Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1936-1996

Imiona metrykalne: Hanna Lucyna.

Krypt.: hf

Historyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 30 czerwca 1936 w Legionowie pod Warszawą; córka Józefata Filipkowskiego, technika bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz Stanisławy z Murawskich, księgowej. Do 1942 mieszkała w Legionowie, a od 1942 na Lubelszczyźnie, gdzie ojciec jej ukrywał się przed Niemcami. Uczyła się w szkole podstawowej w Sierpawkach, a po zakończeniu wojny w 1946-48 we Włodawie. Następnie powróciła do Legionowa, gdzie w 1950 ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym Stopnia Licealnego; maturę zdała w 1954. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. We wrześniu 1958, z powodu choroby ojca i trudnej sytuacji finansowej, uzyskawszy absolutorium rozpoczęła pracę zarobkową w księgarni „Domu Książki”, najpierw jako sprzedawca, a od marca 1959 jako zastępca kierownika. W marcu 1960 podjęła prace zlecone w Pracowni Dokumentacji Naukowej XIX i XX w. Instytutu Badań Literackich (IBL) PAN. W 1962 obroniła pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem Jana Kotta i otrzymała stały etat w IBL PAN (stanowisko stażysty, następnie asystenta technicznego, asystenta dokumentacji naukowej, starszego asystenta). Uczestniczyła w opracowaniu haseł do Słownika współczesnych pisarzy polskich (nagroda zespołowa Wydziału Nauk Społecznych PAN w 1966). W 1969 obroniła pracę doktorską pt. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego na tle teorii i problematyki mitu, napisanej pod kierunkiem doc. Ewy Korzeniewskiej. W marcu 1970 otrzymała stanowisko adiunkta i została przeniesiona do Pracowni Historii Literatury Okresu od 1890 do 1918 r., w lipcu tegoż roku do Pracowni Psychosocjologii Literatury, a w 1973 do Pracowni Literatury Okresu Młodej Polski. Publikowała recenzje w „Pamiętniku Literackim” (1970-90) oraz sprawozdania w „Biuletynie Polonistycznym” (1974-75). W 1972 przebywała przez kilka miesięcy na stypendium naukowym w Paryżu, gdzie zbierała materiały dotyczące literatury Młodej Polski. Od lutego 1976 współpracowała krótko jako dydaktyk z WSP w Siedlcach, a od semestru 1975/76 z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w październiku 1979 przeniosła się na stałe na tę uczelnię i pracowała w Katedrze Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski. W 1980-81 współpracowała z niezależnym ruchem związkowym, wygłaszała wykłady w ramach Wszechnicy Nauczycielskiej „Solidarność”, należała do kolegium redakcyjnego wydawanego w Lublinie przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” pisma „Miesiące” oraz z grupą studentów wydających poza zasięgiem cenzury pismo „Spotkania”. W 1988 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie książki Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski, w 1989 otrzymała stanowisko docenta, a w 1992 – stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zmagając się z chorobą nowotworową, prowadziła nadal pracę naukową i zajęcia dydaktyczne. Zmarła 21 czerwca 1996 w Legionowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Kroniki życia literackiego 1953. W: Kroniki życia literackiego Polski Ludowej 1944-1969. Materiały.Praca zespołowa pod red. E. Korzeniewskiej (do 1963) i J. Stradeckiego (1964-1969). Powst. 1963-1970. Masz., 122 s.
 2. Masz. całości w Pracowni Dokumentacji Historycznoliterackiej od XIX do XXI w. IBL PAN w Wwie.

 3. Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. [Rozprawa doktorska]. Wwa: PIW 1972, 151 s. IBL PAN; Historia i Teoria Literatury, Studia, 34.
 4. Tragiczna wolność czyli opowieść o życiu i twórczości Marii Komornickiej 1876-1945. [Informator wystawy; współaut.:] A. Kornatek. Warka-Winiary: Muzeum im. K. Pułaskiego 1979, 6 k. nlb.
 5. Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski. Rozprawa habilitacyjna. Lubl.: Red. Wyd. KUL 1988, 209 s.
 6. Studia, rozprawy i artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych: Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski. W: Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Ser. 1. Wr. 1972 s. 221-252. – Jan Lorentowicz. W: Obraz Literatury Polskiej XIX i XX w. Ser. 5. Literatura okresu Młodej Polski. T. 4. Kr. 1977 s. 417-447. – Tułacze i wędrowcy. W: Młodopolski świat wyobraźni. Kr. 1977 s. 11-48. – Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim. W: Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 5. T. 2: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Wwa 1978 s. 117-124. – Młodopolska idea „sztuki dla sztuki” wobec francuskich pierwowzorów. W: Porównania. Wwa 1983 s. 42-57. – Poezja religijna Młodej Polski. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Polska liryka religijna. Lubl. 1983 s. 301-340. – „Spotkania”, niezależne pismo młodych katolików. W: Literatura źle obecna. Londyn 1984 s. 54-60. Wyd. nast. Kr.* 1986. – „Sny swe malujesz na ogromnej chmurze”. [Wstęp do:] E. Leszczyński: Wybór poezji. Oprac. H. Filipkowska. Kr. 1988, s. 5-38. – Tadeusz Breza; Konopielka, powieść Edwarda Redlińskiego; Jerzy Szaniawski. W: Literatura polska po 1939 r. T. 1. Wwa* 1989 s. 25-28; 197-198; 252-254. – Aspekty chrześcijańskie dramatu epoki Młodej Polski. W: Dramat i teatr religijny w Polsce. Lubl. 1991 s. 265-286. – Europejskie doświadczenia bohaterów powieści Stefana Żeromskiego. W: Kategoria Europy w kulturach słowiańskich. Wwa 1992 s. 77-82. –Parnasizm; Sztuka dla sztuki. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wr. 1992 s. 768-771, 1063-1066. – Obraz chrześcijaństwa w powieściach Teodora Jeske-Choińskiego. W: Religijne tradycje literatury polskiej. Lubl. 1993 s. 115-126. – Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego. „Filomata” 1994 nr 421/422 s. 128-137. – Jeske-Choiński Teodor; Jezus Chrystus w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lubl. 1997 szp. 1242-1243, 1431-1434.

Prace redakcyjne

 1. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku. Red.: H. Filipkowska, R. Górski, W. Kiełdysz, W. Witt. Teksty ros. przeł. W. Krzemień. Indeks: A. Piorunowa. Wwa: PIW 1978, 216 s. Z Prac IBL PAN.
 2. Stanisław Przybyszewski. Materiały konferencji naukowej. Warszawa, 25-26 listopada 1977 r. W 50-lecie zgonu pisarza. Studia pod red. H. Filipkowskiej. Wr.; Kr.: Ossol. 1982, 320 s. PAN IBL.
 3. E. Leszczyński: Wybór poezji. Oprac.: H. Filipkowska. Kr.: WL 1988, 451 s.
 4. Inspiracje i motywy biblijne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red.: H. Filipkowska, S. Fita. Lubl.: Red. Wydawn. KUL 1999, 291 s.

OPRACOWANIA (wybór)

Powrót na górę↑

Ogólne

 • S. FITA: Pożegnanie H. Filipkowskiej. „Kresy” 1996 nr 4.
 • S. FITA: H. Filipkowska. (1936-1996). „Zesz. Nauk. KUL” 1996 nr 3/4.
 • R. LOTH: H. Filipkowska. „Gaz. Wybor.” 1996 nr 176 dod. „Gaz. Stołeczna”.

Powrót na górę↑

Wśród bogów i bohaterów

 • K.K. PYSIAK: Dramaty antyczne Wyspiańskiego wobec mitu. „Nowe Książ.” 1974 nr 12.

Powrót na górę↑

Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku.

 • A.V. LIPATOV. „Sovetskoe Slavânovedenie”, Moskwa 1980 nr 4.
 • V. VITT, V. HOREV. „Voprosy Literatury”, Moskwa 1983 nr 8.

Powrót na górę↑

Stanisław Przybyszewski

 • I. SIKORA. „Pam. Lit.” 1983 nr 3.
 • I. FIUT. „Mies. Lit.” 1986 nr 4.

Powrót na górę↑

Ewa Głębicka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Hanna FILIPKOWSKA
Nawigacja
Narzędzia