Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1954

Historyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 13 września 1954 w Bydgoszczy; córka Stefana Wiśniewskiego, powstańca wielkopolskiego, przed 1939 urzędnika państwowego, i Janiny z domu Frydrychowicz. Uczęszczała do szkoły powszechnej w Bydgoszczy i Gostyczynie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi. Została finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Olimpiady Literatury Języka Rosyjskiego. W 1973 zdała maturę i rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. W tym czasie uczestniczyła w pracach uczelnianego Klubu Dziennikarzy Studenckich. Po uzyskaniu magisterium w 1977 pracowała przez dwa lata jako nauczycielka w Zasadniczej Szkole Rolniczej i Technikum dla Pracujących w Kamienicy. W 1979 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich (IBL) PAN w Warszawie, które ukończyła w 1982. Następnie podjęła pracę w Zakładzie Filozofii Akademii Techniczno-Rolniczej (ATR) w Bydgoszczy, gdzie prowadziła zajęcia początkowo z zakresu kulturoznawstwa, a następnie filozofii. Równocześnie w 1983–84 uczęszczała na Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Bydgoszczy. W pracy badawczej zajęła się historią literatury polskiej i powszechnej XX wieku, komparatystyką oraz filozofią kultury. Debiutowała w 1986 artykułem pt. Człowiek między zwierzęciem, a maszyną, opublikowanym na łamach „Zeszytów Naukowych ATR” (nr 149). W 1989 obroniła w IBL PAN pracę doktorską pt. Ku uniwersalności. Rzecz o nowej powieści lat 1957–1981 (promotor prof. Alina Brodzka); w 1990 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W tymże roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (od 2000 Akademia Bydgoska, od 2005 Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, UKW), początkowo w Zakładzie Literatury XIX i XX wieku, następnie w Zakładzie Literatury Współczesnej, potem w nowoutworzonym Zakładzie Literatury Młodej Polski w ramach Instytutu Filologii Polskiej (następnie Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa). Od maja do lipca 1992 przebywała w Paryżu na stypendium naukowym Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, a w 1993–94 odbywała staż naukowy w IBL PAN. W 1999 została członkiem Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego. W 2000 habilitowała się w IBL PAN na podstawie rozprawy pt. Między biegunami i na pograniczu. O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta. W 2001 uzyskała na Akademii Bydgoskiej stanowisko profesora nadzwyczajnego. W tymże roku została kierownikiem utworzonego przez siebie Zakładu Literatury Powszechnej i Komparatystyki, przekształconego w 2012 w Katedrę Literatury Powszechnej i Komparatystyki UKW. W 2001/02 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej. W 2003–08 była członkiem Komisji Porównawczej Literatur Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W 2003 została prezesem Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; nadto w 2004 weszła w skład Zarządu Głównego tego Towarzystwa (od 2012 jako wiceprezes). W 2004 w ramach tego Towarzystwa reaktywowała Komisję Komparatystyczną, a następnie pełniła funkcję jej przewodniczącej. W 2005–08 pracowała równocześnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, początkowo jako kierownik, a w 2007–08 jako członek Zakładu Teorii Kultury. W 2008 została członkiem kolegium redakcyjnego pisma „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” jako redaktor działu „Komparatystyka”. W 2011 uzyskała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i stanowisko profesora zwyczajnego UKW. Była organizatorką kilku serii konferencji, w tym o charakterze międzynarodowym: m.in. Międzyuczelnianych Sesji Studentów i Naukowców z cyklu Świat jeden, ale nie jednolity (1998–2002), konferencji naukowych z cyklu Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze (2003–08), cyklu sesji Mityczne postacie kultury (2008–12) oraz uczestniczką licznych konferencji i kongresów, w tym międzynarodowych. W 2012–15 zorganizowała cztery Małe Fora Edukacyjne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Została członkiem Stowarzyszenia Etyki Słowa (w 2008), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (w 2009), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (w 2012), Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (w 2013; w kadencji 2013–16 członek Rady Naukowej Stowarzyszenia) i Rady Naukowej II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej (w 2015). Wielokrotnie za działalność naukową i dydaktyczną otrzymywała nagrody rektorskie uczelni, na których pracowała; m.in. Nagrodę Rektora: ATR (1990), WSP w Bydgoszczy (1997/98), Akademii Bydgoskiej (1999/2000, 2002/2003), UKW (2006/2007 zespołowa, 2011). W 2011 otrzymała Nagrodę Prezydenta m. Bydgoszczy. Odznaczona Srebrnym (2001) i Złotym Krzyżem Zasługi (2011). Mieszka w Bydgoszczy.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. Bydg.: Wydawn. Uczelniane WSP 1993, 217 s. WSP w Bydg.
 2. Rozprawa doktorska.

 3. Między biegunami i na pograniczu. (O „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta). Bydg.: WSP 1999, 383 s.
 4. Rozprawa habilitacyjna. – Zawiera części: I. Połączenie niepołączonego, czyli o „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza; II. Poezja Herberta: między biegunami i na pograniczu.

 5. Między Bogiem a Naturą. Komparatystyka jako filozofia kultury. [Monografia]. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2009, 436 s.
 6. Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych, m.in.: Nie tylko o fabule „Pierwszej świetności” Leopolda Buczkowskiego. W: Fabuła utworu literackiego. Tor. 1987 s. 173–188. – Mimesis w kręgu zjawisk typu „nouveau roman”. W: Mimesis w dyskursie literackim. Tor. 1996 s. 105–134. – Podmiot w prozie Edwarda Stachury. W: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Wwa 1996 s. 176–188. – Kobiety w literaturze (i mężczyźni). W: Kobiety w literaturze. Bydg. 1999 s. 9–26. – Na pograniczu jawy i snu, czyli o widzeniu nieczystym w dramacie Różewicza (na podstawie „Białego małżeństwa”). W: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej w XX wieku. Tor. 1999 s. 365–378. – Poeta i matematyka. W: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Szczec. 1999 s. 7–23 [dot.: R. Musil: Człowiek bez właściwości; T. Parnicki: Tylko Beatrycze]. – Polimorficzność i unifikacja w świecie „Tylko Beatrycze”. W: Świat Parnickiego. Materiały z konferencji. Wr. 1999 s. 127–141 — Świat paradoksalny „Czasu odwróconego” Włodzimierza Odojewskiego. W: Odojewski i krytycy. Antologia tekstów. Lubl. 1999 s. 80–92. – Modernizm i postmodernizm — pytania o granice. W: Nowoczesność. Katow. 2000 s. 24–33. – Znane i nieznane przygody Sindbada Żeglarza i Każdego. W: Twórczość Bolesława Leśmiana. Kr. 2000 s. 177–199. – Cykl, czyli podwójność. Lema opowieści o Pirxie i Tichym. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 417–443. – Filozofia i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Zbigniewa Herberta. W: Twórczość Zbigniewa Herberta. Kr. 2001 s. 51–78. – Maski i lustra rzeczywistości w „Białym małżeństwie” Tadeusza Różewicza. W: Maski współczesności. Wwa 2001 s. 238–250. – Tajemnica początku. Poezja E.E. Cummingsa między paradygmatami. „Pozn. Studia Polon. Ser. Lit.” 2001 nr 8 s. 45–70. – Człowiek w drodze. W: Człowiek w drodze. Bydg. 2002 s. 9–25. – Dwa światy literackie z początku i końca XX wieku w perspektywie paradygmatów. „Prz. Bydg.” 2002 nr 1 s. 85–104 [dot.: T. Miciński: W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazylissa Teofanu; T. Różewicz: Białe małżeństwo]. – Podwójna tożsamość bohaterów „Mostu królowej Jadwigi” [J. Sulimy-Kamińskiego]. „Kron. Bydg. 2001” wyd. 2002 nr 1 s. 85–104. – Calderonowskie życie snem oraz „półsen” i „półjawa” von Kleista. W: Ulotność i trwanie. Pozn. 2003 s. 207–217. – „Czekając na Godota” Becketta i „Białe małżeństwo” Różewicza, czyli światy między paradygmatami. W: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 10. Wwa 2003 s. 117–124, skrót w przekł. ang.: Beckett’s „Waiting for Godot” and Różewicz’s „White marriage” or two worlds between two paradigms. W: Tematski bloki. T. 2. Ljublana 2003, przekł. ros.: „V ožidanii Godo” Semuela Beketa i „Belyj brak” Tadeusza Rużeviča ili miry meždu paradigmami. W: Hudožestvennyj tekst i tekst v massovyh kommunikaciâh. Smolensk 2004 s. 155–166. – Literackie wartościowanie świata. W: Literatura w kręgu wartości. Bydg. 2003 s. 11–20. – Mity i paradygmaty jako obrazy rzeczywistości w „Regio” Tadeusza Różewicza. W: Ikony niewidzialnego. Opole 2003 s. 121–131. – Świat Lema między paradygmatami. W: Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek. Kr. 2003 s. 53–75. – Tematy i paradygmaty. Don Kichot i Sancho Pansa Cervantesa (i Herberta). W: Wariacje na temat. Pozn. 2003 s. 37–55. – Dwudziestowieczność. Specyfika i uniwersalność. Problem tożsamości w wybranych utworach Lema i Herberta. W: Dwudziestowieczność. Wwa 2004 s. 457–472. – Chaos, porządek i paradygmaty (w naukach i literaturze). W: Efekt motyla. Wr. 2006 s. 129–142. – Mity drogi, drogi mitów. W: Literackie drogi wobec mitu. Bydg. 2006 s. 9–23. – „Ofiara królewny”, czyli Apokalipsa według (Lemańskiego) Jana. W: Apokalipsa. Symbolika — tradycja — egzegeza. T. 2. Białystok 2006 s. 411–425. – Przestrzeń i paradygmaty (w naukach i literaturze). W: Światy przedstawione. Tor. 2006 s.77–89, przekł. ros.: Prostranstvo i paradigmy. W: Interior’t, folklora, literaturata, izkustvoto/kulturata. Šumen 2007 s. 17–27. – Kreatywność i maskarada w młodzieńczej twórczości Marii Konopnickiej i Zofii Nałkowskiej. W: Światło w dolinie. Białystok 2007 s. 485–494, przekł. ang.: Creativity and masquerade in the early work of Maria Komornicka and Zofia Nałkowska. W: Masquerade and feminity. Newcastle 2008 s. 114–125. – Paradigms in comparative studies. W: The horizons of contemporary Slavic comparative literary studies. Wwa 2007 s. 50–59. – Słowo i ciało w perspektywie (nie tylko) mitycznej. W: Mity słowa, mity ciała. Bydg. 2007 s. 9–18. – Don Juan Tirsa de Moliny w perspektywie porządków Boga i Natury. W: Don Juan w przemianach kultury. Bydg. 2008 s. 15–29. – Komparativistika v Pol’še. – nabrocok situacii na 2007 god, s voprosami na 2008 god. W: Referaty na makedonskite slavisti za XIV-ot Megunarodenn Slavističeski Kongres vo Ohrid. Skopje 2008 s. 513–526. – Mity i paradygmaty wobec zadania nowej syntezy. W: Tożsamość kulturoznawstwa. Kr. 2008 s. 61–84. – Religia i literatura w perspektywie mitów i paradygmatów. „Prz. Religioznawczy” 2008 nr 2 s. 13–26. – Zarys metody paradygmatycznej w badaniach komparatystycznych. „Porównania. Comparisons — Sravnenâ — Porovnáni — Vergleiche” 2008 nr 5 s. 23–42. – Mify kak osnova evropejskoj kul’tury. W: Hudožestvennyj tekst i tekst v massovyh komunikaciâh. Smolensk 2009 s. 55–63. – Komparatystyczna wielość; Mit i paradygmaty w komparatystyce (między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym). W: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 1]. Bydg. 2010 s. 9–14; 91–131. – Komparatystyka w praktyce kulturowej. W: Po (granicza) teorii. Wałbrzych 2010 s. 75–96. – Polonistyka — komparatystyka. – filozofia. W: Polonistyka bez granic. T. 1. Wiedza o literaturze i kulturze. Kr. 2010 s. 503–513. – Szkolnictwo — zmiana paradygmatu. „Wiek XIX. Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2010 z. 45 s. 200–209. – Świat Gombro­wicza między paradygmatami. W: Witold Gom­browicz, nasz współczesny. Kr. 2010 s. 149–209. – Miłosz i filozofia (jedności) sprzeczności. „Pam. Lit.” 2011 z. 2 s. 75–84. – Obraz Rosjanina bez Rosjanina w „Wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” Doroty Masłowskiej. W: Europe — Russie. Contexts. Discourses. Images. Riga 2011 s. 147–160. – „Stoffgeschichte”, imagologia i konstruktywistyczne uprawomocnienia komparatystyki. „Wiek XIX. Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2011 z. 46 s. 233–244. – Cleopatra — a queen, a lover, a mother. Transformations of the image. „Argument. Biann. Philosophical Journal”, Kr. 2012 nr 1 s. 151–169. – „Don Kichot” Cervantesa jako zdesakralizowana synteza mitów Boga i Natury. W: Don Kichot i inni. Bydg. 2012 s. 197–217. – Konstruktywistyczny wymiar komparatystyki. W: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. II. Bydg. 2012 s. 25–50. – Polskie wiersze o Don Kichocie i Sancho Pansie jako zapośredniczone odwołania do mitów Boga i Natury. W: Przeszłość we współczesnej narracji kulturoznawczej. Kr. 2012 s, 77–100, przekł. hiszp.: Don Quijote y Sancho Panza como mitos de Dios y Naturaleza. Cinco estrategias en la poesia polaca. W: El telón rasgado. Navarra 2014. – Postacie między mitami. („Śnieg” Stanisława Przybyszewskiego). W: Spotkania w przestrzeni idei — słów — obrazów. Tor. 2012 s. 281–310. – Między Bogiem a Naturą. Miłosz jako filozof kultury. W: Miłosz i Miłosz. Kr. 2013 s. 483–502. – Mity i paradygmaty wobec dziedzin kultury i epok, czyli komparatystyka wieloaspektowa; Don Juanowie, czyli narodziny, śmiertelny rozkwit i upadek miłości romantycznej. W: Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 3]. Bydg. 2013 s. 9–42; 199–223. – Dwaj polscy Don Juanowie początków wieków XX i XXI w kontekstach europejskich; Komparatystyka wieloaspektowa: (złożony) model i (wielowymiarowa) praktyka porównywania. W: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. T. 1. Opole 2014 s. 133–149; 546–567. – Metoda mityczno-paradygmatyczna a symetria (historii) literatury. „Wiek XIX. Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2014 s. 387–416. – Polonistyka w obliczu mitów kulturowych i kodów edukacyjnych. Głos Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie dydaktyki (nie tylko polonistycznej). W: Polonistyka dziś — kształcenie dla jutra. T. 1. Kr. 2014 s. 58–69. – Sarmatyzm w nowych odsłonach. Sarmacki mit w świetle wybranych przykładów literatury współczesnej. W: Sarmacka pamięć. Wwa 2014 s. 185–207. – Metoda mityczno-paradygmatyczna w komparatystyce mitograficznej; Mity i paradygmaty w „Dolinie Issy” i „Rodzinnej Europie” Czesława Miłosza, czyli podwojenia i rozdwojenia poznawcze. W: Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 4]. Bydg. 2015 s. 63–91, 95–126.– Dwa mity a dwie formacje kulturowe (w porównaniu). „Porównania”. 2016 T. 8. s. 9-20. – Dwa mity a światy Klementyny Hoffmanowej i Narcyzy Żmichowskiej. „Litteraria Copernicana”. 2017 nr 2, s. 55-75. – Literatura jako obszar dwumityczności, czyli O mitograficznych zobowiązaniach filologii (nie tylko polskiej).W: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki. Katow. 2018 s. 224-237. – Powroty Don Kichota. W: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Pozn. 2018 s.299-312.

Prace redakcyjne

 1. Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Materiały z sesji naukowej, Prądocin koło Bydgoszczy 7–9 maja 1996. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydg.: Studio ɸ; „Homini” 1996, 266 s.
 2. Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z [I] sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997). Pod red. L. Wiśniewskiej, przy współpracy M. Gołuńskiego oraz pozostałych członków Studenckiego Koła Polonistów przy WSP w Bydgoszczy. Bydg.: Studenckie Koło Nauk. Polonistów 1998, 137 s.
 3. Materiały z dalszych części cyklu zob. poz. 3–7.

 4. Kobiety w literaturze. Materiały z II Międzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 3–5 listopada 1998 roku. Red. i wstęp: L. Wiśniewska. Bydg.: WSP w Bydg. 1999, 230 s.
 5. Materiały z cz. [1], 3–6 cyklu zob. poz. 2, 4–7.

 6. Człowiek w drodze. Materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”. Bydgoszcz 3–5 listopada 1999 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. T. 1–2. Bydg.: Wydawn. Uczelniane Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. 2000, 200 + 180 s.
 7. Materiały z cz. [1], 2, 4–6 cyklu zob. poz. 2, 3, 5–7.

  T. 1. Droga w świecie literackim; T. 2. Między tekstem, a osobą.

 8. Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”. Bydgoszcz 24–26 października 2000 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2001, 258 s.
 9. Materiały z cz. [1]–3, 5–7 cyklu zob. poz. 2–4, 6–7.

 10. Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 22–23 października 2001 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2002, 302 s.
 11. Materiały z cz. [1]–4, 6 cyklu zob. poz. 2–5, 7.

 12. Literatura w kręgu wartości. Materiały z VI sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 21–23 października 2002 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2003, 397 s.
 13. Materiały z cz. [1]–5 cyklu zob. poz. 2–6.

 14. Mity, mitologie, mityzacje. Nie tylko w literaturze. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2005, 301 s.
 15. Literackie drogi wobec mitu. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej, przy współpr. M. Gołuńskiego. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2006, 268 s.
 16. Tekst częściowo w jęz. ang. i ros.

 17. Mity słowa, mity ciała. Pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego przy współpracy A. Stempki. Ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2007, 320 s.
 18. Don Juan w przemianach kultury. Praca zbiorowa. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki 2008, 144 s.
 19. Tekst częściowo w jęz. ang.

 20. Tożsamość i rozdwojenie w perspektywie mitu. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydg.: Uniw. Kazimierza Wielkiego 2008, 286 s.
 21. Tekst częściowo. ang., część tłum. z ros.

 22. Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze. Pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2010, 232 s.
 23. Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz. 1]. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2010, 266 s.
 24. Cz. 2–4 zob. poz. 17–19.

 25. Przemiany mitów i wartości nie tylko w lite­raturze. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2010, 360 s.
 26. Tekst częściowo w jęz. ros.

 27. Don Kichot i inni. Postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej. Pod red. L. Wiś­niewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2012, 380 s.
 28. Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 2. Pod red. [i ze wstępem] L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2012, 274 s.
 29. Cz. [1], 3–4 zob. poz. 14, 18–19 — Tekst częściowo w jęz. ang.

 30. Mity i motywy w perspektywie komparatystycznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 3. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Kazimierza Wielkiego 2013, 339 s.
 31. Cz. [1]–2, 4 zob. poz. 14, 17, 19. – Tekst częściowo w jęz. ros.

 32. Projekt komparatystyki mitograficznej. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. [Cz.] 4. Pod red. L. Wiśniewskiej. Bydg.: Wydawn. Uniw. Kazimierza Wielkiego 2015, 223 s.
 33. Cz. [1]–3 zob. poz. 14, 17–18.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2015.

Powrót na górę↑

Świat, twórca, tekst

 • F. MAZURKIEWICZ. „Pam. Lit.” 1993 z. 2.

Powrót na górę↑

Między biegunami i na pograniczu

 • A. SKRENDO: Między Różewiczem a Herbertem. „Pogranicza” 1999 nr 4.

Powrót na górę↑

Między Bogiem a naturą

 • W. GUTOWSKI: Uniwersalne opozycje i pułapki uniwersalności. „Ruch Lit.” 2009 z. 3.
 • B. SIENKIEWICZ. „Porównania” 2011 nr 8/9.
 • D. HECK. „Slav. Occid.” 2013 [z.] 1.
 • S. JASIONOWICZ: W poszukiwaniu porządków kultury. Mity, paradygmaty, wizje świata. „Pam. Lit.” 2016 z. 1.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Lidia WIŚNIEWSKA
Nawigacja
Narzędzia