Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1951

Imiona metrykalne: Ewa Jadwiga.

Historyk literatury.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 4 listopada 1951 w Zduńskiej Woli; córka Ireneusza Ihnatowicza, historyka, i Jadwigi z Kalinowskich, bibliotekarki. Do 1957 mieszkała wraz z rodzicami w Łodzi, następnie przeprowadziła się z nimi do Otwocka, a w 1960 – do Warszawy, gdzie jej ojciec podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim (UW), a matka w Bibliotece Narodowej. Uczęszczała do stołecznego XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego. Jako uczennica odbyła w 1966 podróż edukacyjną po Związku Radzieckim. W 1969 zdała egzaminy maturalne i rozpoczęła studia polonistyczne na UW. Po uzyskaniu w 1974 dyplomu magisterskiego (na podstawie pracy pt. Sewer w oczach współczesnych, napisanej pod opieką prof. Janiny Kulczyckiej-Saloni) pozostała na uczelni na stanowisku asystenta w Instytucie Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. W 1975 była lektorką języka polskiego i wykładała literaturę polską na Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie; zwiedziła w tym okresie także inne regiony NRD. W 1976 ogłosiła drukiem na łamach „Przeglądu Humanistycznego” (nr 5) sprawozdanie z kursu Języka i Kultury Polskiej dla Slawistów i Polonistów Włoskich, zorganizowanego na UW. Od tegoż roku odbywała studia doktoranckie na UW. W 1979 została starszym asystentem w Instytucie Literatury Polskiej UW. Debiutowała w 1983 artykułem pt. Kalendarze 2. poł. XIX w. jako źródło do badań literackich – „Kalendarz Ungra”, zamieszczonym w tomie zbiorowym pt. Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu (t. 2. Wr. 1983). W tym samym roku obroniła na UW rozprawę doktorską pt. „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo literackie (promotor prof. Janina Kulczycka-Saloni) i od 1984 pracowała jako adiunkt. Zajęcia dydaktyczne łączyła z badaniami naukowymi z zakresu literatury pozytywizmu i Młodej Polski. Artykuły i recenzje publikowała m.in. w czasopismach „Przegląd Humanistyczny” (od 1983), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1987-88), „Guliwer” (1991-93), „Nowe Książki” (1991-94, 1997). Nawiązała stałą współpracę z Muzeum m. Zduńska Wola oraz z Towarzystwem Przyjaciół Zduńskiej Woli. Zajmowała się popularyzacją literatury XIX i XX wieku: od 1985 prowadziła prelekcje dla szkół i bibliotek w całym kraju, brała też udział w audycjach radiowych oraz w programach telewizyjnych poświęconych pisarzom tego okresu. Odbywała podróże zagraniczne, na początku lat dziewięćdziesiątych odwiedzając m.in. wielkie muzea europejskie, a w 1996 – szlakiem J.I. Kraszewskiego – udała się na Wołyń, Polesie i Litwę. Habilitację uzyskała w 1996, na podstawie książki pt. Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej; zatrudniona od następnego roku już jako profesor UW, wchodziła w skład Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, przekształconego następnie w Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, uczestniczyła także w badaniach prowadzonych przy powstałej przy nim w 2009 Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1997-2002 była przewodniczącą kolegium redakcyjnego studenckiego pisma „Młoda Polonistyka”. Od 2008 przewodniczyła zespołowi redakcyjnemu powołanego wówczas na UW rocznika „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza”, a po przekształceniu w 2011 pisma w „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” została jego redaktorką naczelną. Zajęcia dydaktyczne prowadziła również na Wydziale Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (1996-2006) i w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, od 1996 działającej pod nazwą Akademia Teatralna (1995-98). W 2012 otrzymała tytuł naukowy profesora. W 2018 przeszła na emeryturę. Odznaczona złotym medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2010). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Eliza Orzeszkowa „Opowiadania”. Wwa: Jota 1991, 42 s. Przewodnik po Lekturach, 53.
 2. Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej. Wwa: Elipsa 1995, 188 s.
 3. Rozprawa habilitacyjna.

  Zawiera: Słowo wstępne. – Pozy i gesty. O „Zygzakach” Kraszewskiego. – „Emancypantki”. Skromne suknie emancypantki [dot.: B. Prus: Lalka, Emancypantki; H. Sienkiewicz: Rodzina Połanieckich]. – Symetria realiów i antynomia powieści „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. – Kulinaria. – O realiach pozytywistycznej powieści obyczajowej.

  Przekł. niem. fragm. rozdz. Kulinaria (pt. Brzuch i kieszeń. Aksjosemiotyka kulinariów): Die kulinarische Axiosemiotik im sittenschildernden Roman des Positivismus. [Przeł.:] F. Günther, E. Koba. W: Natura naturata. Gegenständliche Welt und Kultureme in der polnischen Literetur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Amsterdam 1997 s. 29-52.

 4. Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. Artyści, twórcy. Wwa: UW 1999, 207 s. Wydawn. Dydak. Wydz. Polonistyki. UW. Ser. Szósta, 47.
 5. Zawiera: Wstęp. – Aneks [przykłady postaci pominiętych w opracowaniu]. – Wyglądy bohaterów; Inteligent; Artysta – człowiek końca wieku; Artysta i mit wiecznej natury. Twórca – człowiek pierwotny; Filister. – Uzupełnienie: Kobieta i mężczyzna; Zbiorowość. Nowy bohater – tłum; Zwierzę.

 6. Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). [Podręcznik akademicki]. Wwa: Trio 2000, 359 s.
 7. Proza Kraszewskiego. Codzienność. [Monografia]. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2011, 346 s.
 8. Rozprawy i szkice w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.: Kalendarze 2. połowy XIX wieku jako źródło do badań literackich – „Kalendarz Ungra”. W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Ser. 2. Wr. 1983 [właśc. 1984] s. 227-240. – Koncepcja prasy w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Ludwika Jenikego. „Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza” 1982/83 wyd. 1984 s. 135-151. – Rozumienie i ocena naturalizmu w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego. W: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Ser. 3. Wr. 1984 s. 152-169. – Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku. [Współaut.:] E. Gaworska, W. Klemm. W: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Wr. 1986 s.163-181. – „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo literackie. [Cz. 1-3]. „Kwart. Hist. Prasy Pol.” 1987 [cz. 1 pt.] „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo integrujące, nr 2 s. 5-31, [cz. 2 pt.] Teoria i praktyka krytyki literackiej w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, nr 3 s. 5-25, [cz. 3 pt.] Rozumienie i ocena romantyzmu w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, nr 4 s. 41-58. – Witraż z wampirem. [Współaut.:] J. Tomkowski. „Twórczość” 1987 nr 10 s. 93-111 [dot.: W. Reymont: Wampir]. – Możliwości realizacji projektów literackich w ocenie Sygietyńskiego i Chmielowskiego. W: Z domu niewoli. Wr. 1988 s. 53-65. – O „Chacie za wsią” Kraszewskiego. „Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza” 1986 wyd. 1988 s. 35-51. – „Tygodnik Ilustrowany” a pozytywizm. „Kwart. Hist. Prasy Pol.” 1988 nr 1 s. 23-38. – Aleksander Kraushar, warszawski mecenas; Edward Lubowski, „o mało nie Dumas”; Jan Kanty Gregorowicz, czyli warszawiak wieśniakiem; Kazimierz Gliński, zabłąkany romantyk. W: Warszawa pozytywistów. Warszawa 1992 s. 78-81; 89-92; 40-44; 37-39. – Czego nie ma w „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. W: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy. Wwa 1992 s. 267-81. – Dzieciństwo niemityczne. W: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej. Wwa 1992 s. 10-19 [dot. pisarzy: E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, B. Prusa]. – Listy autorów listowników drugiej połowy XIX wieku. „Przegląd Humanistyczny” 1992 nr 6 s. 135-14 [dot. listowników J. Chociszewskiego, W. Sabowskiego i E. Lubowskiego]. – Podróże do Grodna. W: Na pograniczu. Białystok 1992 s. 35-45 [o związkach miasta z literaturą polską]. – Miasto kryminalne? W: Miasto - kultura - literatura. Wiek XIX. Gdańsk 1993 s.113-124 [w literaturze okresu pozytywizmu]. – Stolica polskości – Dzierzbiłłowice („Różowe krowy i szare scandalie” Michała Choromańskiego). W: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich. Wwa 1993 s. 155-162. – Sztuka przekonywania w „Nad Niemnem” [E. Orzeszkowej]. W: Polska powieść XIX i XX wieku. Lubl. 1993 s. 251-264. – „Kwatera bożych pomyleńców”. W: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Lubl. 1994 s. 165-175 [dot. utworu W. Zambrzyckiego]. – Moralność i elegancja. Powieści Władysława Zambrzyckiego. W: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich. Warszawa 1994 s. 71-77. – Pozytywistyczna lektura „365 obiadów”. W: Książka pokolenia. W kręgu lektur doby postyczniowej. Białystok 1994 s. 108-122 [dot. książki L. Ćwierczakiewiczowej i jej odbicia w literaturze]. – Kraszewski i fantastyka. W: Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja. Lubl. 1995 s. 159-169. – Mała wodnica. (Bronisława Ostrowska, „Córka wodnicy”). W: Sto lat baśni polskiej. Warszawa 1995 s. 45-51. – Smak wolności i niewoli. Aksjosemiotyka kulinariów w pozytywistycznej powieści obyczajowej. W: Kategoria wolności w kulturach słowiańskich. Wwa 1995 s. 91-97. – Pozy i gesty. O realiach w powieści Kraszewskiego „Zygzaki”. W: Kraszewski – pisarz współczesny. Warszawa 1996 s. 137-146. – Wioskowy głupi w oczach scjentysty. W: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich. Warszawa 1996 s. 51-56. – Die kulinarische Axiosemiotik im sittenschildernden Roman des Positivismus. [Przeł.] F.Günther, E.Koba. W: Natura naturata. Gegenständliche Welt und Kultureme in der polnischen Literatur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Amsterdam 1997 (Studies in Slavic Literature and Poetics, 29) s. 29-52. – Lucyna Ćwierczakiewiczowa – kucharka i dama. W: Kobieta i… T. 5. Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Wwa 1997 s. 159-169. – Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej. W: Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. Wwa 1997 s. 196-204. – Zabawki Marysi. W: „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. Suwałki 1997 s. 85-90. – Bajki Sieroszewskiego. „Bajka o Żelaznym Wilku”. W: Trzy pokolenia. Wwa 1998 s. 81-90. – Dziecięce sacrum: spiżarnia – rajskie jabłko. W: Dzieciństwo i sacrum. Oświęcim 1998 s. 95-207 [motyw dziecka w lit. wspomnieniowej 2. połowy XIX w.] – Ja i tłum. „Pielgrzymka do Jasnej Góry” Reymonta. W: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem. Białystok 1998 s. 259-270. – Przyjęcie u baronostwa Niemanów. W: Oczywisty urok biesiadowania. Wr. 1998 s. 185-189 [dot.: W. Berent: Ozimina]. – Dziewiętnastowieczna podróż Sienkiewicza. W: Sienkiewicz i epoki. Wwa 1999 s. 55-62. – Formuła Polaka - posiadacza ziemi. Warianty powieściowe. W: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Wwa 1999 s. 97-104. – Geniusz czy Judasz? Orzeszkowa o Conradzie. W: Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich. Wwa 1999 s. 39-47. – Gomulicki, Prus i latarnie uliczne. W: Wiktor Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji. Pułtusk 1999 s. 115-126 [motyw latarni ulicznej w twórczości obu pisarzy]. – Orzeszkowa wśród Greków i Rzymian. W: Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycjiantycznej. Wwa 2000 s. 81-99. – Sacrum dzieciństwa: wtajemniczenie. „Tajemniczy ogród” [F. Burnett]. W: Dzieciństwo i sacrum. [T.] 2. Studia i szkice literackie. Wwa 2000 s. 31-39. – Dygresje na temat kaloszy. W: Maski współczesności. Warszawa 2001 s. 158-164 [dot. twórczości M. Choromańskiego]. – Codzienność w krakowskich opowiadaniach Michała Bałuckiego. W: Świat Michała Bałuckiego. Kr. 2002 s. 233-244. – Literacka mowa rzeczy w „Jeżycjadzie” [M. Musierowicz]. W: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa 2002 s. s. 168-174. – Młodopolski palimpsest w powieściach Michała Choromańskiego. W: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Wwa 2003 s. 131-144. – Puszcza Żeromskiego i Orzeszkowej. W: Klucze do Żeromskiego. Lubl. 2003 s. 161-170. – W dolinach rzek, na szczytach gór. Pozytywiści na szlakach romantycznych wędrowców. W: Prus i inni. Lubl. 2003 s. 439- 448. – Wyobraźnia Bolesława Prusa. W: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel. Lubl. 2003 s. 61-67. – Ironia pozytywistów. W: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Lubl. 2004 s. 457-471. – Portrety znajomych Marii Konopnickiej. W: Ludzie - rzeczy - obrazy. Suwałki 2004 s. 49-58. – Ubogi. Kwestia wartości. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Wwa 2004 s. 331-340. – Ilustracja cyklu, cykl ilustracji. W: Semiotyka cyklu. Białystok 2005 s. 45-55. – Etyka naśladowania. W: Etyka i literatura. Wwa 2006 s. 316-330. – Kraszewskiego obrazy z końca XVIII wieku. Między historycznością a współczesnością. W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Kr. 2006 s. 196-206. – Szlachcic stolarzem. Funkcje i sensy motywu w „Krewnych” Józefa Korzeniowskiego i „Pamiętniku Wacławy” Elizy Orzeszkowej. W: Światy przedstawione. Tor. 2006 s. 115-123. – Złote jabłko, złoty Jasieńko. Pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego: problematyka etyki dziewiętnastowiecznej. W: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pozn. 2006 s. 205-215. – Inteligent na poboczu drogi. Powieści Władysława Zambrzyckiego. W: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL. Wwa 2008 s. 221-244. – Starość, mądrość, tajemnica. „Powieści chińskie” Wacława Sieroszewskiego. W: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur. Łódź 2008 s. 105-113. – Wiek XIX w „Wieku”. „Wiek XIX. Rocz. Tow. Lit. Im. A. Mickiewicza” 2008 s. 111-119. – Wycieczki. W: Podróż i literatura 1864-1914. Wwa 2008 s. 598-610. – Co się dzieje w Swojczy? W: Album gdańskie. Gdańsk 2009 s. 623-632 [dot.: A. Dygasiński: W Swojczy]. – Gościniec mitów. („Verte”). W: Helena Mniszkówna. Lublin 2009 s. 48-58 [dot.: H. Mniszkówna: Verte]. – „Kollokacja” w czterdzieści lat później. „Właściciele”. „Litteraria Copernicana” 2009 nr 2 s. 112-120 [relacje między powieściami J. Korzeniowskiego i A. Dygasińskiego]. – Lwowski tekst „Gazety Lwowskiej”. W: Modernistyczny Lwów. Wwa 2009 s. 75-89. – Pies i kot. W: Ocalone królestwo. Wwa 2009 s. 193-203 [o twórczości L.J. Kerna]. – Podróż jako droga ku humanitas w drugiej połowie XIX wieku. W: Humanizm polski. Wwa 2009 s. 205-221. – Obraz Londynu i jego stołeczności w „Szkicach z Anglii” Ignacego Maciejowskiego (Sewera). W: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim. Łódź 2010 s. 21-30. – Parnasyjskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. W: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego. Wwa 2010 s. 347-360. – Uroczystości „Tygodnika Ilustrowanego”. W: Upominki od narodu. Żarnowiec 2010 s. 57-72. – Dwie córki i ojcostwo nestora. W: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne. Wwa 2011 s. 315-327. – „Sprawa kryminalna” Kraszewskiego. „Prz. Hum.” 2011 nr 5 s. 117-126. – Świętochowski o Kraszewskim jak o sobie. W: Aleksander Świętochowski. Lubl. 2011 s. 257-267. – Dziad, baba i kwestia śladu. W: Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów. Tor. 2012 s. 547-560. – Kraszewski „czyta” Brzozowskiego. W: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Wwa 2012 s. 99-109. – Niewiedza bohaterów Orzeszkowej. W: Sekrety Orzeszkowej. Wwa 2012 s. 137-145. – Okna Kraszewskiego. W: Kraszewski. Poeta i światy. Tor. 2012 s. 445-466. – Realność u realistów. W: Realiści, realizm, realność. Warszawa 2013 s. 443-454 [dot.: B. Prus: Pałac i rudera, E. Orzeszkowa: Z życia realisty]. – Imieniny Haneczki. W: Zapomniane / zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Warszawa 2014 s. 85-106 [dot.: J. Grabowski: Imieniny Haneczki]. – Pepi i Pepita. W: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji. Kraków 2014 s. 60-81 [dot.: W. Łoziński: Zaklęty dwór, G. Zapolska: Córka Tuśki]. – Tajemnice Nalewek. Funkcjonalizacja konwencji przewodnika po mieście w polskiej powieści tajemnic końca XIX wieku. Studium przypadku W: Człowiek, społeczeństwo, źródło. Rzeszów 2014 s. 480-492 [dot.: H. Nagiel: Tajemnice Naleweks]. – Ziemne ludki. Kwestie tożsamości. W: Ludzie i krasnoludki. Powinowactwa z wyboru. Wwa 2014 s. 215-226 [dot.: J. Ejsmond: Baśń o ziemnych ludkach]. – Antoniego i Mikołaja Mazanowskich podręcznik dziejów literatury polskiej dla samouków na tle syntezy historycznoliterackiej Bronisława Chlebowskiego W: Historie literatury polskiej 1864-1914. Warszawa 2015 s. 271-282. – Ilustracja; Naturalizm; Pejzaż/krajobraz/widok; Pozytywizm. W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Warszawa 2016 t. 1 s. 468-474; t. 2 s. 46-54; t. 2 s. 230-240; t. 2 s. 373-380. – Mistyfikacja i metamorfoza. W: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. (W dwustulecie urodzin pisarzy). Pozn. 2016 s. 217-228. Prace Komis. Filol.-PTPN. Wydz. Filol.-Filozof., 77 [dot.: J.I. Kraszewski: Z życia awanturnika]. – Starcy pozytywistów. Starość jako literackie wyobrażenie sytuacji tradycji we współczesności Polaków. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym. T. 2. Aspekty społeczno-kulturowe = Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). Vol. 2. Socio-cultural aspects. Wwa 2016 s. 195-207. – Żołnierz królowej. W: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą. Warszawa 2016 s. 333-346 [dot.: J. Tuwim [według farsy S. Dobrzańskiego]: Żołnierz królowej Madagaskaru, M. Bałucki: Klub kawalerów, [I. Maciejowski] Sewer: Szkice z Anglii]. – Henryk Ciecierski pisze pamiętniki. Promieniowanie dzieła Mickiewicza i Kraszewskiego. W: Poetyka losu i historii. Kraków 2017 s. 259-274. – Na obrzeżach Szkoły Głównej. W: Szkoła Główna. Kręgi wpływów. Wwa 2017 s. 227-243 [dot. K. Brandla, fotografa]. – „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Literackie sensy i konteksty. „Bibl. Podlaski” 2017 nr 1 s. 9-27 [dot. Z. Glogera]. – Zagadki Kraszewskiego. Obrazy współczesne. W: Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918). T. 1. Teksty doświadczenia. Wwa 2017 s. 391-405.

Prace redakcyjne

 1. Warszawa pozytywistów. Praca zbiorowa pod red. [i z przedm.] J. Kulczyckiej-Saloni i E. Ihnatowicz. Wwa: Inst. Literatury Pol. UW 1992, 281 s. Pisarze Pol. i Warszawa.
 2. Kraszewski - pisarz współczesny. Praca zbiorowa pod red. [i ze wstępem] E. Ihnatowicz. Wwa: Elipsa 1996, 236 s. UW. Inst. Jęz. Pol.
 3. Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa. Pod red. [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 1999, 313 s.
 4. Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Pod red. E. Ihnatowicz. Wwa: Elipsa 2000, 272 s.
 5. Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Red.: E. Ihnatowicz i E. Paczoska. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2006, 564 s. Z Publ. Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski.
 6. Podróż i literatura. 1864-1914. Pod red. nauk. [i ze słowem wstępnym] E. Ihnatowicz. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2008, 632 s.
 7. Europejczyk w podróży 1850-1939. Pod red. E. Ihnatowicz i S. Ciary. Wwa: Neriton 2010, 488 s. Pr. Inst. Hist. UW.
 8. Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne. Pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2011, 375 s.
 9. Kraszewski. Poeta i światy. Pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz. Tor.: Wydawn. Nauk. UMK 2012, 484 s., [6] s.
 10. Wyd. jako dokument elektroniczny: Tor.: Wydawn. Nauk. UMK 2013, plik w formacie PDF.

 11. Zapomniane / zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków. Pod red. nauk. E. Ihnatowicz. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2014, 251 s.
 12. 11. B. Prus: Humoreski, nowele, opowiadania. T. 4. 1876-1877. Red.: P. Bordzoł. Oprac.: P. Bordzoł, E. Ihnatowicz, J. Lekan-Mrzewka, I. Poniatowska; T. 5. 1878-1879. Red.: A. Bąbel. Oprac.: A. Bąbel, A. Janicka, I. Poniatowska. Wwa: Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; Lubl.: Episteme 2016, 652 s. Pisma wszystkie. Ser. A: Humoreski, nowele, opowiadania.
 13. Dwa tomy w 1 vol.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011, 2013.

Powrót na górę↑

Literacki świat rzeczy

 • E. KOWECKA. „Kwart. Hist. Kult. Materialnej” 1995 nr 4.
 • J. SOSNOWSKI: Szampan i ostrygi. „Gaz. Wybor.” 1995 nr 227.
 • B. MAZAN. „Pam. Lit.” 1996 z. 3.
 • G. LESZCZYŃSKI: Pozytywistyczne „obroty rzeczy”. „Nowe Książ.” 1996 nr 1.
 • J. ZACHARSKA: Język rzeczy. „Prz. Hum.” 1996 nr 4.

Powrót na górę↑

Bohaterowie polskiej prozy współczesnej

 • B. GRYSZKIEWICZ: O bohaterach prozy pozytywizmu i Młodej Polski. „Konspekt” 2001/2002 nr 9.

Powrót na górę↑

Literatura polska drugiej połowy XIX wieku

 • B. BOBROWSKA: Nowa synteza literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku. „Prz. Hum.” 2001 nr 6.
 • T. BUJNICKI. „Nowa Polszczyzna” 2001 nr 3.
 • H. MARKIEWICZ: Niewiarygodna książka. „Teksty Drugie” 2001 nr 5.
 • A. TYSZKA: O pozytywizmie i Młodej Polsce inaczej. „Nowe Książ.” 2001 nr 2.
 • W. KLEMM. „Pam. Lit.” 2002 z. 2.

Powrót na górę↑

Warszawa pozytywistów

 • J. PAPUZIŃSKA: Warszawa namiętności. „Nowe Książ.” 1994 nr 6.

Powrót na górę↑

Barbara Tyszkiewicz

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Ewa IHNATOWICZ
Nawigacja
Narzędzia