Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1955

Historyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodził się 5 lipca 1955 we Wrocławiu; syn Andrzeja Sokolskiego, inżyniera, i Henryki z domu Horodyskiej, geologa. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Od 1974 studiował polonistykę, a w 1977–80 także filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim (UWr.). W 1978 uzyskał magisterium z filologii polskiej i do 1986 pracował w działach rękopisów i starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze zogniskował wokół literatury staropolskiej. Pierwszy artykuł naukowy pt. Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego opublikował w 1981 w piśmie „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” (nr 507). W 1983 obronił doktorat pt. Staropolskie poematy alegoryczne (promotor doc. Ludwika Ślęk). Równocześnie w 1984–86 pracował w Muzeum Narodowym, a następnie przeniósł się do Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W 1987 otrzymał stanowisko asystenta w Instytucie Filologii Polskiej (IFP) UWr. W 1989 habilitował się na UWr. na podstawie rozprawy Staropolskie zaświaty. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej na tle tradycji średniowiecznej. Od 1990 należał do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. W 1991–92 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Bari. W 1995 otrzymał stanowisko profesora UWr. Od tegoż roku do 2001 wykładał także na Uniwersytecie Opolskim. W 1996 został członkiem Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Wrocławskiego PAN. W 2003 objął stanowisko kierownika Zakładu Historii Dawnej Literatury Polskiej IFP UWr. W 1998–99 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. W 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 2007 został redaktorem serii Bibliotheca Curiosa, za którą w 2015 otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”.

W 1984 poślubił Annę, redaktorkę. Mieszka we Wrocławiu.

TWÓRCZOŚĆ

 1. „Miejsce to zową żywot…”. Staropolskie romanse alegoryczne. [Rozprawa]. Wr.: Wydawn. UWr. 1988, 106 s. Acta Univ. Wratisl.,807.
 2. Skrócona wersja pracy doktorskiej.

  Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1989.

 3. Staropolskie zaświaty. [Rozprawa]. Wr.: Wydawn. UWr. 1990, 264 s. Acta Univ. Wratisl., 1160. Wyd. nast. z podtyt. Obraz piekła, czyśćca i nieba w renesansowej i barokowej literaturze polskiej wobec tradycji średniowiecznej, tamże: wyd. 1 dodruk 1991, wyd. 2 1994, 327 s.
 4. Rozprawa habilitacyjna.

 5. Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. [Rozprawa]. Wr.: Wydawn. UWr. 1992, 136 s. Acta Univ. Wratisl.,1405. Wyd. 2 zmien. i poszerz. tamże pt. Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny. Barokowa księga natury. 2000, 171 s. Acta Univ. Wratisl., 2254.
 6. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej w 1993.

 7. Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. T. 1. Wr.: Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1995, 254 s. Z Prac Inst. Filol. Pol. UWr.
 8. Zawartość: Wstęp. – I. Wizjoner i proboszcz; II. Narodziny gatunku (I). Apokryfy; III. Narodziny gatunku (II). Wizje w dziełach autorów wczesnochrześcijańskich; IV. Grzegorz Wielki i Grzegorz z Tours; Wczesne średniowiecze. – Wybór tekstów: „Apokalipsa Piotra”; Wizja św. Pawła; Grzegorz z Tours: „Wizja Salwiusza”; Beda Czcigodny: „Wizja Drythelma”; Wizja Barontusa; Wizja pewnej ubogiej kobiety; Hinkmar z Reims: „Wizja kapłana Bernolda”.

 9. Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. [Studia]. Wr.: Wydawn. UWr. 1996, 148 s. Acta Univ. Wratisl., 1760.
 10. Zawartość: Wstęp. – Stałość przeznaczenia i zmienność losu; „Fortuny z cnotą ustawiczna burda”; Fortuna i Merkury; „Kołomienna Pani”.

 11. Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wr., Wwa, Kr.: Ossol. 1998, 118 s.
 12. Dot. J. Kochanowskiego.

 13. Literatura staropolska. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1999, 203 s. Leksykon Lit. Pol. Wyd. nast. tamże: 2004, 2008.
 14. Świat Jana Kochanowskiego. [Studium]. Wr.: Wydawn. Dolnośląskie 2000, 48 s. Tego nie ma w Podręczniku. [Wyd.] 2 tamże 2005.
 15. Disiecta membra czyli Drobiazgi filologiczne. [Szkice literackie]. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut, Wrocławskie Wydawn. Ośw., Wydz. Filol. UWr. 2015, 298 s.
 16. Zawartość: Cz. 1: „Poczwórna inwektywa” Mikołaja Reja; Co jedzą dusze, czyli krótka glosa do „Krótkiej rozprawy”; Pokusa — Farel — Daemonium meridanum [dot.: M. Bielski: Komedyja Justyna i Konstancyjej]; Jan Kochanowski i Agostino Steuco. Uwagi na marginesie fraszki „O Łazarzowych księgach”; „Cursus aetatis”. O cyklu „Na XII tablic ludzkiego żywota” Jana Kochanowskiego; „Miło szaleć, kiedy czas po temu…” Karnawałowa pieśń Jana Kochanowskiego; „Fortuna radzi…”, czyli uwagi o dwóch fraszkach Jana Kochanowskiego; „Sybilla prorokuje…” O fraszce „Do Stanisława” (I, 63) Jana Kochanowskiego; „Maro niechutliwy” — o zakończeniu fraszki III, 3 Jana Kochanowskiego; „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i zbiorek łacińskich sentencji Bartłomieja Schönborna; „Niebożęta Pigmei” i „polscy Gryfowie” [dot. autorstwa wiersza: Na herb Jego M. Pana Jakuba Leśniowskiego, podczaszego Ziemie Lwowskiej]; Paradoxographia heroicomica. Garść uwag o „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity; Dynia i sosna. O ostatniej z bajek w „Setniku przypowieści uciesznych” Marcina Błażewskiego; Hryc, Herkules czy Boecjusz? Menippejska satyra Jana Szczęsnego Herburta; „Nieznajomy wróg” na dworze Stwórcy; Poezja liczb i figur. O „Czwartaku” Daniela Naborowskiego; Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei; „Jabłko sodomskiej krainy”. Glosa do „Votum” Zbigniewa Morsztyna. – Cz. 2: Jean de Cartheney i polski przekład jego traktatu „De quattuor novissimis”; Aleksandra Teodora Lackiego „Pochwała Lata”; „Flos medicinae” — staropolskie przekłady „Szkoły salernitańskiej” [nt. przekładów F. Mymera, H. Olszowskiego, J.A. Załuskiego]; Elegia „Vado mori” i jej polskie dzieje; „Szalona izba, opak piec…” XVI-wieczny wariant krakowskiej przyśpiewki weselnej; „Psie góry pod brogiem”. O jednym z przysłów w „Gospodarstwie” Macieja Wirzbięty; Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego; Polski pierwowzór „Piesni o prielesti mira” Symeona Połockiego [dot.: Pieśń duchowna o marnościach świata tego]; Trzy siedemnastowieczne pieśni o śmierci [dot.: Pieśń nowa o ostatnim kresie człowieka każdego; Pieśń nowa o nieużytej śmierci; Pieśń nowa o nieuchronnym na życie ludzkie nieprzyjacielu śmierci jak: mięsopusty przyszły etc.].

  Studia i szkice w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Wzór rycerskiego życia w twórczości Jana Jurkowskiego. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 1981 nr 507 s. 81–98. – Alegoria „Nadobnej Paskwaliny” [S. Twardowskiego]. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 1986 nr 794 s. 3–15. – Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego (Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej). „Ze Skarbca Kult.” 1986 z. 43 s. 29–36. – Medieval Latin poetry in seventeenth century Poland. „Ricerche Slavistiche”, Rzym 1990 wyd. 1991 t. 37 s. 237–247. – O rymowanej poezji łacińskiej polskiego baroku. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 1994 nr 33 s. 23–38; przedr. w: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Wwa 1995 s. 217–235. – Architektura zaświatów w średniowiecznych łacińskich wizjach eschatologicznych. W: Wyobraźnia średniowieczna. Wwa 1996 s. 119–130. – Barok a średniowieczne dziedzictwo. „Zesz. Nauk. UO. Filol. Pol.” 1997 [z.] 38 s. 5–13. – Ucztowanie w zaświatach w piśmiennictwie średniowiecznym i wczesnonowożytnym. W: Oczywisty urok biesiadowania. Wr. 1998 s. 46–51. – Dyskusyjne problemy neostoicyzmu w XVI wieku. W: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Szczec. 1999 s. 7–13. – Geografie „Nowej baśni”. W: Świat Parnickiego. Wr. 1999 s. 35–41. – „Potop” Henryka Sienkiewicza. W: Lekcje czytania. Cz. 2. Wr. 1999 s. 403–413. – Problem tożsamości wyznaniowej w utworach literatury polskiej przełomu XVI i XVII wieku. W: Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Wwa 2000 s. 169–177. – Uwagi o antywzorach zachowań biesiadnych w literaturze staropolskiej. W: Smak biesiady. Ożarów 2000 s. 51–64. – Jan Kochanowski. W: Renesans. Bochnia 2002 s. 273–310, przedr. w: Literatura staropolska. Wwa 2007 s. 277–303. – Eschatologiczny wymiar podróżowania w wiekach średnich — iter asceticum. W: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Opole 2003 s. 59–65. – Poezja wczes­nego baroku. W: Barok. Bochnia 2003 s. 245–262. – Wstęp. W: Horapollon: Hieroglify. Wr. 2003 s. 5–29. – Dwór niebieski, strażnicy bram i posłańcy Boga. W: Anioł w literaturze i w kulturze. Wr. 2004 s. 59–65. – Barokowa Physica curiosa i koncepty księgi natury. W: Koncept w kulturze staropolskiej. Lubl. 2005 s. 287–301. – Literatura staropolska. Hasło w: Epoki literackie Wr. 2005 s. 7–132. – O wyższości średniowiecza nad renesansem lub odwrotnie. W: Polonistyka w przebudowie. Kr. 2005 s. 474–480. – „Elephantographia curiosa”, czyli porozmawiajmy o słoniach. W: Różnorodność form narracji w literaturze dawnej. Opole 2006 s. 19–30. – Barokowe bestiarium. W: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Opole 2007 s. 147–157. – „Rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana”. O średniowiecznych źródłach techniki pisarskiej Mikołaja Reja (compilatio i ordinatio). W: Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Wr. 2007 s. 76–84. – „Natura lubi się ukrywać”. Historia naturalis — magia naturalis — philosophia naturalis w Europie wczesnonowożytnej. W: Człowiek wobec natury — humanizm wobec nauk przyrodniczych. Wwa 2010 s. 15–33. – „Sub tegmine tiliae”. Arkadyjskie „otia” Jana Kochanowskiego. W: Staropolskie Arkadie. Wwa 2010 s. 20–35. – [K.M.] Juniewicz i Bernard z Morval. „Acta Univ. Wratisl. Pr. Lit.” 1998 wyd. 2011 nr 36 s. 5–24.– Man and nature. Humanism and the natural sciences. [Przeł.] U. Philips. W: Humanism in Polish Culture. Frankfurt am Main 2011 s. 193–202. – Wstęp. [Współaut.:] E. Żybert. W: Argonautyki orfickie. Wr. 2011 s. 5–40 — Wstęp. [Współaut.:] E. Żybert. W: Hymny orfickie. Wr. 2012 s. 5–47. – Cosmopoiesis Jana Kochanowskiego. „Pam. Lit.” 2015 z. 1 s. 5–22. – Drop (Otis Tarda L.) w dawnej symbolografii. W: Dydaktyka i łowy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi.Wr. 2016 s. 41-51. – „Jako samojedź krzywousta ...” Kilka uwag o wizerunku śmierci w „Rozmowie Mistrza Polikarpa”. „Pam. Lit.” 2017 z. 3 s. 137-144.

Przekłady

 1. Wizja Adamnana. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wr.: Wydawn. UWr. 2002, 51 s. Acta Univ. Wratisl., 2452. Księgi Osobliwe, 3.
 2. Tłum. tekstu św. Adamnana oparto na ang. przekł. Ch.S. Boswella z 1908. – Tekst częściowo łac.

 3. Wizja Tnugdala. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2012, 137 s. Bibliotheca Curiosa, 12.
 4. Henryk z Sawtry: Czyściec świętego Patryka. Przeł. i oprac.: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2014, 142 s. BibliothecaCuriosa, 22.
 5. Historia Adama i Ewy. Przeł. E. Żybert i J. Sokolski. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2014, 90 s. Bibliotheca Curiosa, 23.
 6. Zob. też Prace edytorskie i redakcyjne.

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. J. Kochanowski: Odprawa posłów greckich. Wstęp i przyp.: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1985, 48 s. Nasza Bibl. Wyd. 2 tamże 1989.
 2. S. Szymonowic: Sielanki. Oprac.: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1985, 95 s. Nasza Bibl.
 3. I. Krasicki: Myszeidos. Pieśni X. Wstęp i przyp.: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1986, 79 s. Nasza Bibl.
 4. I. Krasicki: Monachomachia. Wyd. 2. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1987, 56 s. Nasza Bibl.
 5. I. Krasicki: Bajki. Wstęp i komentarz: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1989, 95 s. Nasza Bibl.
 6. M. Wirzbięta: Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów, teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszyrzone. Przygot.: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1989, 91 s.
 7. Zawiera także reprint oryg. z 1596 .

 8. I. Krasicki: Satyry i listy. Oprac.: J. Sokolski. Wr.: Ossol. 1990, 111 s. Nasza Bibl.
 9. [Pier Paolo Vergerio Młodszy:] Historia o papieżu Janie tego imienia VIII, który był Gilberta biała głowa z Angliej i o inszych wielu papieżoch, którzy przed nią i po niej byli. Oprac.: J. Sokolski. Wr.: Wydawn. UWr. 1994, 85 s. Acta Univ. Wratisl., 1579. Wyd. 2 poszerzone pt.: Historia o kobiecie papieżu. Oprac.: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2013, 165 s. BibliothecaCuriosa, 16.
 10. Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego. Oprac.: J. Sokolski. Wr.: Wydawn UWr. 1998, 32 s. Acta Univ. Wratisl., 1992.
 11. Muzy i Hestia. Studia dedykowane profesor Ludwice Ślękowej. Pod red. M. Cieńskiego i J. Sokolskiego. Wr.: Wydawn. UWr. 1999, 327 s.
 12. Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. [i wstęp]: W. Dynak i J. Sokolski. Wr.: Wydawn. UWr. 2001, 244 s. Bibl. Klasyki Łowieckiej.
 13. K. Bolesławiusz: Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Wyd.: J. Sokolski. Wwa: Wydawn. IBL PAN; Stow. Pro Cultura Litteraria 2004, 252 s. Bibl. Pisarzy Staropolskich, t. 29.
 14. Mikołaj Rej — w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Pod red. J. Sokolskiego, M. Cieńskiego, A. Kochan. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw.; Wydz. Filol. UWr. 2007, 370 s.
 15. Materiały z konferencji, Wrocław, 11–13 V 2005.

 16. Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia. [Oprac.:] W. Dynak, J. Sokolski. Wr.: Wydawn. UWr. 2007, 242 s. Acta Univ. Wratisl., 2977. Bibl. Klasyki Łowieckiej.
 17. Człowiek wobec natury. Humanizm wobec nauk przyrodniczych. Red. nauk. tomu: J. Sokolski. Wwa: Wydawn. Neriton 2010, 370 s. Humanizm. Syntezy, 9.
 18. Na okł. odmienny tytuł serii: Humanizm Polski.

 19. W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty. Prace ofiarowane profesor Ludwice Ślękowej. Pod red. A. Oszczędy i J. Sokolskiego. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. Wydz. Filol. UWr. 2010, 314 s.
 20. Materiały z konferencji, Wrocław, 2008 r.

 21. A. Wargocki: O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. Wyd.: J. Sokolski. Red. nauk. tomu: J. Kroczak. Wwa: Wydawn. Neriton 2011, 313 s. Humanizm. Inedita, 7.
 22. Tablica albo konterfet Cebesa tebańskiego filozofa, ucznia Sokratesa. Przeł. M. Wirzbięta. Wyd.: J. Sokolski. Z dodaniem nowego przekł. grec. oryginału w oprac. A. Pacewicza. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2012, 117 s. Bibliotheca Curiosa, 8.
 23. J. Mandeville: Podróże Jana z Mandeville. Przeł. B. Marcińczak. Wstęp i koment.: B. Marcińczak i J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2013, 279 s. Bibliotheca Curiosa, 15.
 24. Paracelsus: O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc. Przeł. R. Urbański. Wstęp i koment.: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2013, 84 s. Bibliotheca Curiosa, 14.
 25. Pseudo-Albert Wielki: Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych. Oprac.: J. Kroczak, J. Sokolski, J. Zagożdżon. Wstęp: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2014, 155 s. Bibliotheca Curiosa, 20.
 26. M. Bielski: Żywoty filozofów. Oprac. J. Kroczak i J. Sokolski. Wstęp J. Sokolski. Wr.: Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2015, 202 s. Bibliotheca Curiosa 29.
 27. B. Chmielowski: Nowe Ateny. Umbry objaśnione. Oprac.: J. Kroczak i J. Sokolski. Wstęp: J. Sokolski. Wr.: Ofic. Wydawn. Atut — Wrocławskie Wydawn. Ośw. 2015, 240 s. Bibliotheca Curiosa,28.
 28. Zob. też Przekłady.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Prof. dr hab. Jacek Sokolski. Instytut Filologii Polskiej. „Prz. Uniw.” 1999 nr 8.

Powrót na górę↑

„Miejsce to zową żywot …”

 • M. MACHLEJD-ZIEMKIEWICZ: O romansie alegorycznym. „Nowe Książ.” 1989 nr 10.

Powrót na górę↑

Staropolskie zaświaty

 • S. BYLINA. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1994 t. 38.
 • R. MAZURKIEWICZ. „Znak” 1995 nr 7.
 • A. PAWLAK. „Barok” 1994 wyd. 1995 nr 2.
 • M. STAROWIEYSKI: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. „Warsz. Stud. Teol.” 1998 t. 11 [dot. też: Pielgrzymi do piekła i raju].

Powrót na górę↑

Barokowa księga natury

 • M. ELŻANOWSKA: Próba całości. „Ogród” 1994 nr 1.
 • J.K. GOLIŃSKI. „Pam. Lit.” 1995 z. 3.
 • J. GŁAŻEWSKI. „Barok” 1996 nr 1.

Powrót na górę↑

Pielgrzymi do piekła i raju

 • J. BOROWCZYK. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 1995 t. 2.
 • M. KRASSOWSKI: Wizjonerzy średniowiecza. „Wiad. Kult.” 1995 nr 33.
 • B. FRANKOWSKA: Czytanie wizji. „Nowe Książ.” 1996 nr 2.
 • M. STAROWIEYSKI: W kręgu chrześcijańskiej apokaliptyki. „Warsz. Stud. Teol.” 1998 t. 11 [dot. też: Staropolskie zaświaty].

Powrót na górę↑

Bogini, pojęcie, demon

 • A. GORZKOWSKI: Przemiany fortuny. „Znak” 1997 nr 9.
 • M. WERESZCZYŃSKA-DUCH. „Barok” 1998 nr 2.

Powrót na górę↑

Lipa, Chiron i labirynt

 • M. BOCIAN: Fascynująca zagadka. „Akant” 1999 nr 6.
 • A. CZECHOWICZ. „Barok” 1999 nr 2.
 • A. SZASTYŃSKA-SIEMION. „Pam. Lit.” 1999 z. 4.
 • M. HANCZAKOWSKI: Czarnoleski labirynt i wrocławska Ariadna. „Terminus” 2000 z. 1/2.
 • G. RAUBO: Noty o książkach. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2000 t. 7.

Powrót na górę↑

Literatura staropolska

 • A. BOROWSKI. „Nowa Polszczyzna” 1999 nr 5.
 • A. FABIANOWSKI. „Nowe Książ.” 1999 nr 7.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Dwa słowniki o literaturze. „Jęz. Pol. w Szk. Średniej” 1999/2000 z. 2 [dot. też: J. Pyszny, A. Zawada: Literatura XX wieku].

Powrót na górę↑

Świat Jana Kochanowskiego

 • A. MAĆKOWSKA: O tym, czego nie ma w podręczniku. „Warsztaty Polonist.” 2001 nr 1 [dot. też: S. Falkowski: 23 tajemnice „Pana Tadeusza”, czyli centrum polszczyzny].

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Jacek Zbigniew SOKOLSKI
Nawigacja
Narzędzia