nocy

 • S. MUTZ: Poezja neo-filologiczna. „Opcje” 1993 nr 3.
 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Ar­tysta szkiełka i oka. „Sł.
 • Dz. Kato­l.” 1994 nr 55.

Powrót na górę↑

U podstaw twórczości Adama Czerniawskiego

 • E. DYMOWSKI: Do kraju tego... „Sł. Powsz.” 1992 nr 7.
 • A.K. WAŚKIEWICZ: Nieidentyfikacje. „Twórczość” 1994 nr 1.

Powrót na górę↑

Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego

 • K. ĆWIKLIŃSKI: Książka dla maturzysty. „Nowości. Dz. Tor.” 1992, nr 60.
 • A. WIERCIŃSKI: Pisanie i czytanie. „Opole” 1992 nr 4/5/6.

Powrót na górę↑

Gdy stoję tak nieruchomo

 • P. MAJERSKI: Rytm zdania rytm życia. „Górnośląski Diar. Kult.” 1993 nr 8.
 • P. MIECZNIK. „Mag. Lit.” 1993 nr 2.

Powrót na górę↑

Bliżej zimy niż lata

 • J. SZYMIK: Poezja „z tej Ziemi” (Wernerowa, Kisiel, Gruszka). „Gość Nie­dz.” 1995 nr 19; K. KARWAT: Bliżej poezji. „Dz. Za­ch.” 1995 nr 131, s. 6.
 • J. ZACZKOWSKA: Bolesne dojrzewanie Mariana Kisiela. „Dz. Śl.” 1995 nr 24.

Powrót na górę↑

Więzy i wzloty

 • P. MAJERSKI: Model przełomu. „Nowe Książ.” 1997 nr 6.
 • K. ĆWI­KLIŃ­SKI: Mo­del przełomu. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1997 nr 10.

Powrót na górę↑

Świadectwa, znaki

 • [K. UNIŁOWSKI] G. BYLICA. „FA-art” 1998 nr 4.
 • J. DRZEWUCKI: Nowy ekspresjonizm. „Rzeczpospolita” 1998 nr 184.
 • K. KARWAT: Poetów przybywa. „Dz. Zach.” 1998 nr 134.
 • P. MAJERSKI: Świadectwo krytyka. „Akant” 1998 nr 9 s. 17-18.
 • A. POPRAWA: Dzieło (zbyt) otwarte. „Nowe Książ.” 1998 nr 11.
 • A. SADOWSKI: Z lektur i krytycznych ocen M.K. „Echo”, Tychy 1998 nr 29.
 • S. SADOWSKI: Powściągliwość i poezja. „Życie” 1998 nr 203.
 • K. UNIŁOWSKI: Bractwo poetów. (M.K.). „FA-art” 1998 nr 4, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • K. DRWAL: Poznać istniejące. „Dz. Zach.” 1999 nr 106.
 • P. ZACZKOWSKI: Glosa o Kisielu. „Śląsk” 1999 nr 2.
 • K. MALISZEWSKI: Akty nowej aksjologizacji. „Twórczość” 1999 nr 5.

Powrót na górę↑

Od Różewicza

 • J. DRZEWUCKI: Od Różewicza do Nowej Prywatności. „Rzeczpospolita” 1999 nr 113.
 • K. KARWAT: Nowa książka M.K. „Dz. Zach.” 1999 nr 119.
 • P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Sposób czytania. „Nowe Książ.” 1999 nr 6.

Powrót na górę↑

Zmiana

 • W. LIGĘZA: Świadomość przełomu: rewizja zwyczajna. „Nowe Książ.” 1999 nr 11.
 • B. PREJS: Egzystencjalizm dokonał przełomu. „Dz. Zach.” 1999 nr 205.
 • [A. SYNORADZKA] (b.t.) „Postscriptum” [2000] nr 33/34.

Powrót na górę↑

Pamięć, biografia, słowo

 • B. SZAŁASTA-ROGOWSKA. „Śląsk” 2000 nr 10.
 • S. GĘBALA: Krytyka i arytmetyka. „Twórczość” 2001 nr 6.
 • K. KARWAT: O dwóch generacjach. Zbiór szkiców M.K. „Dz. Zach.” 2001 nr 9.
 • S. STERNA-WACHOWIAK. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.

Powrót na górę↑

Pokolenia i przełomy

 • P. MAJERSKI: Pięćdziesiąt lat minęło. „Śląsk” 2004 nr 11.
 • A. ZAWADA: Nowa próba scalenia. „Nowe Książ.” 2004 nr 9.

Powrót na górę↑

Przypisy do współczesności

 • I. MIKRUT: Odkrywanie zapomnianego. „Twórczość” 2006 nr 11.
 • A. NĘCKA: Siła tkwi w przypisie. „Fraza” 2006 nr 3.
 • K. UNIŁOWSKI: Przypis nie jest nauką łatwą ani przyjemną. „Śląsk” 2006 nr 7.
 • S. BURYŁA: Przyczynki do XX wieku. „Nowe Książki” 2007 nr 6.
 • J. PETROWICZ: Literackie drogowskazy. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 2.

Powrót na górę↑

Wypominki

 • M. BOCZKOWSKA: „A pamięć przestrzeloną dźwigam już ja”. „Twórczość” 2009 nr 11.
 • A. NĘCKA: Ocalająca moc pamięci. „Nowe Zagłębie” 2009 nr 6.
 • W. WÓJCIK: Poeta wdzięcznej pamięci. M.K. „Wiad. Zagłębia” 2009 nr 49.
 • B. ZELER: Pamięć, śmierć, poezja. „Śląsk” 2009 nr 11.

Powrót na górę↑

Ananke i Polska

 • A. NĘCKA: Stroiński na nowo (od)czytany. „Gaz. Uniw.” 2011 nr 5.
 • D. OPACKA-WALASEK: Stroiński, Ananke i Kisiel. „Śląsk” 2011 nr 12.
 • A. PALICKA: Tragizm buntu. „Forum Akad.” 2011 nr 6.
 • Z. OŻÓG: Zdzisław Stroiński i jego liryka. „Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz.” z. 70.

Powrót na górę↑

Czułość

 • A. NĘCKA: W uścisku czułej pamięci. „Nowe Książ.” 2012 nr 4.
 • M. Rygielska: Synonim bliskości. „Twórczość” 2012 nr 12.
 • B. WIDERA: Peace, perfect peace. „Śląsk” 2012 nr 12.
 • J. PASTERSKI: Zostaje czułość. „Fraza” 2013 nr 1/2 [dot. też: Było i się zmyło].

Powrót na górę↑

Było i się zmyło

 • M. Glosowitz: Pogodna nostalgia. „Nowe Zagłębie” 2013 nr 3.
 • J. PASTERSKI: Zostaje czułość. „Fraza” 2013 nr 1/2 [dot. też: Czułość].

Powrót na górę↑

Critica varia

 • M. ZDUNIAK-WIKTOROWICZ: Ślady poetyk cudzych i własnych. „Nowe Książ.” 2014 nr 4.
 • J. PASTERSKA: Lektury odnowione i przeżyte na nowo, czyli o powinnościach krytyka. „Postscriptum Polonist.” 2015 [nr] 1.
 • A. ZAWADA: Sztuka krytyki. „Znaczenia” [Uniwersytet Wrocławski] 2013 nr 9.

Powrót na górę↑

Droga

 • A. NĘCKA: Półka literacka 2013. „Postscriptum Polonistyczne” 2014 nr 1.

Powrót na górę↑

Ruiny istnienia

 • J. BECZEK: Ocalanie światopoglądu. „Nowe Książ.” 2014 nr 2.

Powrót na górę↑

C’est la vie

 • E. ANTONIAK-KIEDOS: Prostota w pieśni odkryta. „Śląsk” 2015 nr 3.

Powrót na górę↑

Martwa natura

 • M. RYGIELSKA: Takie jest życie. „Twórczość” 2015 nr 6.
 • K. NIESPOREK: Śmierć i natura. „Nowe Zagłębie” 2015 nr 3.

Powrót na górę↑

Między wierszami

 • S. BURYŁA: Sztuka miniatury krytycznej. „Nowe Książ.” 2016 nr 6.

Powrót na górę↑

Nieuchronnie zbliżam się do was

 • K. NIESPOREK: Elegie wybrane. „Twórczość” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑

Łazarz

 • K. NIESPOREK: „Piąć się do słońca”. „Topos” 2016, nr 6.
 • M. RYGIELSKA: Elegijne continuum. „Opcje” 2016 nr 3.
 • B. GRUSZKA-ZYCH: Piękna jest nagość. „Gość Niedzielny” 2017 nr 4.

Powrót na górę↑

Wieniec dla zmarłych

 • K. NIESPOREK: Poeta dystychu. „Śląsk” 2017 nr 3.
 • S. ROGALA: Wyznania Mariana Kisiela. W: Orbis Linguarum, vol. 47. Przeł. E. Białek, M. Miodek, J. Radłowska. Dresden-Wrocław 2018.

Powrót na górę↑

Uniesie nas wiatr

 • B. GRUSZKA-ZYCH: Męska łza. „Gość Niedzielny” 2018 nr 33.
 • K. NIESPOREK: Poezja pytań. „Śląsk” 2018 nr 6.
 • T. PYZIK: Zawsze i teraz. „Topos” 2018 nr 4.
 • P. TAŃSKI: Wiatr nas uniesie. „Nowe Książki” 2018 nr 12.

Powrót na górę↑

Pożegnania

 • J. PETROWICZ: Uśmiechy gwiazd. „Nowe Książki 2018 nr 11.

Powrót na górę↑

Ewa Głębicka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Marian KISIEL
Nawigacja
Narzędzia