Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1945

Pseud.: Cyryl Włodawiuk; j.f.; Jacek; Jacek Brzozowski; Jacek F. Brzozowski; J.F. Urbański; Jacek Urbański; Jan Welmart; Wacław Joel; Zbigniew Poleszuk.

Historyk literatury, edytor, poeta.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 7 lipca 1945 w Korytnicy nad Nidą; syn Edwarda Ferta i Franciszki z Urbańskich, rolników. Od 1958 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w Świdnicy. Debiutował w 1959 opowiadaniem i wierszami, opublikowanymi w piśmie seminarium „Zielona Trybuna”; pismo to redagował przez rok. Następnie przeniósł się do Liceum Ogólnokształcącego w Busku Zdroju, gdzie kontynuował naukę. W 1964 zdał maturę i podjął studia polonistyczne i przez rok teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). W czasie studiów brał udział w życiu literackim i naukowym. Od grudnia 1964 do czerwca 1969 redagował czasopismo Koła Polonistów Studentów KUL „Polonista” (tu pod pseud. Jan Welmart zamieścił liczne wiersze). Należał do zespołu teatru Akademickiego KUL (1965-69). W 1967 rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Za i Przeciw”, w którym ogłaszał wiersze i recenzje. Krytykę literacką uprawiał w tym czasie także w „Tygodniku Powszechnym” i w „Kamenie” (tu drukował również wiersze). W 1968-69 pracował jako adiustator i korektor w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego (TN) KUL. W 1969 uzyskał magisterium z polonistyki na KUL. Na przełomie 1969/70 przebywał w Katowicach i pracował jako instruktor w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. W 1970 przeniósł się do Włodawy i do 1990 pracował w miejscowym I Liceum Ogólnokształcącym, początkowo jako kierownik internatu, a następnie jako nauczyciel języka polskiego i propedeutyki nauki o społeczeństwie. W tym czasie uczestniczył także w seminarium doktorskim prof. Stefana Sawickiego na KUL w Lublinie. W pracy badawczej zajął się głównie twórczością C.K. Norwida. Prace na ten temat publikował m.in. w „Zeszytach Naukowych KUL”, „Pamiętniku Literackim”, „Studiach Norwidiana”, „Roczniku Humanistycznym”. W 1978 doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy pt. Dyskurs Norwida z czytelnikiem (promotor prof. Maria Grzędzielska). Nadal uprawiał twórczość poetycką. Od 1979 należał do lubelskiej grupy poetów katolickich Signum. W 1980 został członkiem TN KUL. W tymże roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”; był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Województwa Chełmskiego oraz założycielem Rady Oświaty i Wychowania we Włodawie. W 1980-81 redagował tam związkowe czasopismo „Wiadomości Tygodniowe” oraz serię wydawniczą Biblioteka Wiadomości Tygodniowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został internowany i do lutego 1982 przebywał w więzieniach we Włodawie i Chełmie. Od 1983 prowadził działalność opozycyjną, w 1988 zorganizował podziemną strukturę „Solidarności”. Równocześnie rozwijał pracę naukową. W 1983 objął funkcję sekretarza redakcji nowo powstałego pisma TN KUL „Studia Norwidiana”; funkcję tę pełnił do 2003. W 1985 został członkiem redakcji Dzieł wszystkich C.K. Norwida. W tymże roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na KUL (nieetatowo). W 1989 przeniósł się do Lublina, pracował początkowo w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, a następnie na polonistyce i teologii KUL. W tymże roku został Honorowym Obywatelem Włodawy, a w 1990 członkiem Towarzystwa Przyjaciół KUL. Od 1992 należał do SPP (w 2002-04 był prezesem Oddziału Lubelskiego). Współpracował od tegoż roku z kwartalnikiem „Akcent”, gdzie opublikował liczne wiersze i recenzje (w 1993-99 członek redakcji; tu w 1994 także recenzje podp.: J.F. Urbański). Artykuły i recenzje publikował m.in. w czasopiśmie „Ethos” (1992-2000; tu w 1992 sprawozdanie podp. Jacek Urbański).W 1993 habilitował się na KUL na podstawie rozprawy pt. Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida. Wyjeżdżał na stypendia naukowe do Paryża i Rzymu, gdzie prowadził badania nad literaturą okresu romantyzmu. W 1994-96 pracował jako adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej, a w 1995-99 kierował Sekcją (później Instytutem) Filologii Polskiej KUL. Równocześnie w 1994-2000 współpracował z Radiem Lublin, gdzie prowadził wraz z Marią Brzezińską audycję Radiowe warsztaty literackie. W 1995- 2005 był redaktorem naczelnym „Roczników Humanistycznych KUL”. Otrzymał trzykrotnie nagrodę Rektora KUL (1994, 2009, 2010) i dwukrotnie nagrodę Wojewody Lubelskiego (1995, 2007). W 1996-2015 kierował Katedrą Tekstologii i Edytorstwa KUL. W 1998-2001 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych oraz wchodził w skład Senatu Akademickiego KUL. W 2002 objął funkcję kierownika Zakładu Badań nad Twórczością C. Norwida. Od 2003 był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Studia Norwidiana”. Wszedł do zespołów redakcyjnych serii wydawniczych Studia Norwidiana – Biblioteka, U Źródła oraz Pism zebranych J. Czechowicza. W 2004-12 pełnił obowiązki prorektora do spraw dydaktyki i wychowania KUL. Od 2005 należał do Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od tegoż roku był członkiem redakcji „Zeszytów Naukowych KUL”. W 2005 otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 2006 stanowisko profesora zwyczajnego KUL. W 2007 został wiceprezesem, a w 2014 prezesem Fundacji Norwidowskiej, mającej na celu wspieranie i rozwój działalności naukowej, popularnonaukowej i wydawniczej, dotyczącej twórczości C. Norwida. Od 2008 redagował serię wydawniczą Archiwum Edytorskie. Wszedł w skład rady naukowej Encyklopedii Katolickiej (2009-14), serii wydawniczej Młoda Polonistyka (2011) oraz czasopisma „Ethos” (2011). Recenzje i wiersze zamieszczał w piśmie „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” (także pod pseud. Jacek Brzozowski). W 2012 otrzymał Srebrny Wawrzyn Literacki, Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wszedł w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu im. J. Czechowicza, od 2012 przewodniczył jury Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. S. Żeromskiego, organizowanego przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie. W 2014 został wyróżniony (wraz z J. Święchem) tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi. W 2015 przeszedł na emeryturę. W tymże roku został wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Patriotycznego Ziemi Włodawskiej. Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) oraz watykańskim Medalem Pro Ecclesia et Pontifice (2014).

W 1969 poślubił Krystynę Brzozowską, nauczycielkę. Mieszka w Lublinie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Norwid poeta dialogu. Wr.: Ossol. 1982, 169 s. PAN Komitet Nauk o Literaturze Pol. Rozprawy Lit., 37.
 2. Rozprawa doktorska.

 3. Rytmy. [Wiersze]. Lubl.: WLubel.; Lubel. Oddz. ZLP 1987, 64 s.
 4. Zapach macierzanki. [Wiersze]. Lubl.: WLubel. 1992, 60 s.
 5. Cykle: Górska ścieżka; Dantesco; Sztuka; Dlaczego on; Polesie; Dziesięcioro.

 6. Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida. Lubl.: Red. Wydawnictw KUL 1993, 191 s.
 7. Rozprawa habilitacyjna.

 8. Dominika. [Wiersze]. Lubl.: Polihymnia 1994, 52 s.
 9. Cykle: Notre Dame; Prowincja.

 10. Bibliografia interpretacji wierszy Norwida. [Współaut.:] A. Cedro. Lubl.: Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL 1995, 47 s. Wyd. 2 uzup. tamże 2001.
 11. Wyd. 1 – na prawach maszynopisu.

 12. Dolce far niente. [Wiersze]. [Podkowa Leśna]: „Aula” 2000, 89 s.
 13. Cykle: I. Romanesco; II. Barbaria.

  Podp.: Wacław Joel.

 14. Latomia. Wybór wierszy. Lubl.: Polihymnia 2003, 156 s.
 15. Cykle: Dawniejsze; Nowsze; Notatnik sycylijski.

 16. Norwidowskie inspiracje. [Studia]. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2004, 245 s. Pr. Wydz. Hist.-Filolog.; Tow. Nauk. KUL. Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL, 103.
 17. Zawartość: Poeta sprzeciwu; Dzieło życia; Chrystus Norwida. Ku odrodzeniu kontemplacji; Wobec towianizmu; „Stara wariatka”... i jej małe dzieci; Norwidowski sen Czechowicza; Norwid – Herbert. Epizod z guzikami; Problem autorstwa wiersza „Na pokładzie «Marii-Stelli»”; Prolegomena do nowego wydania „Vade-mecum”.

 18. Kamienie. (Choklakia). [Wiersze]. Lubl.: Test 2006, 55 s.
 19. Cykle: Meltemi; Górska ścieżka.

 20. Świętokrzyska zapaska. Gawędy [wspomnieniowe]. Lubl.: Test 2007, 260 s. Wyd. 2 zmien. tamże 2015.
 21. Zawartość: Nad Nidą; Książki; Jak trudno szewcem zostać; Próby; Wigilia '81; Drzewo czuwające; Okno na trzecim piętrze; Norwidowski dom; Hala Pana Cogito; Okruchy bezradnej dobroci; Na szlaku. – W wyd. 2 szkic Hala Pana Cogito zastąpiono szkicem „My poeci – my głupcy” [dot. poezji Edy Ostrowskiej] oraz dodano cykle wierszy: Nadnidzianki; Limeryki dla Bogdana.

  Oba wydania dostępne w Internecie [dostęp 27 września 2016]: http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/swietokrzyska_zapaska.htm; http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/swietokrzyska_zapaska_2.htm.

  Podp.: Jacek F. Brzozowski.

 22. Poezja i publicystyka. [Studia]. Lubl.: Wydawn. KUL 2010, 264 s. U źródła. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Tekstologii i Edytorstwa, 8. Wyd. 2 popraw. tamże 2012.
 23. Zawartość: „Peregrinatio ad fontes”. (Herbert, Norwid – i Starożytni); Materia i historia w pismach Norwida; „Zbiorowy – Obowiązek”. Ojczyzna w życiu i dziełach Bogdana Jańskiego i Cypriana Norwida. (Zarys problematyki); Nad-Słowacki, czyli Norwid jako wielbiciel, krytyk i komentator Juliusza Słowackiego; Norwid – Chopin. Korespondencja serc i sztuk; Norwidowski ogród (teologiczna ekologia); Pieśni królewskie Cypriana Norwida, czyli o Pięknie, które zachwyca do Pracy; Norwidowskie oblicze cierpienia; Poezja i publicystyka. (Przyczynek do sporu Norwida ze współczesnością); Norwid na Parnasie polskim; Z tradycji kształcenia edytorskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Nieznany Mickiewicz?; Chorągiew Mickiewicza; „Nie miecz, nie tarcz bronią”... poezji. Na marginesie pewnej parafrazy „Języka ojczystego” [C.K. Norwida]; Fraszki Norwida i norwidologów; Czechowicziana nowe i odnowione; Fraszki Józefa Czechowicza. Próba nowej edycji.

  Przekł. ang.: Nowid – Chopin: Correspondence in Hearts and Arts. W: Fryderyk Chopin. Sein ud Werk/Being and Work, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2010 s. 499-510.

 24. Galatea. [Wiersze]. Kielce: Wydawn. Cedro i Synowie 2013, 99 s.
 25. Cykle: Światło mego świata; Bańki mydlane; Alania; Źródło nieznane; Ziemia i obłoki.

  Podp.: Jacek F. Brzozowski.

 26. Twarze na płótnach. [Wiersze]. [Lublin]: Test 2015, 45 s.
 27. Tom dostępny w Internecie [dostęp 27 września 2016]: http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/full/j_brzozowski_twarze_na_plotnach.pdf.

  Podp.: Jacek F. Brzozowski.

  Cykle: I. Twarze na płótnach; II. Wieczorne divertissimento; III. Parerga.

 28. Lektury i inspiracje. [Studia]. Lublin: SPP&Test 2016, 281 s.
 29. Tom dostępny w Internecie [dostęp 27 września 2016]: http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/wydawnictwo_test/books/full/fert_lektury_i_inspiracje.pdf .

  Zawartość: Czynne czekanie w pisarstwie Norwida; Norwidowskie słoworzecze?; Na smętne wieści z Watykanu. Próba ustalenia tekstu; Felix culpa? (Nad norwidianami w zbiorach księdza Józefa Jarzębowskiego); Notatki księdza Tadeusza Stycznia na marginesach Vade-mecum; „Klucz Dawidowy usta mi otworzył..." (Nad jednym z wersetów „Mojej ojczyzny” Norwida); Norwid – Czechowicz (Ciąg dalszy poszukiwania czystego tonu); Francja Czechowicza; Wołyń Czechowicza; Anny Kamieńskiej sąd nad poezją współczesną; Nota edytorska.

  Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Odbiorca w liryce Norwida. (Okres 1842-1865). „Zesz. Nauk. KUL” 1976 nr 4 s. 37-51. – Późny wnuk – nieporozumienie? „Pam. Lit.” 1983 z. 4 s. 3-14 [dot. motywu odbiorcy w liryce Norwida]. – „Od niesienia” czy „Odniesienia”? (Na marginesie wiersza Norwida „Moralności”). „Studia Norwidiana” 1983 [wyd.] 1984 t. 1 s. 111-120. – Vademecum jako problem edytorski. „Studia Norwidiana” [1984] t. 2 s. 45-60. – Bez cenzury. O poezji Edy Ostrowskiej. „Akcent” 1991 nr 4 s. 97-111. – Harmonia. W: „Całość” w twórczości Norwida. Wwa 1992 s. 19-34. – Ja Nikt. (O poezji Andrzeja Szmidta). „Więź” 1993 nr 8 s. 95-110. – Nie znane norwidiana w Bibliotece Polskiej w Paryżu. „Studia Norwidiana” 1993 t. 11 s. 125-150. – Kształcenie edytorskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). „Zesz. Nauk. KUL” 1999 nr 1-2 s. 109-123. – Czechowicz muzyczny. „Rocz. Hum.” 2000 z. 1 s. 131-143. – Norwidowska aforystyka. W: Sumienie słowa. Wr. 2004 s. 19-38. – Norwid i Czechowicz. Poszukiwanie „czystego tonu”. „Ethos” 2006 nr 1/2 s. 231-247. – Munia, muza serdeczna Józefa Czechowicza, w:Książki i historia. Księga Jubileuszowa ofiarowana Z. Bieleniowi, Lubl. 2008. – Głos cierpliwy sitowia. (O nowej edycji wierszy i poematów Józefa Czechowicza).W: Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii. Lubl. 2011 s. 11-35. – Ksiądz Styczeń czyta Norwida: „Vade-mecum” jako lektura-inspiracja. „Ethos” 2012 s. 321-339. – Lubelskie tradycje kształcenia dziennikarskiego. W: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lubl. 2015 s. 339-349.

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. C.K. Norwid: Kolébka pieśni. (Do spółczesnych ludowych pieśniarzy). [Oprac.: J. Fert] Lubl.: TN [Tow. Nauk.] KUL 1990, [6] s. Studia Norwidiana: biblioteka.
 2. C.K. Norwid: Vade-mecum. Oprac. i wstęp: J. Fert. Wr.: Ossol. 1990, CXLI, 213 s. BN I, 271. Wyd. nast.: wyd. 2 zmien. Wr.; Kr.: Ossol. 1999; wyd. 2 [!] popraw. i uzup. Wr.: Ossol.; Wwa: De Agostini Polska 2003; Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2004, 605 s. Studia Norwidiana: biblioteka. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Źródła i Monografie Tow. Nauk. KUL, 264.
 3. S. Aleksandrowicz: Noc przeminęła... Utwory poetyckie. Grafiki: K. Stasz. Rozmowa i red.: J. Fert. Lubl.: Gościniec 1992, 41 s.
 4. T. Lenartowicz, H. Mickiewiczówna: Korespondencja. Oprac. i do druku podał J. Fert. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 1997, 335 s. Tow. Hist.-Lit. w Paryżu. Źródła i Monografie Tow. Nauk. KUL.
 5. C.K. Norwid: Błogosławione pieśni... Wybór, oprac. i posł.: J. Fert. Wwa: PAX 2000, 202 s.
 6. Norwid a chrześcijaństwo. Red.: J. Fert, P. Chlebowski. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2002, 473 s. Tow. Nauk. KUL; Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Studia Norwidiana: biblioteka, 6.
 7. T. Lenartowicz, J. Jabłonowska: Korespondencja. Lubl.: Tow. Nauk. KUL 2003, 435 s. Źródła i Monografie Tow. Nauk. KUL, 252.
 8. Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw. [Wybór, wstęp, oprac.: J. Fert.]. Przedm.: J. Tischner. Wr.: Ossolineum 2004, 210 s.
 9. Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989. Red. J. Fert. Lubl.: Wydawn. KUL 2008, 181 s. KUL Jana Pawła II.
 10. J. Czechowicz: Wiersze i poematy. Oprac.: J. F. Fert. Pisma zebrane. T. 1. Lubl.: Wydawn. UMCS, 2012, VI, 392 s.
 11. J. Czechowicz: Wiersze i poematy: utwory niepewnego autorstwa lub przypisywane poecie. Dodatek krytyczny oprac. J. F. Fert. Pisma zebrane. T.2. Lubl.: Wydawn. UMCS, 2012, 357 s.
 12. J. Czechowicz: Wybór wierszy i poematów. Wybór i oprac.: J. F. Fert; Lubl.: Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, 2013, 190 s. Tow. Nauk. KUL Jana Pawła II, Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL.
 13. A. Szmidt: Taki pejzaż. Wiersze . Wybrał i wstępem poprzedził B. Królikowski; komentarzami opatrzył J.F. Fert. Lubl.: Tow. Nauk. KU L Jana Pawła II 2013, 144 s. Tow. Nauk. KU L Jana Pawła II.
 14. J. Czechowicz: Notatnik: 1936-1938. Tekst ustalił i notami filologicznymi opatrzył J.F. Fert. Posł.: E. Łoś. Lubl.: Muzeum Lubel. 2015, 176 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2011.
 • Wywiady: Polonista wobec tekstologii i edytorstwa – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Józefem Fertem (KUL).„Zesz. Szkolne. Edukacja Hum.”2006 nr 4; O fascynacjach literackich Czechowiczem, Norwidem i nie tylko… Rozm. J. Dobosz. „Lubl. Kult. i Społ.” 2013 nr 1-2.

Powrót na górę↑


 • D. NIEDZIAŁKOWSKA: Bibliografia prac Profesora Józefa F. Ferta za lata 1959-2015. W: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Lubl. 2015.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (A. Bagłajewski).

Powrót na górę↑


 • Ogólne : Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Lubl. 2015 [zawiera m.in.: H. DUDA: „Fert” i „Ferd”. Durnowate „d” czy reguły (mor)fologiczne?; W. MAKARSKI: Zanurzony w onimii; W. MICHALSKI: Czas, słowo i przestrzeń w poezji Józefa Ferta; U. SOLER: Ułańskie pasje profesora Józefa F. Ferta; J. STAROŃ: Kalendarium życia Profesora Józefa F. Ferta; W. KRUSZEWSKI, D. PACHOCKI: Filologia jako sztuka wyznaczania granic. Uwaga o dorobku badawczym prof. Józefa Ferta].

Powrót na górę↑

Norwid poeta dialogu

 • B. STELMASZCZYK-ŚWIONTEK. „Ruch Lit.” 1985 nr 4.

Powrót na górę↑

Rytmy

 • J. OLCZAK. „Kultura” 1988 nr 30.
 • T. POLANOWSKI: Poeta z Włodawy. „Akcent” 1989 nr 3, przedr. w: Nie tylko pamięć. Eseje. Lubl. 1991.
 • S. STANIK: Pejzaż wewnętrzny. „Słowo Powsz.” 1989 nr 25.

Powrót na górę↑

Zapach macierzanki

 • K. PACZUSKI: Requiem dla macierzanki. „Akcent” 1993 nr 3.

Powrót na górę↑

Poeta sumienia

 • J. LEOCIAK: Fert o Norwidzie – człowieku dialogu i człowieku sumienia. „Nowe Książ.” 1993 nr 8.
 • TENŻE. „Studia Norwidiana” 1996 t. 14.

Powrót na górę↑

Dominika

 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Zwyciężają obecni. „Słowo. Dz. Katol.” 1995 nr 84.

Powrót na górę↑

Latomia

 • M. JĘDRYCH: Pieszo przez popiół poezji. „Akcent” 2005 nr 1.

Powrót na górę↑

Norwidowskie inspiracje

 • A. KOZŁOWSKA: Kilka uwag o książce Józefa Ferta „Norwidowskie inspiracje”. „Studia Norwidiana” 2008.

Powrót na górę↑

Świętokrzyska zapaska

 • J. ZIĘBA. „Lubl. Kult. i Społ.” 2007 nr 4-6.
 • A. RUMAN: Świat utkany z przędzy słowa. „Akcent” 2008 nr 2.

Powrót na górę↑

Galatea

 • I. GRALEWICZ-WOLNY: Spotkanie – w świecie słów. „Akcent” 2014 nr 1.

Powrót na górę↑

C.K. Norwid: Vade-mecum

 • Vade-mecum (Prace redakcyjne poz. 2): M. ADAMIEC: Nowy Norwid. „Res Publica” 1990 nr 9.
 • J. CZARNOMORSKA. „Pam. Lit.” 1992 z. 3.
 • Z.J. NOWAK. „Studia Norwidiana” 1991/1992 t. 9/10.
 • W. RZOŃCA: Vade-mecum według Ferta „Ogród” 1992 nr 2.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Józef Franciszek FERT
Nawigacja
Narzędzia